Vraví sa, že z pria­teľ­stva môže byť láska, ale z lásky už pria­teľ­stvo nie.

Vďaka Bohu, že exis­tujú vý­nimky. Presne tak to je aj me­dzi mo­jim bý­va­lým pria­te­ľom a mnou.
Zo za­čiatku to bolo ťažké, veľa vý­či­tiek z oboch strán, hádky a zby­točne ub­li­žo­va­nie si.
No v tomto prí­pade sa mi ove­rila veta čas za­hojí rany,“ a tak sme sa opäť do­ká­zali na seba po­zrieť bez vý­či­tiek a hnevu. Toto sú chvíle, kedy ďa­ku­ješ za to, že si do­spela do ta­kého štá­dia, že všetko zlé čo bolo už vní­maš ako po­sun vpred, ako niečo, čo ťa for­mo­valo a zme­nilo k lep­šiemu.

Foto: unsp­lash.com

Ne­bolo to hneď, veď člo­vek po­tre­buje istú dobu, kým si urovná myš­lienky, uve­domí si, čo je dobré a čo na­opak zlé a na­čerpá novú silu bo­jo­vať ďa­lej. Nie­kedy nie je na škodu pri­znať si chybu a pra­co­vať na nej. Je to len na vás, ako sa s tým vy­spo­ria­date. Možno si už ni­kdy ne­bu­dete roz­umieť, možno bude stále me­dzi vami ne­ná­visť, ale to všetko zá­visí od vás.

Foto: unsp­lash.com

Naj­lep­šia cesta proti hnevu a ne­ná­visti je láska.

Láska ne­myslí na zlé. Je do­ko­nalá. Je taká vzácna, no v dneš­nej dobe len má­lo­kto po­zná pravú lásku – čistú a živú.

Ďa­ku­jem ti, že sme obaja do­speli.
Ďa­ku­jem, že ma pod­po­ru­ješ vo ve­ciach, ktoré ro­bím rada.
Ďa­ku­jem, že mám v tebe oporu.
Ďa­ku­jem ti, že si tu pre mňa, keď po­tre­bu­jem.
A ďa­ku­jem, že mám vo svo­jom ži­vote tak su­per člo­veka, ako si ty, pre­tože si vý­ni­močný.


A preto, moja milá ka­ma­rátka, snaž sa aj ty hľa­dať čistú lásku, ktorá ne­myslí na zlé. A keď máš zlý vzťah, či už s bý­va­lým, ale po­kojne aj s ho­ci­kým iným, skús pop­re­mýš­ľať, či ti ten člo­vek ne­stojí za to, aby ste boli pria­te­lia aj na­ďa­lej.

Ako mnohé ko­náre stromu po­chá­dzajú z jed­ného kmeňa, tak mnohé cnosti sa ro­dia z lásky.
Gre­gor Veľký

Komentáre