Každá máme po­chyb­nosti. Dnešný svet má na nás ob­rov­ské ná­roky. Máme byť ne­us­tále prí­ťaž­livé, upra­vené, naše ústa, nosy, po­stavy a nechty mu­sia byť do­ko­nalé. Naše nechty mu­sia byť čisté a na­la­ko­vané. Za­čneme o sebe po­chy­bo­vať, aj keď si mys­líme, že by sme mali byť so se­bou spo­kojné. Tlak od spo­loč­nosti je na nás vy­ví­janý každý deň pri akej­koľ­vek čin­nosti a my sa sna­žíme byť lep­šie, krás­nej­šie, no za­bú­dame na pri­ro­dze­nosť.

Ne­no­sia sa tep­láky, ne­mô­žeš prísť bez ma­ke­upu, ak ne­máš pr­sia, či pery, plas­tická chi­rur­gia to vy­rieši za teba. Ak sú tvoje mi­hal­nice prí­liš krátke, ob­jed­náš sa ku koz­me­tičke a prob­lém je vy­rie­šený.

Ja ne­ho­vo­rím o tom, že sa o seba te­raz ne­máš sta­rať a že máš byť úplne pri­ro­dzená. Jasné, každá sa cí­time krásne a se­ba­ve­domo v ma­ke­upe, či v pek­ných ve­ciach. Každá sa chceme pá­čiť a preto chcem, aby si bola sama se­bou. Aby si no­sila to, čo sa tebe páči. Aby si sa ne­han­bila za svoju po­stavu, aby si sa ne­us­tále ne­po­rov­ná­vala a ne­sna­žila sa pri­blí­žiť k do­ko­na­losti. Ne­ho­vor, že chceš vy­ze­rať ako ona. Ona, ktorá je vraj do­ko­nalá a per­fektná. Buď sama se­bou, nájdi si svoj štýl, mi­luj svoje telo a svoju tvár. Buď spo­kojná sama so se­bou a pre­staň sa ne­us­tále po­rov­ná­vať. Si je­di­nečná by­tosť a tvoja krása je ne­uve­ri­teľná.

wall.alp­ha­co­ders.com

Ni­jaká žena nie je kraj­šia, ako tá, ktorá je sama se­bou. S ma­ke­upom. Bez ma­ke­upu. V sukni. V tep­lá­koch. Doma. V spo­loč­nosti.

Dnes už strá­came zmy­sel pre krásu. Ne­cháme sa ovplyv­ňo­vať bláz­ni­vými mód­nymi trendmi, chceme mať veľa a všetko. Spo­loč­nosť nám dik­tuje, ako máme vy­ze­rať. Spô­sob, akým sa žena pre­zen­tuje je ča­sto­krát taký, akou je ona sama. No ob­čas je to všetko na­silu a nú­tené. Chceme zau­jať, se­ba­úcta ide bo­kom a my na­ko­niec ovplyv­nené a zni­čené roz­mýš­ľame pri ve­čer­nej ci­ga­rete, kde je prob­lém.

Kedy sa cí­tiš krásne? Keď sa pre­chá­dzaš po lúke pl­nej kve­tov, vlasy ti jemne štek­lia tvár a ty sa cí­tiš nád­herne v jed­no­du­chých, po­hodl­ných ša­tách? Alebo keď si s ľuďmi, kto­rých máš rada? Či je to vtedy, keď si sama se­bou? 

wall.alp­ha­co­ders.com

Nájdi samú seba, svoju krásu a svoje cí­te­nie. Buď sama se­bou. Pre­tože vtedy si najk­raj­šia.

„Bola krásna, ale nie ako tie diev­čatá v ča­so­pi­soch.
Bola krásna pre spô­sob, akým mys­lela.
Bola krásna pre tú is­kru v jej očiach, keď roz­prá­vala o nie­čom, čo mi­lo­vala.
Bola krásna pre jej schop­nosť vy­ča­riť dru­hým úsmev na tvári, aj keď ona bola smutná.
Nie, ne­bola krásna pre niečo tak do­časné ako jej vzhľad.
Bola krásna hl­boko, vo vnútri jej duše.“

F. Scott Fitz­ge­rald

Komentáre