Pri­hlás sa na zo­znamku vra­veli..bude to sranda, vra­veli. Na­priek mo­jím ná­miet­kam, že ni­koho ne­hľa­dám, ani ne­mám na fra­jera čas, som ich ne­pre­sved­čila. Vraj si tam hneď ne­mu­sím nájsť lásku ži­vota, ale spo­znám no­vých ľudí, ka­ma­rá­tov, skrá­tim si pí­sa­ním dlhé ve­čery, tak prečo nie.

Pri­hlá­sila som sa teda na jednu z naj­zná­mej­ších zo­zna­miek a ča­kala, čo sa bude diať. Za­čali mi cho­diť upo­zor­ne­nia, kto všetko laj­kol moju fotku, kto sa na mňa po­zrel… Teda po­viem ti, rôzna zmes. Ne­trvalo dlho, kým mi na­pí­sali prví od­váž­livci. Na­štval ma hneď prvý. Vraj – ako sa mi máš. Ako sa TI mám? A čo sme spolu husi pásli? Alebo si si ma pri­vlast­nil hneď po tom, ako si sa po­zrel na moju fotku? Ok, od­pí­šem a ideme ďa­lej.

Druhý tý­pek píše, že by si to vraj ve­del so mnou pred­sta­viť. Čo kon­krétne je „to“ som sa rad­šej ne­pý­tala. Tretí rovno na dr­záka – čo ešte ne­spím?! No pre­páč tato, že som sa ťa ne­spý­tala do kedy mô­žem byť hore. Ďalší sa ma po­kú­sil ohú­riť tým, že má vraj byt. No gra­tu­lu­jem, ši­kovný si. Vy­ze­ral, že sa má na­ozaj dobre, keďže mal asi 150 kíl. Sorry baby, by­tov mô­žeš mať aj 5 a rovno si k nim za­ob­sta­raj nie­koho, kto ti bude utie­rať bradu. Ja to ne­bu­dem. Je­den tý­pek sa ma pý­tal či spá­vam v py­žame a ďalší si na ro­vinu vy­pý­tal fotku bez neho. Vtedy som sa po­zrela na moju fotku a za­mys­lela, či na­ozaj pô­so­bím ako nie­kto, kto by mal mať pod ňou pla­tené te­le­fónne číslo. Ďalší chla­pec vy­ze­ral cel­kom sym­pa­ticky, po­kiaľ ne­máš vy­soké, resp. žiadne ná­roky na vzhľad, alebo sa mi­lu­ješ zá­sadne po tme. On sa evi­den­tne nech­cel zo­zná­miť, len ma pop­ro­sil, či by som mu lajkla všetky pro­fi­lové fotky na fa­ce­bo­oku. Ne­po­cho­pila a ne­vy­ko­nala som. Ideme ďa­lej. Tento cha­lan je mi­lov­ní­kom zvie­rat ako tvrdí. Za­chra­ňuje ma­čičky a psí­kov, ne­ná­vidí tý­ra­nie. Čo je cel­kom sym­pa­tické, preto pí­šem ďa­lej a do­stá­vam prak­tické rady do ži­vota. Vraj by som mala zme­niť prácu, pre­tože se­dieť 8 ho­dín za po­čí­ta­čom škodí mo­jej chrb­tici. Ar­gu­ment, že som ne­štu­do­vala vy­sokú preto, aby som išla ro­biť nočné 12-tky ig­no­ruje. Vraj si všetci, čo máme vy­soké, mys­líme o sebe boh­vie čo, akí sme ne­na­hra­di­teľní, a pri­tom nič ne­vieme o ži­vote. Ďalší ma vo­lal hneď von, lebo podľa svo­jich slov „ne­rád vy­pi­suje a ne­baví ho to“. Ďalší sa mi pred­sta­vil tak, že mi po­slal fotku svojho sval­na­tého chrbta. Áno, správne ti­pu­ješ – mám ju vy­ve­senú nad po­ste­ľou v nad­roz­mer­nej veľ­kosti a každý ve­čer pred spa­ním pla­čem, prečo som mu ne­od­pí­sala.photo-1455904254851-58c6069237f7foto: eli­te­daily.com

Žienky moje, toto sú na­ozaj sku­točné prí­behy. Po­ve­dzte mi, či som ja taká ná­ročná alebo fakt pri­ťa­hu­jem in­di­vi­duá. Alebo ži­jeme v dobe, kedy cha­lani na­ozaj ne­ve­dia ako sa slušne, in­te­li­gen­tne zo­zná­miť s diev­ča­ťom.

Sa­moz­rejme, že zo­znamky ne­zat­ra­cu­jem. Šta­tis­tiky uvá­dzajú vy­soké čísla, kedy sa vzťah po­da­ril. Možno si jedna z nich alebo nie­koho ta­kého po­znáš. Ak nie, kľudne to mô­žeš vy­skú­šať. Mi­ni­málne sa za­ba­víš alebo si zdvih­neš tlak. Ja po tejto skú­se­nosti za­tiaľ ostá­vam v spo­koj­nom vzťahu s mo­jou chlad­nič­kou, ovlá­da­čom od telky a po­ste­ľou.

co­ver foto: eli­te­daily.com

Komentáre