V dňoch 6. 10. – 8. 10. 2016 sa v pries­to­roch In­cheby v Bra­ti­slave usku­toč­nil ob­ľú­bený dám­sky veľ­trh koz­me­tiky – IN­TER­BE­AUTY. Boli ste po­zrieť?

Lebo ja áno. Hneď v prvý deň veľ­trhu som mu­sela na­klu­sať do na­šej krás­nej Bra­ti­slavy, pre­tože fa­ce­book mi ne­us­tále cin­kal upo­zor­ne­niami o tomto evente. Po­viem vám pravdu, pred­tým som na po­dob­nej ak­cii ne­bola, a tak som ne­ve­dela, čo oča­ká­vať. Sa­moz­rejme, po­ča­sie mi prialo, dážd­nik nie len zlo­milo, ale aj roz­tr­halo. (Ve­rili by ste, že sa to dá?) Keď som sa ko­nečne do­tre­pala do In­cheby, veľmi milo ma prek­va­pila slečna za ka­sou, ktorá ma hneď s úsme­vom po­zdra­vila. Pria­te­lia, vážne nie je nič lep­šie, ako keď si na­vzá­jom roz­dá­vame úsmevy. Do­stala som svoj vy­tú­žený lís­tok a hor sa mi­núť ne­jaké to euríčko. (A hlavne – rýchlo do tepla!)dsc_0002

At­mo­sféra bola na­ozaj skvelá. Všade vô­kol boli stánky s koz­me­ti­kou alebo rôz­nymi pro­duk­tami na nechty. Gély, laky, oz­dôbky v naj­rôz­nej­ších far­bách a pre­ve­de­niach. Asi som ani ne­ve­dela, koľko máme od­tie­ňov ru­žo­vej! Ve­dela by som sa ko­chať celý deň. Pri kaž­dom stánku bol ochotný per­so­nál, ktorý po­ra­dil, po­mo­hol, keď bolo treba. Na jed­nej strane sa lí­čilo, na dru­hej če­salo – dámy, to je niečo pre nás. Ne­ve­dela som, kde sa skôr po­ze­rať. A v tom mi očká za­svie­tili ako keď som mala šesť a do­stala som svoju prvú Bar­bie. ♥

dsc_0004dsc_0006

Ó áno. Úžasný a je­di­nečný stá­nok, na ktorý som sa te­šila naj­viac zo všet­kých. Kra­so­tika. Ľu­dia moji, tam bol rad na po­čka­nie! Takže môj skvelý po­cit sa hneď zme­nil na zlosť, prečo všetci oku­kujú MOJE ešte za­tiaľ ne­kú­pené te­kuté rúže, pa­letky a všetko možné. Ale vra­vím si: „Na dobré sa oplatí po­čkať. Veď mi to starká stále ho­vorí…“ (A nie len pri chla­poch!)
dsc_0023

Ko­nečne som sa do­stala k pul­tíku na ruke si skú­šala každý tes­ter. Veď chá­pete, mu­sím si dobre vy­brať! Sleek, w7, Morphe, Mi­lani, Jor­dana … všetky, všetky chcem mať! Ale moja pe­ňa­ženka bola ne­ob­lomná. (Hlavne nech sa ne­doz­vie fra­jer koľko som mi­nula.)dsc_0030

Ceny boli na­ozaj rôzne. Od 1 eura vyš­šie.

Dámy, najb­liž­šie si to ne­ne­chajte ani jedna ujsť! Už len za tú at­mo­sféru sa vám oplatí zú­čast­niť sa, oku­kať koz­me­tiku, dať sa na­lí­čiť či uče­sať.dsc_0016

photo: Ve­ronka Va­láš­ková

Komentáre