Zlo­mené srdce bolí za­kaž­dým inak. Ja som tiež za­kaž­dým inak mi­lo­vala. Mi­lo­vala som veci, miesta, zvie­ratá, pria­te­ľov, hviezdy, kvety a tiež ľudí.

Každý deň som sa za­mi­lo­vala naj­me­nej sto­krát. Chcela som mať is­totu, že moje srdce ne­bude ni­kdy úplné zlo­mené. No a te­raz? Te­raz je tak zlo­mené ako ne­bolo ni­kdy pred­tým, ale možno zlo­mené nie je, možno sa len vy­pa­rilo spolu s le­tom. Kto­vie? Asi len my, ale .. ak je na­ozaj zlo­mené tak si ho chcem vy­lie­čiť.

twenty20.com

A čo sa stane po­tom? 

Bu­deme šťastní. Bu­deme sa smiať len tak, pre­tože mô­žeme a  chceme. Bu­deme tlies­kať ru­kami a du­pať no­hami a zú­rivo tries­kať dve­rami a vier­skať hrd­lami, až kým sa ne­upo­ko­jíme. Bu­deme proste znova  pre­ja­vo­vať emó­cie. 

Bu­deme z ce­lého krku fa­lošne spie­vať, aby nás po­čuli až na druhý ko­niec miesta a ve­deli o nás. A oni si už ne­budú mys­lieť, že sme ne­vi­di­teľní.  

Bu­deme úžasní, skvelí ľu­dia, ktorí budú vy­rá­žať dych. Naša vnú­torná krása bude ne­prie­hliad­nu­teľná. Bude osle­po­vať hre­ji­vým svet­lom. 

Áno, naše vnútra budú na­ozaj ne­uve­ri­teľne krásne ako tá na­jú­žas­nej­šia kve­tina vo ver­míre. A bu­deme sa mať o koho oprieť. A slová „bo­lesť“ a „smú­tok“ viac v na­šich ži­vo­toch ne­budú zo­hrá­vať role. Ne­bu­deme ich po­znať. Už viac nie. 

A po­tom … po­tom bu­deme tak silno nie­koho ľú­biť, ako to len naše znova zle­pené srd­cia a duše zvládnu. A zo­mrieme mi­lo­vaní. A po­tom, keď príde ko­niec, všetci budú pla­kať od šťas­tia a lásky. 

No nie te­raz. Te­raz ne­bu­deme, lebo te­raz sme len ZLO­MENÍ.

No raz, raz bude všetko v po­riadku. 

pe­xels.com

A čo mu­síš pre to uro­biť? 

Mu­síš si pri­znať, že si zlo­mená. Pre­tože to, že nie­ktorí ľu­dia z tvojho ži­vota od­išli je nor­málne. Nie všetko má byť krásne a vy­dr­žať navždy. Nie­ktorí ľu­dia sú tu len na chvíľu a ukážu ti, čo je správne a čo nie, ukážu ti, kým mô­žeš byť a na­učia ťa mať rád sa­mého seba. Mu­síš si pri­znať pravdu. A ži­vot pôjde ďa­lej.

No ne­mô­žeš byť smutná navždy. Keď si toto uve­do­míš, vy­lie­čiš sa. 

A po­tom bude všetko v po­riadku. 

Komentáre