Viem silno mi­lo­vať. Ve­rím v teba, ve­rím v nás, až do konca. Ne­do­ká­zala som si ani pred­sta­viť, že by sme boli od seba. Ne­priz­ná­vala som si, že sa dá žiť aj inak. Ne­ve­dela som si pred­sta­viť svoj ži­vot, keby si v ňom ne­bol. Ve­rila som v nás, ale bola som roz­hod­nutá, a práve to je to, čo robí roz­chod ťaž­kým, teda as­poň sa to spo­čiatku tak zdalo…

1-inceputurile-sarcinii-5958foto:www.bre­a­kout-ma­ga­zine.com

Cí­tila som sa opus­tená, bez­mocná, sama a ve­dela som, že je­dine ty ma do­ká­žeš za­chrá­niť. Ale mala som to ve­dieť ešte skôr ako som ťa spoz­nala. Už zo za­čiatku všetko naz­na­čo­valo, že som k tebe ni­kdy ne­mala ísť. Malé klam­stvá a ten chlad v tvo­jom hlase, keď som ťa prvý krát skla­mala. Všetky slová v mo­jej hlave som po­tla­čila a išla som len za svo­jím srd­com a to som ne­mala. Mala som ve­no­vať väč­šiu po­zor­nosť tomu, čo mi môj in­štinkt ho­vorí.

Bála som sa žiť bez teba ….

Ne­do­ká­zala som si to ani pred­sta­viť, ne­mohla som sa cez teba do­stať, aj keď som to nie­koľko krát skú­šala, pre­tože sme to boli my, vždy spolu.

Bez ohľadu na to, aké sme te­raz mali prob­lémy. Vždy som si spo­me­nula na prvé me­siace, ako sme sa ne­skoro do noci roz­prá­vali a k ži­votu nám sta­čili iba štyri ho­diny spánku. Prvé vý­lety, keď sme sa spoz­ná­vali a do­ká­zali sme sa za­smiať sami na sebe, akí sme ne­možní, prosto za­ľú­bení. Do­ká­zala som ti ne­hybne le­žať v ná­ručí a po­čú­vať tl­kot tvojho srdca, lebo bilo iba pre mňa.

paar-auf-dem-feld-154479

foto: bil­der.4ever.eu

Bola som veľmi po­hodlná pre moje vlastné dobro.

…..ale moja hlava je te­raz oveľa jas­nej­šia.

Vy­sko­čila som z lode, ktorá ni­kam ne­viedla, bez vo­pred pri­pra­ve­ného plánu. Ako sa vô­bec dá roz­chod vo­pred pre­mys­lieť, keď sme len ne­dávno plá­no­vali spo­ločnú do­vo­lenku.

Ale ako dni ply­nuli, cí­tila som niečo zvláštne. Re­ťaze, ku kto­rým som bola pri­via­zaná zrazu zmizli. Nie­kto ma mu­sel od­via­zať. A ne­bol to ho­cikto, bola som to ja sama, s mo­jím roz­hod­nu­tím. Vždy sa bu­dem o teba zau­jí­mať, ale je na čase, aby naše cesty išli tým správ­nym sme­rom. Každý sa­mos­tatne.

ti­tulná foto: www.aacc.net, zdroj: www.puc­ker­mob.com

Komentáre