Je tu je­seň!
Ob­do­bie kedy je všetko vonku krásne. Lís­tie je fa­rebné, po­kiaľ svieti sl­niečko je aj cel­kom prí­jemne vonku. Idylka, že?
Ale ta­káto je­seň trvá krátko.
Ale je­seň je na­jú­žas­nej­šie ročné ob­do­bie, kedy mô­žeme vy­tiah­nuť so svo­jich šat­ní­kov klo­búky!

dsc_3218

Na Slo­ven­sku sú klo­búky stále po­va­žo­vané za niečo ex­tra­va­gantné a je to škoda. Dobrá správa však je, že po­stupne za­čí­najú pre­ni­kať a práve v tomto ob­dobí ich náj­dete me­dzi do­pl­n­kami, tak­mer v kaž­dom ob­chode s ob­le­če­ním.

Prečo by teda každá žena mala na je­seň oz­do­biť svoju hlavu klo­bú­kom???

  1. V klo­búku bu­dete vy­ze­rať ele­gan­tnej­šie – ur­čite po­znáte vý­rok, že v mi­nu­losti sa ženy ob­lie­kali ele­gan­tnej­šie? Áno, ob­lie­kali. V mi­nu­losti bol klo­búk po­vin­nou vý­ba­vou tak­mer kaž­dej gar­de­róby ženy. Tak prečo by sme ich ne­mohli no­siť aj te­raz. Hlavne, keď si môže dať každá žena klo­búk, aký sa jej páči a hodí. Nie sme ni­jako ob­me­dzo­vané.
  2. Klo­búk oživí každý aj nudný out­fit – po­kiaľ si ob­le­čiete úzke rifle s bie­lym trič­kom a čier­nou ko­žen­kou do­sta­neme kla­sický mest­ský out­fit. Skúste však k po­dob­nému out­fitu pri­dať klo­búk a uvi­díte čo sa stane.
  3. Ne­sp­ly­niete s da­vom – sú­visí si to s bo­dom číslo dva.
  4. Bad hair day – v je­seni často fúka. Takže naše vlasy, ne­vy­ze­rajú vždy prí­liš upra­vene. S klo­bú­kom máte o sta­rosť me­nej. Sa­moz­rejme, po­kiaľ nie je veľmi prudký vie­tor. V ta­komto prí­pade je veľmi prav­de­po­dobné, že bu­dete váš klo­bú­čik na­há­ňať.

Processed with VSCOcam with f2 presetb77515c949bd5546278c1959c46c9ac4

Pri vý­bere klo­búka je dô­le­žité, aby vám opticky ne­zväč­šil tvár alebo na­opak, aby vám ju prí­liš ne­zak­rý­val. Ur­čite sa ho ne­bojte ani no­siť aj na­priek tomu, že je vý­raz­ným do­pl­n­kom. Práve vďaka klo­búku si mô­žete vy­tvo­riť in­di­vi­du­alitu a je­di­neč­nosť.  Ne­za­bú­dajte, že nie je klo­búk ako klo­búk. K väč­ším klo­bú­kom, ktoré sa podľa môjho ná­zoru ho­dia skôr na leto do­laďte dlhé šaty,  hra­naté klo­búky sa ho­dia tak­mer ku všet­kému, kov­boj­ské na­prí­klad k bo­yf­riend je­an­som.dsc_0156

Ako ste na tom s klo­búkmi vy? Vy­brali ste si už ten správny?

dsc_1646

pic­tu­res – pin­te­rest.com , ve­ra­pa­ra­dis.com

 

Komentáre