Teplá noc. Len ty, on, či oni, tma, ktorá ti vy­tvára teplo v srdci a žia­riace hviezdy, ktoré ti uka­zujú smer do ne­známa, smer za po­zna­ním, za zá­žit­kom. Len leto a po­cit, že ne­mu­síš nič a mô­žeš všetko. Na­tiah­neš ruky, vžitá so sve­tom a s hre­ji­vým po­ci­tom, že toto leto je tvoje. Že si presne tam, kde máš byť, že do seba zrazu všetky roz­bité kúsky za­padli, a že smer si ur­ču­ješ TY SAMA. Máš pred se­bou mi­lión let­ných ciest, ktoré ti po­núka svet, mi­lión mož­ností, mi­lión let­ných dob­ro­druž­stiev.

Sto­jíš na brehu ja­zera, čis­tého a trb­lie­ta­vého ako dra­ho­kam a od­rá­ža­júci zá­pad slnka v ňom ti šepká, že máš iba za­vrieť oči a uniesť sa oka­mi­hom. Vi­díš svo­jich ľudí vedľa seba, s úsme­vom na pe­rách vdých­neš vlhký letný vzduch a sko­číš. A v tú chvíľu nič ne­exis­tuje, nič sa od teba ne­oča­káva, ne­vy­ža­duje, nič ne­mu­síš ro­biť, či ho­vo­riť, ni­komu ne­mu­síš nič vy­svet­ľo­vať. Lebo je leto, TVOJE LETO.

Le­žíš na čerstvo po­ko­se­nej tráve,  dý­chaš jej vôňu a s chu­ťou hry­zieš šťav­natý me­lón, z rúk osoby, ktorú mi­lu­ješ. A nič okolo nie je sku­točné, iba zu­baté slnko, pre­ni­kavá vôňa a do­tyky tej osoby vedľa teba. Lebo je leto, TVOJE LETO.

fe68810d5b9f6023b0bbbf6428938efffoto: pin­te­rest

Na bare dr­žíš tretí letný drink, mokré vlasy ti ne­ná­padne suší teplý vá­nok, v po­zadí po­ču­ješ hudbu, kto­rej basy ti pum­pujú krv v ži­lách a jej ryt­mom sa sa­mo­voľne pris­pô­so­bujú tvoje krivky. Muž po tvo­jej pra­vej strane, ktorý má v sebe rov­naký letný roz­mar ako ty, sa na teba žia­rivo usmieva a ty vieš, že letné lásky mi­lu­ješ. Lebo je leto, TVOJE LETO.

Do nosa ti vráža pre­ni­kavá vôňa čerstvo ug­ri­lo­va­ného mäsa, v ušiach ti znie pras­ka­júce drevo a v očiach sa ti od­rá­žajú pla­mienky v krbe. Na stole je mi­lión let­ných dob­rôt, mi­lión let­ných drin­kov a z úst tvo­jich dra­hých pria­te­ľov sa va­lia ne­ko­nečné prí­behy, ich ži­votné strasti i slasti, osudy i ná­hody. A v tebe do­zrel po­cit šťas­tia. Lebo je leto, TVOJE LETO.

Tak ne­tráp sa, ne­straš sa, vy­pni prob­lémy, vy­pni sta­rosti, vy­pni všetky kon­trolky, ktoré ti chcú po­ka­ziť ra­dosť z nad­chá­dza­jú­ceho ob­do­bia. Ob­do­bia ne­ko­neč­ných mož­ností, žia­ri­vého slnka, mok­rých pla­viek, pre­bde­ných nocí v stane, let­ných drin­kov, krátky či več­ných flir­tov a pria­te­ľov, ktorí sa vy­dajú tvo­jim sme­rom.

co­ver foto: da­niela ed­burg

Komentáre