Mi­lu­jem nás, žen­ské. Každá sme iná, svoj­ská, vieme zme­niť svoju ná­ladu za pár mi­nút. Sme ne­roz­hodné, ne­isté, po­tom zas chceme dob­ro­druž­stvo. Vieme i celý deň pre­le­žať v po­steli s tep­lým ča­jí­kom a dob­rými fil­mami. Sna­žíme sa múdro vy­be­rať chla­pov, ale nie vždy nám to ide. Vieme byť i ná­ročné, sem tam si vy­piť, víno z ruky ne­pus­tíme, čí­tame knihy pre zrelé ženy, mi­lu­jeme módu a tak ako vieme byť riadne me­lan­cho­lické, vieme byť aj riadne bláz­nivé!

Ach ženy, mi­lu­jem nás. Sme krásne a jemné by­tosti, s kto­rými je ťažko žiť, ale ešte ťaž­šie je to byť bez nich. Ja stále ho­vo­rím, že sa me­ním. Av­šak zá­klad a hod­noty sa má­lo­kedy zme­nia. „Majte ma radi takú aká som,“ ho­vo­rie­vam všet­kým. Máš krat­šie vlasy, máš prí­liš dlhé vlasy, moc si pri­brala či schudla? Dbáš o seba trošku viac? Jáj, ty si taká na­mys­lená! Ne­sta­ráš sa prí­liš o seba? Si ty ale ne­chutný tvor! Tak či onak, mô­žeš sa sna­žiť do­ne­ko­nečna, vždy sa nájde nie­kto, kto ti po­vie: Toto nie je dobré. Mu­síš sa v tomto zme­niť. Ne­vy­ze­ráš tak dobre.

Áno, na ro­vinu. Sme ne­do­ko­nalé tvory s množ­stvom chýb, omylné a nie­kedy až prí­šerne tvrdo­hlavé. Ne­ho­vo­rím, že nie­kto z nich nemá tro­cha pravdy alebo že ti chce zle. Av­šak pa­mä­taj si, že iba ty ži­ješ so se­bou 24 ho­dín, s ni­kým iným nie si viac. Mys­lím, že by si preto mala byť vo svo­jom tele najs­po­koj­nej­šia, naj­šťast­nej­šia s tvo­jou po­va­hou a uve­do­melá v tom, aká si a čo chceš zme­niť.tumblr_ockrcyt8kc1r3hbd2o1_500

photo: na­po­le­on­four.com/femme

Aj tak je naj­dô­le­ži­tej­šie, aby si ty bola šťastná s tými najb­liž­šími, aby si ne­ba­no­vala roz­hod­nu­tia, aby si ne­pre­mr­hala ži­votné šance a aby si žila ži­vot ako tá správna. A hlavne svoj­ská žena, ktorú ne­zau­jíma, čo si tie zá­vist­livé sliepky še­pocú na ho­dine o tebe. Vraj naj­lep­šia ob­rana je útok, ale podľa mňa je naj­lep­šia ob­rana ig­no­rá­cia. V pod­state si mô­žeš ro­biť čo chceš, mô­žeš sa dať ostri­hať ako len chceš, no­siť čo ťa na­padne a faj­čiť ako dlho len chceš. Kľudne ne­ná­viď pon­delky, pi kávu a za­ba­buš sa do toho naj­jem­nej­šieho svet­ríka. Pa­paj koľko len chceš, kľudne buď i jemná a pri­tom re­bel­ská, žú­ruj, čí­taj si po no­ciach, po­ze­raj kva­litné filmy či ko­mé­die.

Proste buď sama se­bou.

Tak ne­do­ko­nalé do­ko­nalá.

Tak krásne šťastná, že si samá se­bou.

Prijmi seba samú.

large

photo: na­po­le­on­four.com/femme

Komentáre