Opäť ti dám kú­sok zo seba. A ak máš tú istú life story, ver, že mô­žeme ďa­ko­vať, že sa nám to stalo. Dnes sme vďaka tomu tie naj­lep­šie!

Ne­mala som pri sebe otca už keď som si ob­ja­vo­vala prsty na ru­kách. A mama ne­trá­vila veľa času so mnou a so ses­trou. Ne­skôr sme boli ja a ses­tra. Mama bola len tak po ve­če­roch či ví­ken­doch, pre­tože mala dve práce, takže ses­tru som vo­lala mama a mamu mala tro­cha pop­le­tenú. Keď sme boli star­šie, ses­tra od­išla, veľa sa ne­oz­vala a vtedy som sa na­učila ísť sama so se­bou. Takže v ro­din­ných kru­hoch, som do­dnes viac sa­mos­tatná jed­notka. Otec ma ne­pozná, tak jak by mal a mama ma ne­vie po­chvá­liť, pre ňu nič ne­bude ni­kdy do­sta­točné, po­kiaľ ne­bu­dem žiť ži­vot, ktorý by bol podľa jej ví­zií.  Ani jed­nému čle­novi, to však ne­vy­čí­tam. Pre­šla som si ob­do­biami, kedy som bola stra­tená. Ne­poz­nala som seba, ne­mala som sa rada. Ni­kdy som však ne­upadla al­ko­holu alebo dro­gám, či ne­ja­kým vý­strel­kom. Ne­mala som sa komu vy­spo­ve­dať, tak som pí­sala do bez­ve­do­mia. Ale vieš čo som sa na­učila?

Že už ni­kdy ne­bu­dem na seba taká tvrdá. Že keď spra­vím chybu, ne­bu­dem sama seba dep­ri­mo­vať, iba si po­viem, čo už ni­kdy ne­spra­vím rov­nako. Na­učila som sa ľú­biť seba samú a tým pá­dom ľudí okolo mňa. Ro­biť veci, ktoré chcem a mám rada, a biť sa za ne. Ne­báť sa po­ve­dať ná­zor, zvlá­dať čo­koľ­vek, čo ma v ži­vote pos­tihne a vy­jsť z toho zdravá a živá. Ne­po­čú­vať do­okola tie isté pod­ce­ňo­va­nia mie­rené na moju osobu od ľudí, ktorí mali byť moja is­tota, ak to ne­ve­dia oni, tak to bu­dem ve­dieť ja. Takže, ak niečo pa­rádne zvlád­nem, po­viem si, že som jed­no­du­cho ši­kovná! Ne­mýl si to však s nie­kým, kto má hore nos. Mňa to­tiž tento ži­vot na­učil ctiť, vá­žiť si a ďa­ko­vať. Na­učila som sa o seba po­sta­rať a ďa­ku­jem ľu­ďom, čo mi na tejto ceste po­mohli, aj ses­tre, čo mi dala zá­klad jak sa na­učiť pri­jať ži­vot.

Takže diev­čatko, žena, mladá slečna si rov­nako úžasná a cenná, aj keď ne­máš ži­vot ako z do­ko­na­lého filmu. Vždy sa nájdu osoby, ktoré ťa budú chcieť dať dole, ži­vot ti sťa­žiť, do­ko­pať tvoje se­ba­ve­do­mie a dať ťa do úza­dia, kde ti budú chcieť na­ho­vo­riť, že v ži­vote ni­kdy nič ne­do­ká­žeš a že si jedna veľká nula. Lenže je­diný, kto tu nič ne­do­ká­zal sú oni a chcú, aby si bola v ich ro­vine. Za­bud­nutá šedá myška. Tak im to ni­kdy ne­do­voľ. Už te­raz nie si nula, ale hviezda, ho­vorí sa im „Num­ber one“. Už te­raz si veľa do­ká­zala. Žiť sama, po­sta­rať sa o seba, nájsť sa a spoz­nať, čo chceš, čo mi­lu­ješ, čo ne­ná­vi­díš. A ak stále hľa­dáš, ne­za­sta­vuj. Ne­do­voľ, aby ich kom­plexy zru­šili tvoje šťas­tie. Za­pa­mä­taj si, že je nás viac a ideme spolu, proti ce­lému svetu! Pra­jem Ti ne­ko­nečne veľa síl, nech sa ti darí ako do­te­raz a ďa­kuj si, že si sa toľko skla­mala, uro­bila chyby a bola ve­ľa­krát na­ivná. Buď taká stále, lebo dnes si vďaka tomu taká úžasná! A aj TY MÁŠ PRÁVO BYŤ ŠŤASTNÁ!

Komentáre