Ni­kdy, ale na­ozaj ni­kdy ne­ver tomu, že si za­žila vzťah, ktorý ťa len zni­čil a nič pod­statné ti ne­dal. Všetko zlé i všetko dobré v na­šom ži­vote má svoj zmy­sel a je na­šou po­vin­nos­ťou to pri­jať. Ak si možno tieto dni ho­vo­ríš, že si zby­točne strá­vila svoj čas s nie­kým, kto za to ne­stál, mý­liš sa.

Možno to boli me­siace, možno pár dní a možno nie­koľko ro­kov. Všetko je však už iné a tebe zo­stalo len roz­bité srdce, ktoré kr­váca. Nič ti ne­môže ni­kto vy­čí­tať. 

Možno si po­vieš, že láska v tvo­jom ži­vote ne­stojí za nič a vlastne ti len ub­li­žuje. Tým, že tr­píme, ras­tieme a sme sil­nej­šie.

Z kaž­dého vzťahu je po­trebné po­u­čiť sa a hlavne ne­pre­cho­vá­vať ne­ná­visť, ktorú v sebe du­síme. Ver mi , že raz po­cho­píš, prečo sa cesty s nie­kto­rými ľuďmi ro­z­dvo­jili alebo prečo sa ti nie­ktorí ľu­dia ub­lí­žili. O tom je ži­vot. O se­bas­poz­ná­vaní, o skla­ma­niach, o ľu­ďoch a v ne­po­sled­nom rade o vzťa­hoch.

,,Ne­vy­be­ráme si do koho sa za­mi­lu­jeme a ob­čas sa to ne­stane tak, akoby malo.“

film No Strings At­ta­ched (2011)

flickr.com

Všetky vzťahy, ktoré pre­ži­jeme vo svo­jom ži­vote utvá­rajú z nás osob­nosť. Je len na nás, ako ich príj­meme a čo si z nich zo­be­rieme. Je dô­le­žité po­ro­zu­mieť ľu­ďom, ktorí boli aj sú v na­šom ži­vote a po­cho­piť, že fráza „všetko zlé je na niečo dobré“ je sku­točne prav­divá.

Si po­u­čená, za­žila si niečo nové, spoz­nala si nie­koho, na­učila si sa viac si vá­žiť samú seba. Pre­staň sa ob­vi­ňo­vať a ni­čiť.

Raz stret­neš člo­veka, ktorý bude úplne iný, ako os­tatní. Bude ti veľmi po­dobný a predsa tak kú­zelne od­lišný. A keď si spo­me­nieš na bý­va­lých, ne­bu­deš roz­umieť, ako si mohla strá­cať čas s ta­kými ľuďmi. No každý vzťah má zmy­sel. Aj ten ne­vy­da­rený. Učíš sa, po čom tú­žiš podľa toho, po čom nie.

Všetko o čo pro­síš, príde v pravý čas. Ne­zú­faj. Spoz­ná­vaj. Ďa­kuj.

Komentáre