Skoro každý už niečo za­po­čul o priaz­ni­vých účin­koch ko­ko­so­vého oleja v koz­me­tic­kom prie­mysle. Tento pro­dukt mô­žeš ľahko za­kú­piť v kaž­dej dro­gé­rii. Je to priam prí­rodný zá­zrak, ktorý má mnoho vy­užití. Te­raz si po­zrite 3 vy­uži­tia ko­ko­so­vého oleja, ktoré ja naj­viac ob­ľu­bu­jem.

1. Tajná prí­sada do pe­e­lin­gov a ma­siek

Ko­ko­sový olej je hlav­nou prí­sa­dou mno­hých koz­me­tic­kých pro­duk­tov. Ľu­dia ho vy­uží­vajú na­prí­klad na od­li­čo­va­nie. Naj­čas­tej­šie sa však vy­sky­tuje v pe­e­lin­goch či mas­kách, kde je zmie­šaný s ďal­šou prí­rod­nou zlož­kou, s kto­rou ešte viac roz­žiari tvoju pleť a pridá jej pri­ro­dzený lesk. Aké je ta­jom­stvo žia­ri­vej pleti? Jed­no­značne ko­ko­sový olej.

View this post on Ins­ta­gram

Love this pro­file shot Pic: @ta­ma­ra­wil­liams1

A post sha­red by FAS­HION RE­SORT (@fas­hion.re­sort) on

2. Biely úsmev

Áno ko­ko­sový olej má mnoho ,,su­per-schop­ností“ a bie­le­nie zu­bov patrí k nim. Práve vďaka ko­ko­so­vému oleju mô­žete zís­kať efekt krás­nych bie­lych zu­bov. Je to še­tr­nejší spô­sob bie­le­nia, než sóda bi­kar­bóna, ktorá po­ško­dzuje sk­lo­vinu. No a v spo­je­ním s čier­nym uhlím si mô­žete vy­tvo­riť bie­liacu pastu so za­ru­če­ným efek­tom aj doma a ne­mu­síte do nej in­ves­to­vať veľké pe­niaze.

3. Do­ko­nalá sta­rost­li­vosť o vlasy

Ak máš doma ko­ko­sový olej o tvoje vlasy je dobre po­sta­rané. Ak nie, tak si ho ur­čite za­kúp. Jed­nou va­rian­tou vy­uži­tia je aj toto: Po umytí vla­sov ap­li­kuj olej na kon­čeky vla­sov (aj vyš­šie, no ni­kdy ku ko­rien­kom). Po vy­su­šení budú vlasy omnoho sil­nej­šie a roz­štie­pe­ným kon­če­kom mô­žete dať zbo­hom. Na­miesto toho bu­dete mať silné zdravé vlasy s pri­ro­dze­ným les­kom.

Toto je len nie­koľko vy­užití tohto prí­rod­ného zá­zraku. Som si istá, že ak ich vy­skú­šaš bu­deš milo prek­va­pená a za­mi­lu­ješ si tento pro­dukt rov­nako ako ho mi­lu­jem ja a mnoho ďal­ších ľudí. Nie­len, že má po­zi­tívne účinky, ale aj nád­herne vo­nia.

Bo­nu­sový tip: Tento olej je v men­šom ba­lení dob­rým spo­loč­ní­kom na cesty, práve vďaka jeho vše­stran­nému vy­uži­tiu.

Komentáre