Možno, že sme sa už stretli. Možno som do teba na­ra­zila, keď som sa zase nie­kam roztr­žito po­náh­ľala. Možno si v dave ľudí za­zrel zá­blesk mo­jich vla­sov. Stále sa ne­po­známe. Sme len dvaja cu­dzí ľu­dia, ale raz sa to zmení. Nie­kto by už po tom všet­kom ne­ga­tív­nom a ne­vy­da­re­nom dávno stra­til ná­dej. Ne­ve­ril by, že ho stále nie­kto čaká. Av­šak cí­tim, že jed­ného dňa sa naše cesty skrí­žia. Takto nám to je ur­čené.

Ve­rím, že sa nič ne­deje ná­ho­dou, všetko má svoj dô­vod, svoju prí­činu. Ne­raz mi nie­kto ub­lí­žil a ja som si vtedy ne­ve­dela vy­svet­liť, prečo sa to (opäť) stalo práve mne. Prú­dil mnou hnev, bola som pre­sved­čená, že som dobrý člo­vek a nič po­dobné si ne­za­slú­žim. Až kým som si ne­uve­do­mila, že všetky veci, ktoré sa mi stali, boli vlastne nut­nos­ťou.

Chvíľu to vždy trvalo, no na­ko­niec som zis­tila, že oni ne­boli pre mňa tí praví. V pod­state som po­cí­tila vďač­nosť, že to ne­stihlo zájsť ešte ďa­lej. Pri­zná­vam, že boli chvíle, kedy som mala po­cit, že pre mňa nič viac nemá zmy­sel, ale po­zbie­rala som sa. Ne­do­vo­lila som, aby niečo po­dobné vo mne za­bilo všetky ide­ály, všetko krásne v mo­jom vnútri. Ne­mohlo ma to zni­čiť. Práve na­opak, na­sme­ro­valo ma to na správnu cestu.pinterestFoto: pin­te­rest.com

Prišla som na iné myš­lienky, ur­čila si nové ciele. Mo­men­tálne ne­tú­žim po vzťahu, chcem ener­giu ve­no­vať nie­kam inam. Po­tre­bu­jem sa ko­nečne za­me­rať na seba. Spoz­nať sa, roz­ví­jať v sebe všetko, pre čo mám po­ten­ciál a vy­for­mo­vať moju osob­nosť k lep­šiemu.

Raz sa však stret­neme. Už te­raz viem, že to bu­deš mať so mnou ťažké. Na­priek tomu, že som sa po­zvie­chala, skú­se­nosti ma zme­nili. Bu­dem mať prob­lém uve­riť ti, že to so mnou mys­líš na­ozaj vážne. Ne­uve­rím tvo­jím pek­ným slo­vám, aj keď budú úp­rimné. No pro­sím Ťa iba o jedno, ne­vzdá­vaj to! Ne­ne­chaj sa od­ra­diť mo­jou ne­is­to­tou a bo­juj proti nej spolu so mnou. Sľu­bu­jem, že ak sa ti po­darí, ľu­to­vať to roz­hodne ne­bu­deš.

Ti­tulná foto: tum­blr.com

Komentáre