Áno, tak to už je. Mi­lu­jem ťa, no ne­pot­re­bu­jem to uka­zo­vať svetu každý je­den deň. Raz za čas síce kvôli ne­ja­kému vý­ni­moč­nému oka­mihu pri­dám fo­to­gra­fiu nás dvoch, bez­hlavo za­ľú­be­ných, ale ne­ro­bím to často. Prečo? Mnohé si to možno ani ne­uve­do­mu­jete, no v dneš­nom článku vám pre­zra­dím pár dô­vo­dov, prečo nech­cem pre­zen­to­vať svoj vzťah pro­stred­níc­tvom so­ciál­nych sietí.

0d8589a3c7e0281f44154726080070ab

pin­te­rest.com

Pre­tože ne­pot­re­bu­jem li­cho­tivé ko­men­táre ku šťas­tiu…

Ne­rada čí­tam umelé a ča­sto­krát aj fa­lošné pri­po­mienky nie­kto­rých ľudí o tom, ako ne­sku­točne nám to sekne, akí krásni sme, a ako nám bude nie­kto ro­biť dru­žičku. Viac oce­ním úp­rimné pri­po­mienky na­živo, ak nám nie­kto po­vie, že sme pekný pár.

Pre­tože mi nejde o po­čet sr­die­čok a pal­cov hore…

Ne­pot­re­bu­jem sa chvá­liť tým, že na pro­fi­lo­vej fo­to­gra­fii mám se­dem­de­siat ozna­čení „páči sa mi to“ a dvad­sať sr­die­čok. Ľú­bim ťa bez­pod­mie­nečne, a nech­cem aby sme boli „hod­no­tení“ nie­kým iným.

Pre­tože vzťah by mal mať svoje sú­kro­mie…

Slečny, aj keď to možno ne­vní­mate, po­kiaľ váš pria­teľ nie je bez­ná­dejný nar­cis, ne­vy­ho­vuje mu zdie­ľa­nie kaž­dej jeho fo­to­gra­fie. Nie­ktoré mo­menty by mali ostať len me­dzi štyrmi očami a mno­hým mu­žom je ozaj ne­prí­jemné vi­dieť sa na sied­mych prís­pev­koch v prie­behu troch dní. Aj on vám ur­čite skladá kom­pli­menty rad­šej do očí.

9751c022ead19c824fcea35891184ba7

pin­te­rest.com

Pre­tože ľu­dia radi kle­be­tia…

Mno­ho­krát som sa aj ja do­po­čula od is­tých ľudí, ako kle­be­tili kde som s mo­jim pria­te­ľom bola, či sme na da­nom mieste spolu spali, a iné pri­mi­tívne kle­bety. Vzťah má mať svoju in­ti­mitu, a tak to má byť.

A zá­vi­dia…

Tento bod sú­visí s vyš­šie spo­me­nu­tými kle­be­tami, pre­tože čo iné stojí za vzni­kom kle­biet?

Pre­tože sa nech­cem si­lou-mo­cou chvá­liť na­šou lás­kou…

Áno, rada pri­po­me­niem svetu, že ešte stále sme spolu a mi­lu­jem teba a všetko čo pre mňa ro­bíš, no aj na­priek tomu aká som šťastná, chcem aby to bolo najmä me­dzi nami. Veľa vzťa­hov bo­hu­žiaľ za­čína, žije a končí na in­ter­nete, a ten náš chcem ucho­vať čo naj­dl­h­šie.

78e161acd6dac827175282ef0b96a2c3

pin­te­rest.com

A čo ten Va­len­tín ?

Možno to je me­dzi­ná­rodne uzná­vaný deň, no ni­kdy pre mňa ne­bude ob­rov­ským sviat­kom. Svoju lásku rada po­te­ším aj vo všedný deň, či je pia­tok, Via­noce, alebo Va­len­tín. Rada prek­va­pu­jem drob­nos­ťami, ma­lým pa­pie­ri­kom ukry­tým v na­šej spo­loč­nej škol­skej skrinke, či pod­str­čené drobné ta­liz­many.

Va­len­tín pre mňa ne­zna­mená nič. Je to bežný pon­de­lok, uto­rok, streda, štvr­tok… či ne­deľa. Ni­čím vý­ni­močný a prí­liš sko­mer­ci­ona­li­zo­vaný deň. Všade sú srd­cia, čo­ko­láda, ruže, por­tréty do­ko­na­lých pá­rov, a je toho až tak veľa, že sa to aj mne hnusí. Aj keď som bez­hlavo za­ľú­bená. Tento deň ne­uz­ná­vame, a rad­šej sa prek­va­píme z ni­čoho nič, ne­oča­ká­vane.

A na zá­ver…

Milé žienky. Ak už mi­lu­jete svojho muža, je zby­točné do­ka­zo­vať to cez in­ter­net. Ča­sto­krát to ve­die k ne­do­ro­zu­me­niam, hád­kam, kle­be­tám a in­tri­gám. Nič nie je kraj­šie ako po­čuť na­živo tie dve pre­krásne slová, a nie pre­čí­tať si ich nie­kde. Vzťah na in­ter­nete stráca svoje čaro a každá z nás predsa chce len ten najk­rajší vzťah.

Komentáre