Hoci je to stránka pre ženy, in­špi­rá­ciou na prís­pevky sú práve muži.

Pred­sta­vili sme vám už nie­koľko strá­nok, ktoré sa na slo­ven­skom Fa­ce­bo­oku te­šia veľ­kej po­pu­la­rite. Dnes sa po­zrieme na stránku La la la. Vy­tvo­rila ju 25 ročná De­nisa, ktorá nám pre­zra­dila jej zmy­sel ale aj to, že jej fa­nú­ši­ko­via sa môžu te­šiť aj na jej we­bovú ver­ziu. 

Stránka La la la je síce na scéne len pol roka, no za ten čas si zís­kala množ­stvo fa­nú­ši­kov. Je ur­čená hlavne tým, ktorí majú radi hu­mor a ve­dia ho správne po­cho­piť. Cie­ľom stránky je po­ba­viť myš­lien­kami, ktoré často ľu­dia ne­ho­vo­ria, iba si mys­lia. ,,Som vý­chod­niarka a moje oko­lie ma od­jak­živa vníma ako osobu „čo na srdci, to na ja­zyku“ a ho­vo­rili mi, aby som vy­tvo­rila stránku, kde by som pri­dá­vala vý­chod­niar­ske hlášky. Mne sa však za­pá­čila tvorba Úp­rim­ného zaja a tak som si po­ve­dala, že vy­tvo­rím žen­skú ver­ziu“.  

fb: la la la

Prís­pevky sú hlavne žen­ského cha­rak­teru. Keďže au­torka stránky je žena, za­obe­rajú sa žen­skými prob­lé­mami a žen­skému po­hľadu na svet. To je vy­svet­le­nie aj toho, prečo je stránka v ru­žo­vom tóne. Na stránke sú sa­moz­rejme ví­taní aj muži, pre­tože práve muži a vzťahy s nimi sú in­špi­rá­ciou prís­pev­kov. De­nisa nám však pre­zra­dila aj to, že stránka bude mať čo­skoro vlastný web. Ok­rem nej má však ešte jedno prek­va­pe­nie. „Pra­cu­jem aj na knihe, ktorá bude o sku­toč­ných prí­be­hoch zo ži­vota na tému: ‘Prečo sa zo mňa stala mr­cha.’“ Sa­moz­rejme, prí­behy sú oko­re­nené hu­mo­rom, sar­kaz­mom či pa­ró­diou. Vy­brali sme nie­koľko z jej prís­pev­kov, a o tom že sú na­ozaj dobré sa mô­žete pre­sved­čiť sami.

fb: la la la

fb: la la la

fb: la la la

fb: la la la

fb: la la la

fb: la la la

fb: la la la

fb: la la la

fb: la la la

fb: la la la

fb: la la la

fb: la la la

fb: la la la

fb: la la la

fb: la la la

fb: la la la

fb: la la la

fb: la la la

fb: la la la

Ná­zov stránky vzni­kol úplne spon­tánne pri drinku v bare. De­nisa práve po­čú­vala pes­ničku od H16 – La la la. Práve podľa nej po­me­no­vala svoju stránku. Ak ťa zau­jala jej tvorba, viac z nej mô­žeš vi­dieť na stránke La la la.

Komentáre