Láska, najk­rajší a najv­zác­nejší cit. Sú­zvuk duší a tiel. Šťastná ľud­ská by­tosť, ktorá ju na­šla a hľa­da­júca, ktorá ju nemá. Nemá žiadne pra­vidlá, lebo ich ne­pot­re­buje. Buď je, alebo nie je. Fun­guje podľa pri­ro­dze­ných zá­ko­ni­tosti a nič na­okolo ne­rieši.

To ty, dievča, či chla­pec, vná­šaš do lásky svoje ná­roky, pred­stavy, oča­ká­va­nia. Ty ju kom­pli­ku­ješ a sťa­žu­ješ. No ne­boj sa, aj tento jav je úplne pri­ro­dzený. Na lásku ste dvaja a aby ste “do seba za­padli“, je nutné jed­not­livé hrany pra­vi­delne brú­siť.

Pí­šem to mne a tebe. Pí­šem to nám. Pí­šem to ale i vám.

Žiadny vzťah nie je do­ko­nalý, hoci sa to nie­kedy z vonku môže zdať.  Ne­bude vždy všetko iba krásne. Láska krásna je. Ale musí sa o ňu sta­rať. Obaja sa mu­sia.

unsp­lash.com

Pre neho.

Žena je vtedy šťastná, keď je mi­lo­vaná. Keď cíti, že je mi­lo­vaná. Daj jej to na­javo, pre­jav jej svoju lásku a pod­poru.  Po­vedz jej nie­kedy, čo pre teba zna­mená. Možno si mys­líš, že to vie, no pravda je, že mno­ho­krát nie. Opa­kuj jej to. Prek­vap ju. Po­chváľ ju . Kúp jej kvet. Ako od­menu po ťaž­kom týždni alebo len tak, pre ra­dosť. Pevne ju drž na ve­rej­nosti a ukáž kaž­dému, že je len tvoja. Buď vší­mavý a sta­rost­livý. Roz­prá­vaj sa s ňou v ob­jatí o všet­kom a o ni­čom. Ne­pusti ju od seba. Žena ti lásku vráti, uvi­díš.

Pre ňu.

Ne­ide­a­li­zuj si ho a uve­dom si, že nie si stred ves­míru  a jeho ži­vot sa ne­točí  len okolo teba. Buď ohľa­du­plná a tr­pez­livá. Buď priama, lebo nie, on si to na­ozaj ne­do­myslí. Vší­maj si, čo pre teba robí. Pre­tože malé veci sú ča­sto­krát tými naj­väč­šími. Spo­meň si na pri­pra­venú ve­čeru a za­spá­va­nie v jeho ná­ručí alebo na tie krásne rána, keď ťa budí boz­kom a kvôli tebe ide ne­skôr do práce. Spo­meň si na to ako ti po­máha fé­no­vať si vlasy, ako od­ľahčí tvoje trá­pe­nie a zmení  tvoje slzy na smiech, ako ťa pod­po­ruje v pl­není si snov, nie­kedy aj na úkor jeho plá­nov. Ako sa o teba stará, keď si chorá, pri­kladá ti ruky na bru­cho, keď v ňom máš kŕče, alebo ti nosí ko­láče, či sedí s te­bou ho­dinu a pol na obede, lebo kvôli skúš­kam ne­ješ.

unsp­lash.com

Ne­boj sa mu pre­ja­viť svoju lásku a oporu ako on tebe, no rov­nako po­ve­dať,  ak sa ti niečo ne­páči.

Vo vzťahu nie sú len pekné chvíle. Láska je však krásna vždy. Tak na ňu v tých ťaž­ších chví­ľach ne­za­bú­daj, hľa­daj ju,  pre­cíť ju. Lebo všetko sa dá od­ko­mu­ni­ko­vať a vy­rie­šiť. SPOLU. Ak chcete.  Stačí k tomu vôľa, tr­pez­li­vosť a ochota vi­dieť očami toho dru­hého.

Ďa­ku­jem ti, že sa sna­žíš. 

Komentáre