Viem. Ča­sto­krát sa skla­meš ty aj ja. Ob­čas na „spra­co­va­nie“ po­tre­bu­ješ týž­deň, me­siac alebo aj čosi dl­hší čas. Ver mi, že nie si v tom sama.

Ľu­dia ti ub­lí­žia, ale to je v po­riadku.

Každý člo­vek je v tvo­jom ži­vote buď tres­tom, tes­tom alebo da­rom. Ne­mô­žeš oča­ká­vať, že každá osoba bude k tebe milá. Čo by si sa po­tom nové na­učila? Nie každý je cit­livý, nie každý je ide­álny a stret­neš ešte veľa ľudí, ktorí sa ti budú sna­žiť ub­lí­žiť. Chcem, aby si to pri­jala. Chcem, aby si po­cho­pila, že sa po­tre­bu­ješ po­u­čiť a na­učiť.

Viem, že si skla­maná a mys­lela si si, že ten člo­vek bol cit­li­vejší a že bol úp­rimný. No nik nie je do­ko­nalý a toto je vec, ktorú mu­síš pri­jať a po­cho­piť. Pa­mä­taj si, že vždy máš vo svo­jom okolí ľudí, ktorí sú tvoji sku­toční pria­te­lia, ktorí sa zau­jí­majú a vá­žia si ťa. Tí sú tu pre teba a sú tvo­jím da­rom.

est-brigitte-bardot-jeans

we­he­ar­tit.com

Ak si sa v po­sled­nej dobe skla­mala v ne­ja­kom člo­veku, ne­súď ho. Ne­mô­žeme mať prí­lišné oča­ká­va­nia od toho dru­hého. Pri­šiel do nášho ži­vota taký, aký bol a to, že sa ne­hodlá kvôli tebe zme­niť je v po­riadku. Buď ho prij­meš ta­kého, aký je, alebo sa vaše cesty roz­de­lia. Ne­mô­žeme mať oča­ká­va­nia od ni­koho. Mu­síme pri­jať sku­toč­nosť takú, aká je a roz­hod­núť sa.

Viem, že často ko­náš emo­ci­onálne, ale to, čo som sa po­slednú dobu na­učila bolo, že nie­kedy treba na­ozaj zmýš­ľať ra­ci­onálne, aby si sa v bu­dúc­nosti ne­s­kla­mala ešte viac. Nie­kedy je treba upred­nost­niť rozum a po­ve­dať si, že síce máš srdce a vy­uží­vaš ho na­plno, te­raz treba po­čúv­nuť rozum. Ver mi, že to ni­kdy ne­bu­deš ľu­to­vať. Je jasné, že ži­jeme pre lásku, sme pre ňu ochotní zo­mrieť, ale treba si uve­do­miť, že nie­ktorí ľu­dia nám za to ne­stoja a čím skôr to prij­meme, tým lep­šie pre nás.

tumblr_o9aetjXnoz1v3h4zgo1_1280

pin­te­rest.com

Áno, ľu­dia ti ub­lí­žia, ale je len na tebe, čo si od toho zo­be­rieš. Ak­cep­tuj svoje pre­hry či skla­ma­nie, pre­tože to patrí k ži­votu. Ak­cep­tuj, že nie každý bude chcieť zo­stať v tvo­jom ži­vote a nie každý ti bude ro­biť deň kraj­ším. Od­pusť sebe, od­pusť iným. Krá­čaj ďa­lej. Uč sa od ži­vota a vezmi si lek­cie, ktoré ti po­nú­kol.

Ne­za­budni: Každý v na­šom ži­vote je tres­tom, tes­tom alebo da­rom.

Komentáre