Naj­fa­reb­nejší beh Far­bám Ne­uj­deš už po tre­tí­krát od­štar­to­val v met­ro­pole vý­chodu – v Ko­ši­ciach. So­bota 27. mája tak pri­niesla ok­rem krás­neho sl­neč­ného po­ča­sia veľa zá­bavy, smie­chu a fa­rieb! Na tomto je­di­neč­nom po­du­jatí sa tento rok spo­ločne vy­far­bilo tak­mer 3000 bež­cov.

Ako to tam vy­ze­ralo?

ar­chív Far­bám Ne­uj­deš

Presne na obed o 12:00 hod. za­zneli prvé slová mo­de­rá­tora, ktorý pri­ví­tal všet­kých účast­ní­kov. Pred­sta­vil prog­ram, ktorý bol aj vďaka na­šim par­tne­rom na­ozaj pes­trý. V stánku Ni­kon sa účast­níci mohli ne­chať od­fo­tiť a zveč­niť tak svoje spo­mienky. Ďalší par­tner, Orif­lame, si pri­pra­vil ochut­návku vý­bor­ných wel­ness drin­kov. Ok­rem toho, kým sa v ich stánku dámy ne­chali roz­maz­ná­vať, deti si mohli po­ma­ľo­vať svoje tričká, alebo spo­mien­kovú ta­buľu v stánku Bal Slo­va­kia. Lie­ta­júce ta­niere či švi­hadlá im zase ve­no­valo Ne­stlé pre zdra­vie detí.

Prog­ram ale po­kra­čo­val aj na pó­diu. Svoje ume­nie pred­viedla ta­nečná škola UNOS­TAR, ktorá sa pýši via­ce­rými maj­strov­skými ti­tulmi. Väč­šina účast­ní­kov sa však ne­ve­dela doč­kať najmä spo­loč­ného vy­ha­dzo­va­nia fa­rieb s po­pu­lár­nym you­tu­be­rom Ex­plO­ti­dom, ktorý so se­bou pri­vie­dol aj svoju po­lo­vičku Momu. Ru­čičky na ho­din­kách ne­za­sta­vi­teľne ti­kali, ná­lada čím ďa­lej viac a viac gra­do­vala. Ešte krátka roz­cvička a…

ar­chív Far­bám Ne­uj­deš

10,9,8… a ŠTART!

Prvá sku­pina účast­ní­kov na čele s Ex­plO­ite­dom a Mo­mou od­štar­to­vala presne o 13:00 hod. V jed­not­li­vých zó­nach sa po­stupne vy­far­bili naj­skôr žl­tou, ru­žo­vou, mod­rou, oran­žo­vou a cie­ľo­vou ze­le­nou far­bou, ktorá bola zmie­šaná s trb­liet­kami. V zá­vere behu tak všetci po­riadne žia­rili. Ak oča­ká­vate uve­rej­ne­nie ta­buľky umiest­není a za zvuku fan­fár vy­hlá­se­nie na­jús­peš­nej­ších bež­cov, toho sa pri tomto behu ne­doč­káte. Ví­ťazmi boli na konci 5 ki­lo­met­ro­vej trasy všetci. Pre­tože pri tomto behu nejde o rých­losť. Dô­le­žitý je čas strá­vený ak­tív­nym po­hy­bom na čerstvom vzdu­chu so svo­jimi blíz­kymi a ka­ma­rátmi a najmä dobrá ná­lada.

ar­chív Far­bám Ne­uj­deš

Po­sledný be­žec do­be­hol pár mi­nút pred dru­hou ho­di­nou, ale tým sa tento deň ešte ne­skon­čil. Na pó­diu už bola pri­pra­vená ďal­šia ta­nečná sku­pina La Dansa, ktorá všet­kých roz­hý­bala v la­tino ryt­moch. Po­tom už mohla za­čať veľká fa­rebná party s Mi­la­nom Lies­kov­ským. Po­čas nej všetci ne­tr­pez­livo ča­kali na žre­bo­va­nie tom­boly, po kto­rej sa tento ne­za­bud­nu­teľný deň blí­žil do úspeš­ného konca. Po­sledné slová boli po­ďa­ko­va­ním účast­ní­kom aj par­tne­rom, ktorí ro­bia tento beh vý­ni­močný.

Rov­nako tak sa uká­zala aj dob­ro­sr­deč­nosť ľudí.  Pre­da­jom mod­rej farby všetci účast­níci pod­po­rili pro­jekt Ligy proti ra­ko­vine ,,Ro­dinná týž­dňovka“.  Prázdny info stá­nok je zna­me­ním, že na konci tohto roč­níka bu­deme môcť vďaka vám na dobrú vec pris­pieť pek­nou su­mou. Tú ale pre­zra­díme až po po­sled­nom behu v Bra­ti­slave.

Sle­duj at­mo­sféru tohto  je­di­neč­ného behu

Že ste to ešte ne­za­žili?

Beh v Ko­ši­ciach už síce máme za se­bou, ale ešte stále máte prí­le­ži­tosť za­žiť túto ne­za­bud­nu­teľnú at­mo­sféru na vlastne koži. Najb­liž­šie sa vi­díme 10.6. v Ban­skej Bys­trici a tretí roč­ník vy­vr­cholí naj­fa­reb­nej­ším be­hom 24.6. v Bra­ti­slave. Je­diné čo mu­síte uro­biť je nav­ští­viť stránku www.far­bam­ne­uj­des.sk, za­re­gis­tro­vať sa a za­kú­piť si špe­ciálny štar­to­vací ba­lí­ček. V ňom ok­rem iného tento rok náj­dete skvelé tričko, 2 ba­líčky fa­rieb, te­to­vačku, svoje štar­to­va­cie číslo, ďal­šie malé prek­va­pe­nia od na­šich par­tne­rov a to všetko za­ba­lené v je­di­neč­nom sack­packu v di­zajne Far­bám Ne­uj­deš.

Komentáre