Keď sa roz­hod­neš mi­lo­vať chlapca, ktorý sa ne­ná­vidí, ne­bude to ľahké. Keď ot­vo­ríš svoje srdce nie­komu, kto nie je schopný mať rád v pr­vom rade sám seba, tvoj boj s lás­kou pre­hráš už hneď na za­čiatku. Aj keď si to spo­čiatku hneď ne­uve­do­míš, pre­tože bu­deš mať na očiach po­my­selné ru­žové oku­liare.

Chla­pec, ktorý sa ne­znáša sa od iných dosť od­li­šuje. Je to vidno už na prvý po­hľad, lenže teba to  „niečo“ pri­tiahne kvôli jeho ta­jom­nosti do kto­rej za­ha­ľuje svoje pravé emó­cie, aby ťa zba­lil. Ve­nuje ti všetku svoju po­zor­nosť aj keď mu zo za­čiatku tro­chu dl­h­šie trvá po­zva­nie na rande. Jeho vnútro zvie­rajú kŕče po­chyb­ností či si vô­bec za­slúži lásku, pre­tože sa ne­znáša a vidí sa len v hor­šom svetle. No na­po­kon to skúsi, pre­tože je zve­davý. Túži ko­nečne okú­siť niečo, čo ešte ne­za­žil. Aj za cenu, že ti na konci jeho roz­práv­ko­vej cesty zlomí srdce…

zdroj: unsp­lash.com

Chla­pec, ktorý sa ne­ná­vidí, veľmi dobre vie, aký do­káže byť ži­vot krutý a preto sa ti snaží uka­zo­vať všetko pekné a dobré. Po­blázni ti hlavu myš­lien­kou, že on bude tvo­jím ochran­com už do konca ži­vota. Ni­kdy ti ne­ub­líži a ani ťa ne­pod­ve­die. Veď si predsa to najk­raj­šie, čo ho v ži­vote po­stretlo. Si svet­lom jeho chmúr­neho ži­vota pl­ného zlosti a hnevu, ktorý sa v ňom ne­us­tále hro­madí. Sám si je dobre ve­domý, že si ťa k sebe musí bez­pod­mie­nečne pri­pú­tať slad­kými re­čami a váš­ni­vými no­cami, kedy v po­steli myslí, sa­moz­rejme, väčšmi na teba než na seba, pre­tože inak by sa ti ot­vo­rili oči. Zis­tila by si, aký je zvnútra pre­hnitý a ska­zený, a on by ťa navždy stra­til. Inú by si už ur­čite ne­na­šiel…

Chla­pec, ktorý k sebe pre­cho­váva hnev, nie je dob­rým člo­ve­kom, aj keď sa ti v rámci ro­man­tic­kého po­blúz­ne­nia môže ja­viť, že ta­kým je. Že je tvo­jim sku­toč­ným prin­com, ktorý ťa ochráni pred všet­kým zlom na svete, pri­čom tým naj­väč­ším zlom je on sám. Zis­tíš to, až keď bude ne­skoro a tvoje srdce rozt­riešti na mi­lión drob­ných kús­kov. Bude ti tr­vať roky kým sa z ta­kého roz­chodu spa­mä­táš, pre­tože kým ty si mi­lo­vala čis­tou a ne­zišt­nou lás­kou, on se­becky ma­ni­pu­lo­val s tvo­jím srd­com, aby vô­bec do­ká­zal sám so se­bou žiť.

Chla­pec, ktorý má svoje srdce čierne a ska­zené, chla­pec, ktorý je plný zlosti a ne­ná­visti, si na­ozaj ne­za­slúži tvoju po­zor­nosť. Nech je ako­koľ­vek krásny a nech sa pred te­bou ako­koľ­vek veľmi hrá na mi­lého, dob­rého a sta­rost­li­vého pria­teľa, maj na pa­mäti, že člo­vek, ktorý tý­mito vlast­nos­ťami sku­točne dis­po­nuje, ne­musí ich po­tvr­dzo­vať slad­kými re­čič­kami. Člo­vek, ktorý ti ni­kdy ne­ub­líži, to ne­musí vy­slo­viť. Člo­vek, ktorý ťa má úp­rimne rád a ktorý ťa ne­smierne mi­luje, to väčšmi do­ka­zuje, než o tom ne­pres­tane ho­vorí.

zdroj: pe­xels.com

Keď najb­liž­šie na­ra­zíš na chlapca, ktorý sa prí­liš ne­us­mieva a šíri sa vô­kol neho zvláštna aura me­lan­chó­lie, smútku, ta­ju­pl­nosti a skry­tého hnevu, ne­buď zve­davá a ne­pri­ho­vor sa mu. Keď uvi­díš chlapca, ktorý sa ne­us­tále za­ha­ľuje do čier­nej, aby čo naj­viac za­kryl všetky svoje mod­riny a jazvy, spô­so­bené ne­vra­ži­vos­ťou voči sebe sa­mému, ne­pri­sadni si k nemu. Ne­snaž sa za­chrá­niť nie­koho, kto sa roz­ho­dol pre­žiť svoj ži­vot v mi­zan­tro­pii. Ne­zme­níš ho, pre­tože on sa nechce zme­niť. Je­diné, čo chce, je vy­užiť tvoje dobré srdce, a po­tom ho kr­vá­ca­júce za­ho­diť do smetí. A to si na­ozaj ne­za­slú­žiš.

Komentáre