„Byť mo­del­kou je sen, sto­jíš len pred ob­jek­tí­vom, pre­chá­dzaš sa po móle a si krásna. Čo na tom môže byť ťažké?“ Toto si snáď ho­vorí každá žena, ktorá ne­vys­kú­šala túto mi­mo­riadne ná­ročnú pro­fe­siu. 

Práca mo­delky je v po­sled­nej dobe sk­lo­ňo­vaná ako jedna z „dream jobs“ pre­tože si mnohé mys­lia, že také mo­delky mu­sia byť len pekné a tým to hasne. Ne­vi­dia však zá­ku­li­sie všet­kej pa­rády. Skoré vstá­va­nie, be­ha­nie z cas­tingu na cas­ting, kto­rých je za deň aj 8 a málo spánku ako bo­nus. Te­raz to ako až taká pa­ráda ne­vy­zerá. Klau­dia Mi­ko­lá­šová ti ukáže ako vy­zerá taký „kla­sický“ deň mo­delky po­čas fas­hion we­eku v špa­niel­skom Mad­ride.

K to­muto za­mest­na­niu ne­od­mys­li­teľne patrí aj skorý bu­dík a ranné vstá­va­nie. Rov­nako ako aj be­ha­nie z pre­hliadky na pre­hliadku.

zdroj: Klau­dia Mi­ko­lá­šová

Fas­hion week je známy tým, že pre­hliadky sa ko­najú každý deň- celý deň. A táto pre Pi­lar Dal­bar nieje vý­nim­kou. Za­čiatko je o 10:30 preto príp­ravy pre­bie­hajú už od sko­rého rána fit­tin­gom out­fi­tov. Make-up a vlasy sú sa­moz­rej­mosť, no v tomto prí­pade sa vy­tvá­rali aj umelé te­to­va­nia.

zdroj: Klau­dia Mi­ko­lá­šová

Je­den z fi­nál­nych out­fi­tov sku­točne stojí za to!

zdroj: Klau­dia Mi­ko­lá­šová

Ďal­šia fas­hion časť za­čína o 18:00, ale čo do­vted? Od­dych? Neb­lázni! Za ten čas Klau­dia stihla ab­sol­vo­vať skúšky out­fi­tov na na­sle­du­júce pre­hliadky, rýchly obed a opäť ďal­šie fit­tingy a všetko na iných mies­tach. A to veru nie je sranda.

Pri­šiel však čas na po­slednú prácu dneš­ného dňa, kto­rou je pre­zen­tá­ciu pro­jektu 21 But­tons v mad­rid­skom ca­síne. Ten­to­krát však nejde o pre­hliadku, ale fo­te­nie v out­fi­toch a ná­sledná pre­zen­tá­cia v rámci tohto pro­jektu.

zdroj: Klau­dia Mi­ko­lá­šová

Av­šak nie­len tu mô­žeš vi­dieť je­den deň mo­delky po­čas fas­hion we­eku. Klau­dia sa sú­častne ve­nuje aj na­tá­ča­niu vi­deí na You­Tube, v kto­rých uka­zuje ako to sku­točne chodí. My ju ob­di­vu­jeme a ve­ríme, že sme možno aj tebe ot­vo­rili oči a uká­zali, že svet mo­de­lingu nie je pre­chádzka ru­žo­vou záh­ra­dou ako si si do­te­raz mys­lela.

Komentáre