Stretla si sa s týmto po­ci­tom aj ty? Máš už od rána zlý deň a ča­káš, čo sa ti ešte hor­šie môže pri­ho­diť?

Ne­boj sa! Nie si v tom sama 🙂 Už ve­ľa­krát som roz­mýš­ľala nad tým, prečo to tak vlastne je? Prečo práve v dobe, kedy sa mi tak strašne darí, ma po­stretne ne­jaká kopa si­tu­ácií, ktoré sú na zrú­te­nie? Kto to vlastne riadi a prečo sa to tak vlastne deje? Mu­sím pri­znať, že ani ja sama to ne­tu­ším. Ale čo viem je to, že je to ne­jaká ne­známa ener­gia, ktorá to všetko za nás za­riadi, či chceme, alebo nie.pexels-photo-237653foto: pe­xels.com

Ne­dávno som si pre­čí­tala knihu, v kto­rej bola táto ener­gia po­pí­saná. Ur­čite si po­čula niečo také, že v tvo­jich slo­vách a myš­lien­kach ne­máš po­u­ží­vať ne­ur­či­tok. Čo ob­náša slová ako: ne­stí­ham, ne­mám, ne­do­ká­žem. No kto to v dneš­nej dobe do­káže? Predsa, keď ne­stí­hame do práce, alebo do školy mu­síme to dať nie­komu ve­dieť a už v te­le­fo­náte spo­me­nieme ten vzácny ne­ur­či­tok. Takže spo­lie­hať sa na vy­ne­cha­nie ne­ur­čit­kov vo ve­tách, je bez­výz­namné. Ur­čite ne­tvr­dím, že ves­mír ne­jako ne­pô­sobí s na­šou mys­ľou, ale nie som od­bor­ník, takže toto pre­ne­chá­vam na iných.

Po­čula som o karme 🙂 Áno, tá naša karma, ktorá je všade okolo nás. Či pí­som­nou for­mou, alebo ob­ráz­ko­vou. Ale ja osobne ju vi­dím na so­ciál­nych sie­ťach as­poň je­den­krát do dňa. Je to vraj dô­sle­dok na­šich pre­doš­lých či­nov, ktoré by sa mali pre­ja­viť po dl­h­šej dobe. Ale ako to sú­visí s tým, že pri na­vlie­kaní si­lo­niek sa mi spra­vilo očko? To teda ne­viem. Ale stále ma prek­vapí ne­jaký ob­rá­zok s ná­pi­som TOTO JE KARMA.

Mám už nie­koľko ro­kov a za tú dobu som už pre­žila veľa zlých dní, ne­ho­vo­riac o ob­do­biach.  Keď sa mi v škole da­rilo a aj ne­da­rilo. Keď som mala som dobré známky, ale aj tie zlé. Vtedy prišlo to ob­do­bie, kde sa mi ne­po­da­ril test z ma­te­ma­tiky a po ňom to išlo ako na be­žia­com páse. Tak­tiež, keď som za­čala pra­co­vať. Ak sa mi čo i len jedna si­tu­ácia vy­mkla spod kon­troly, za­čalo sa to ko­piť.black-and-white-woman-girl-sittingfoto: pe­xels.com

A práve preto som sa aj po toľ­kých skú­se­nos­tiach na­učila, že naj­dô­le­ži­tej­šie na tom všet­kom je, za­cho­vať si chladnú hlavu. Pre­tože ak ti ne­vyjde ten test a ty z toho bu­deš smutná, po­ne­sie sa to bo­hu­žiaľ s te­bou. Tak­tiež, keď ti v práci zlyhá sys­té­mová da­ta­báza a k tomu ešte pri­stú­piš ku ko­pírke a ulo­míš ten nad­sta­vec na pa­pier, tak si pro­sím ťa rad­šej sadni, zhl­boka sa na­dýchni a dopi tú stu­denú kávu, ktorú máš na stole. Lep­šie to už ne­bude, ale hor­šie to môže byť vždy!

Komentáre