Hľa­dáš pro­dukty na opa­ľo­va­nie, ktoré sú vy­ro­bené s lás­kou a s ohľa­dom na ži­votné pro­stre­die? Vy­brali sme pre teba také, ktoré stoja ur­čite za vy­skú­ša­nie. 

Olej na opa­ľo­va­nie

Slo­ven­ská značka Tu­lia­Tuli len pred ne­dáv­nom pred­sta­vila nový pro­dukt – prí­rodný olej na opa­ľo­va­nie s SPF 25+ pre deti aj do­spe­lých, ktorý je vhodný na aký­koľ­vek typ po­kožky. Ob­sa­huje pa­nen­ský ma­li­nový olej, mrk­vový olej, bio včelí vosk a oxid zi­noč­natý. Vďaka týmto zlož­kám efek­tívne od­ráža UV-A a UV-B sl­nečné žia­re­nie a po­máha tak chrá­niť po­kožku. Ak mi­lu­ješ na­tie­rať sa ole­jom, toto bude niečo pre teba.

View this post on Ins­ta­gram

🥕☀️ Ochrana pre sln­kom je už ak­tu­álna téma ☀️🥕 🏖 Vy­šper­ko­vaný vo­ňavý 100% BIO na sen­zi­tívnu i vša­ko­vakú po­kožku. 🏖 Ne­mu­síš se­dieť v tieni ani no­siť ska­fan­der 🏖 Prí­rodný olej na opa­ľo­va­nie pre deti aj do­spe­lých, ktorý je vhodný na aký­koľ­vek typ po­kožky. Ob­sa­huje pa­nen­ský ma­li­nový olej, mrk­vový olej, Bio včelí vosk a oxid zi­noč­natý. 🥕🥕🥕 Náš olej na opa­ľo­va­nie má ochranný SPF fak­tor 25+, čo zna­mená, že blo­kuje mi­ni­málne 96% UV žia­re­nia. 👧 Olej je vhodný aj pre deti a do­sta­točne chráni po­kožku te­hot­ných žien. 🏖 Mrk­vový olej je vý­borný na ochranu po­kožky proti sl­neč­nému žia­re­niu na to vďaka vy­so­kému ob­sahu beta ka­ro­ténu. Je tiež pros­pešný pre su­chú, star­núcu alebo vrás­kavú po­kožku, po­kožku re­ge­ne­ruje a hyd­ra­tuje. Veľmi účinne za­bíja ši­roké spek­trum bak­té­rií a húb, ktoré môžu spô­so­bo­vať ocho­re­nia kože. FOTO: Ei­leen Yaman https://www.tu­lia­tuli.sk/pri­rodny-olej-na-opa­lo­va­nie #tu­lia­tuli #pri­rod­na­koz­me­tika #pri­rod­ny­o­lej­na­opa­lo­va­nie #na­tu­ral­cos­me­tics #sun­tan­nin­goil #bio

A post sha­red by Ťuli a Ťuli-prí­rodná koz­me­tika (@tu­lia­tuli.sk) on

Čas na krém

Znaška So­ap­ho­ria uviedla tento rok na trh nové príp­ravky na opa­ľo­va­nie. V po­nuke majú ochranné te­lové a ple­ťové mlieko s SPF 30 a ochranný te­lový a ple­ťový bal­zam s SPF 30. Oba pro­dukty sú bez sul­fá­tov, pa­ra­bé­nov, gly­ko­lov, ži­vo­číš­nych tu­kov, rop­ných de­ri­vá­tov, po­ly­cyk­lic­kých zlú­če­nín, syn­te­tic­kých far­bív a par­fu­má­cie, che­mic­kých UV fil­trov, na­no­čas­tíc a ne­bez­peč­ných kon­zer­vač­ných lá­tok. Pro­duk­tový rad sa vý­borne hodí na všetky typy po­kožky.

Bez mas­te­nia

Nie­ktoré z nás priam ne­zná­šajú kré­mo­va­nie. A ešte keď ide o opa­ľo­va­cie pro­dukty, tak to platí dvoj­ná­sobne. Značka Lush preto vy­mys­lela skvelý pú­der s ochra­nou proti slnku SPF 15. Ka­la­mí­nový prá­šok je bo­hatý na pri­ro­dzene ochranný oxid zi­noč­natný, ktorý od­ráža UV lúče. Jeho svieža cit­ru­sová vôňa pre­vo­nia celé telo a zmat­ňu­júci efekt za­kryje lesk po­kožky. Od­po­rú­čame ap­li­ko­vať najmä tvár.

Do spr­chy aj do vane

Na konci dňa treba zo seba zmyť všetky ne­čis­toty a mast­notu. Tuhé ma­li­novo-ja­ho­dové mydlo dodá tvojmu telu sta­rost­li­vosť ako sa patrí. Je na­bité vi­ta­mínmi a mi­ne­rálmi, ktoré hyd­ra­tujú a ošet­ria. Značka Two­cos­me­tics po­núka kva­litné pro­dukty za do­stupné ceny. Za nás jej dá­vame pa­lec hore. Táto slo­ven­ská značka sa môže pý­šiť ruč­nou vý­ro­bou a ná­lep­kou vhodné pre ve­ga­nov a ve­ge­ta­riá­nov.

Sta­rost­li­vosť o vlasy

Ve­dela si, že tuhé šam­póny do­kážu plne na­hra­diť kla­sické te­kuté šam­póny? Tuhý šam­pón s kon­di­ci­oné­rom od slo­ven­skej značky Na­via ne­ob­sa­huje umelé vône, far­bivá a ani kon­zer­vanty. Hlav­nou zlož­kou šam­pónu sú ten­zidy de­ri­vo­vané z ko­ko­so­vého oleja, ktoré účinne od­stra­ňujú ne­čis­toty a mast­notu z vla­sov a hlavy. Na­vyše ned­ráždi oči a sliz­nice, ani ne­vy­su­šujú po­kožku. Ide­álny na leto!

View this post on Ins­ta­gram

Viete z čoho sa pri­pra­vuje náš tuhý šam­pón s náz­vom Vzácne drevo? Tvo­ria ho aj esen­ciálne oleje vzác­nych dre­vín (san­ta­lové, ru­žové a céd­rové drevo) a ore­chový prá­šok. Šam­pón sme obo­ha­tili o prí­rodnú kon­di­ci­onačnú zložku – inu­lín, ktorý vy­hla­dzuje a udr­žiava hyd­ra­tá­ciu vlasu a vla­so­vej po­kožky.#vzac­ned­revo #tu­hy­sam­pon #sam­puk #so­lids­ham­poo #kras­ne­vlasy #ni­ce­hair #be­au­ti­ful­hair #ore­chy #pri­rod­na­koz­me­tika #pri­rod­ni­kos­me­tika #na­tu­ral­cos­me­tics #na­tu­ral­cos­me­tic #ve­gan #ve­gan­cos­me­tics #cru­el­tyf­ree #cru­el­tyf­re­e­cos­me­tics #ne­tes­to­va­ne­naz­vie­ra­tach

A post sha­red by slo­vak na­tu­ral cos­me­tics (@na­via.sk) on

Keď po­kožka štípe

Každá z nás ob­čas pre­že­nie po­byt na sl­niečku. A z vý­sledku veru ra­dosť nemá. Po­kožka štípe, je cit­livá a po­tre­buje niečo, čo by ju upo­ko­jilo. My ti od­po­rú­čame prí­rodnú koz­me­tiku od slo­ven­skej značky Dul­cia Na­tu­ral. Po­u­žiť mô­žeš na­prí­klad gél s aloe vera a by­lin­kami. Po jeho ap­li­ká­cii tak­mer okam­žite ustúpi bo­lesť, uľaví sa ti od svr­be­nia a opu­chov. Jed­no­du­cho je to malý zá­zrak na všetko!

Komentáre