Pred­stav si pár, ktorý dáva lásku bez­pod­mie­nečne. Presne to je Stre­lec a Panna. Obaja to majú veľmi pre­mys­lené a sú veľmi za­ľú­bení. Obaja si uve­do­mujú svoje od­lišné ži­votné štýly a zá­ujmy, no aj na­priek tomu sú ochotní pra­co­vať na tom, aby spolu zo­stali. Ich vzťah je veľmi in­ten­zívny a vy­ža­duje si veľa ener­gie. Obe zna­me­nia sú ochotné pris­pô­so­biť sa tomu dru­hému.

Ak po­znáš Strelca alebo Pannu, vieš, ako majú všetko pre­mys­lené.

Panna sa chce o seba po­sta­rať a naj­skôr po­tre­buje po­znať, čo chce od ži­vota a aké má po­treby. Ak sa však za­mi­luje, je ochotná dať všetko, no pri­tom stále myslí aj na seba a na to, čo chce do­siah­nuť.

Stre­lec je rov­nako pre­mýš­ľavý a ne­us­tále má po­chy­bo­vačné stavy. Tak­tiež sa ne­us­tále snaží, aby sa všetci pri ňom mali dobre a aby sa ne­us­tále usmie­vali. Rov­nako ako aj Panna, aj on sa chce o kaž­dého sta­rať.

Ak po­znáš Strelca alebo Pannu, vieš, ako veľmi mi­lujú a aká je veľká ich láska.

zdroj: usp­lash.com

 

Panna cíti vždy veľa emó­cií po­kiaľ ide o vzťah. Sú cit­livé a em­pa­tické a každý, kto po­zná Pannu, vie, že sa pri nej má každý dobre. 

Stre­lec je veľmi váš­nivý a opti­mis­tický v láske. Cel­kovo má veľké srdce. Kto je v láske so strel­com, ne­bude sa mať zle a bude veľmi hýč­kaný. Nie­kedy to môže byť však až prí­liš in­ten­zívne. Práve Pan­nám sa to veľmi páči a vždy hľa­dajú muža po­dob­ného jemu. Strelci sú to­tiž veľmi lo­jálny a ni­kdy vás ne­zra­dia.

Ak po­znáš Strelca alebo Pannu, vieš, akí sú mi­lov­níci.

Aj keď sú obaja váš­niví, dosť pre­mýš­ľajú a sú ochotní hneď sko­čiť do vzťahu, ak to tak sku­točne cí­tia. Stre­lec a Panna sú cit­livý, no silný pár, ktorý sa len tak ľahko ne­ro­zíde a sú pri­pra­vení na krušné časy. Lásku vní­majú ako niečo, čo ne­môžu len tak pus­tiť a vzdať sa toho.

Komentáre