Chceš mi­lo­vať, no ne­mi­lu­ješ seba a nie­kedy sa len sna­žíš schý­liť k tomu, aby si mi­lo­vala nie­koho, pre­tože sa nech­ceš cí­tiť sama.

Na jednu stranu sa však možno bo­jíš byť mi­lo­vaná a mys­líš si, že ťa sku­točne mi­lo­vať ni­kto ne­môže. Pre­staň však o sebe po­chy­bo­vať a pusti do svojho ži­vota lásku. Ne­do­há­ňaj od seba ľudí, pre­tože sa môže stať, že zo­sta­neš sama. No na druhú stranu ne­súr niečo, čo ti môže ub­lí­žiť a čo nie je sku­točné. Láska sa nedá stop­núť, pri­blí­žiť, odo­hnať či vy­nú­tiť. 

Mi­luj, keď si bu­deš istá sama se­bou a svo­jimi citmi.

Mi­luj, keď bu­deš pri­pra­vená na to odo­vzdať nie­komu seba a ne­bude to na­silu. Mi­luj, keď bu­deš ve­dieť, že táto láska ne­bude len zne­užitá. Mi­luj, keď bu­deš cí­tiť, že je to správne.

Mi­luj, keď bu­deš pri­pra­vená, nie keď sa bu­deš cí­tiť sama a bu­deš chcieť svoje rany rýchlo za­ho­jiť len nie­kým ná­hod­ným, s kto­rým vieš, že to nemá bu­dúc­nosť.

Mi­luj, keď bu­deš mi­lo­vať samu seba, pre­tože ak ne­bu­deš naj­skôr mi­lo­vať samu seba, ako bu­deš môcť mi­lo­vať nie­koho iného?

Možno si sa nie­kedy bála za­mi­lo­vať, aj keď si sa cí­tila šťastná, pre­tože si mala obavy, že by si na­ko­niec bola len ty tá za­mi­lo­vaná. Po­tre­bu­ješ nie­koho, kto sa vie pre­tĺkať ži­vo­tom tak, ako ty sama. Nie­koho, kto ťa po­drží po­čas dní, keď je pri­ťažké stáť. Po­tre­bu­ješ člo­veka, ktorý ti vie dať presne to, čo po­tre­bu­ješ. Po­tre­bu­ješ mi­lenca, ktorý ťa po­čúva do­konca aj keď ml­číš. 

Po­tre­bu­ješ ho však až vtedy, keď bu­deš pri­pra­vená mi­lo­vať a nie­len vtedy, keď sa bu­deš cí­tiť osa­melá.

Nie­kedy sa po­tre­bu­ješ iba za­sta­viť, upo­ko­jiť sa a pri­po­me­núť si, že ro­bíš všetko, čo je v tvo­jich si­lách, a bude to v po­riadku. Mu­síš sa na­učiť mi­lo­vať seba a po­cho­piť, že si naj­dô­le­ži­tej­šia osoba v tvo­jom ži­vote.

Mu­síš po­cho­piť to, že naj­skôr mu­síš byť pri­pra­vená mi­lo­vať. Až vtedy príde všetko os­tatné. 

Komentáre