Trvalo to roky, čo moje srdce pat­rilo tebe. Dlhé me­siace a roky na­pl­nené lás­kou k tebe. Bol si pre mňa do­ko­nalý. Tú­žila som byť s te­bou, po tvo­jom boku, pre­d­ie­rať sa sve­tom. Ale ako roky ubie­hali, obaja sme do­spie­vali a hľa­dali seba sa­mých. V okolí, doma či vo svete. Naše cesty sa roz­de­ľo­vali a znova spá­jali. Bez ohľadu na to, kde som bola, vždy si pre mňa zna­me­nal naj­viac.

Vždy som sa vra­cala k tebe, pre­tože iba pri tebe som sa cí­tila byť doma. Ale len do je­di­ného mo­mentu. Do mo­mentu, kedy som si uve­do­mila, že po celý ten čas tu láska sku­točne bola. Len nie v tebe. Všade na­okolo. A tak som to skú­sila. Inde, s nie­kym iným…

A bolo to do­ko­na­lej­šie ako čo­koľ­vek iné. Na­šla som svoju spriaz­nenú dušu. Svoju lásku. Muža, ktorý ma od za­čiatku mi­lo­val tak verne a od­dane, ako som dú­fala, že to bu­deš ro­biť ty. Ale na­stal zlom, chcel si to vrá­tiť. Zme­niť sa. Skú­siť to. Skú­siť niečo, čomu som svoje srdce a čas ve­no­vala pri­dlho. Skú­siť to, keď som sa po­hla ďa­lej. Skú­siť to a pre­ka­ziť niečo, čo pre mňa zna­me­nalo veľa.

Ty si ma na­učil ľú­biť, on ma na­učil mi­lo­vať. Ty si ma vi­del ako jednu z mož­ností, za­tiaľ čo on ma od pr­vého mo­mentu vi­del ako je­dinú mož­nosť. Ty si sa sna­žil pre­sa­dzo­vať svoj ná­zory, on sa sna­žil pl­niť naše spo­ločné sny. Kus teba žije ešte stále vo mne. Vždy bude. Ale ako spo­mienka na niečo, čo ke­dysi zna­me­nalo pri­veľa. City opadli, láska skon­čila, ka­pi­tola sa uzav­rela. Ale bu­deš tu pre mňa a tak isto ja pre teba. Vždy a všade.

Ale už len ka­ma­rát­sky. Pre­tože si mal prí­le­ži­tosť a mo­jou chy­bou nie je, že si ju ne­vy­užil. Ja som dnes šťastná, po boku muža, ktorý ma ne­pot­re­bo­val stra­tiť na to, aby ma mi­lo­val správne. A ja som za tvoj od­chod z mi­nu­losti vďačná, pre­tože mi do ži­vota pri­nie­sol niečo lep­šie. A práve preto, sa k tebe ne­vrá­tim, pre­tože ťa už ne­do­ká­žem vi­dieť ako muža, kto­rému patrí moje srdce. Ne­do­ká­žem sa na teba po­ze­rať s lás­kou ako pred­tým. Na­učila som sa oce­niť na mu­žoch to dobré, to, čo pre mňa ro­bia. Ne­bu­dem sa uspo­ko­jo­vať s má­lom, len preto, aby som nie­komu ne­ub­lí­žila.

Komentáre