Opäť som sa dnes ve­čer dí­vala na ob­lohu pri zá­pade slnka. Vždy je to o nie­čom inom.
Vždy je ten zá­pad slnka iný. Dnes bol vý­ni­močný mo­jimi myš­lien­kami. Cnie sa mi. Môjmu srdcu blízke miesto je tak ďa­leko a ja tam ne­mô­žem byť. Ne­mô­žem byť pri pria­te­ľoch, kto­rých mám tak rada, ne­mô­žem sa ko­chať tou krás­nou prí­ro­dou, ale hlavne, ne­mô­žem byť pri tebe a s te­bou.

Roz­mýš­ľala som. Možno, že pre­šiel ďalší deň, kedy si so mnou ne­roz­prá­val, kedy si mi ne­po­ve­dal ako sa máš alebo čo si cez deň za­žil, ale ja stále tak v kú­tiku duše dú­fam, že jed­ného dňa sa to môže zme­niť. Možno by bolo lep­šie, keby som to miesto ani ne­poz­nala, keby som si ho tak ne­ob­ľú­bila, ale po­vedz mi, ako mô­žem ig­no­ro­vať to, že na tom mieste mi os­tal kus srdca? Na ob­lohe bolo vidno len jednu je­dinú hviezdu. Bola osa­mo­tená. Na vô­kol nej nik. Presne tak som sa cí­tila, ale vieš čo?

unsp­lash.com

„Kým hviezdy na nebi budú žia­riť,  ja bu­dem ťa be­z­hra­nične ľú­biť“

Aj keď je to ťažké, viem, že to všetko je len do­časné. Viem, že keď ťa moje oči opäť uvi­dia, srdce sa za­chveje, akoby to bolo pr­vý­krát. Keby som mohla vrá­tiť čas, spra­vila by som to všetko znova.
Znova by som ťa s nami za­vo­lala von, znova by som ťa ob­jala, znova by som s te­bou chcela strá­viť ve­čer, znova by som ťa po­boz­kala, ale jednu vec by som ne­spra­vila. Ne­po­ve­dala by som ti nie. Toľko vecí mi behá hla­vou, keď sle­du­jem tú ne­beskú hru fa­rieb. Ani len ne­tu­šíš, že na teba toľko mys­lím. Roz­mýš­ľam, ako sa to všetko mohlo tak rýchlo zme­niť. Čo má byť sa stane. Ne­chám to na ves­mír.

unsp­lash.com

A preto, moja milá ka­ma­rátka, ak veľa roz­mýš­ľaš alebo sa trá­piš tým, čo práve pre­ží­vaš:

“Hlavu hore, bude fajn, len si lie­taj, bolo peklo bude raj,
ne­vá­haj a ute­kaj až ku hviez­dam. Hlavu hore, bude fajn.”
– ADiss

Komentáre