Nie­kedy sa mu­síme učiť na vlast­ných chy­bách a v prí­pa­doch, keď ob­dr­žíš na­miesto vy­sní­va­ných krás­nych bie­lych šiat len ich asy­met­rickú na­po­do­be­ninu v ne­ur­či­tej farbe, alebo na­miesto lu­xus­ného šperku vám po­šlú len jed­no­stranne na­spre­jo­vaný kus oby­čaj­ného ka­meňa, os­tatnú ti už len oči pre plač. Aj preto ti po­nú­kame zo­pár prí­kla­dov, aby si sa mohla po­u­čiť z chýb iných a pri­naj­men­šom si pred da­nou ob­jed­náv­kou as­poň skon­tro­lo­vať  na­prí­klad údaje o veľ­kosti pro­duktu, ktorý sa chys­táš za­kú­piť.

Pra­jeme prí­jemne po­ba­ve­nie, ale aj os­tra­žité bu­dúce on­line na­ku­po­va­nie.
zelene-satyKeď sa ob­jed­návka z Číny stane veľ­kým roz­ča­ro­va­ním.
foto: twit­ter.com/Sam­GotT­hat­Tan
catVeľ­kosti vhodné len pre va­šich do­má­cich maz­ná­či­kov.
foto: pulp­tas­tic.com
mackafoto: pulp­tas­tic.com
crystalNa­miesto pra­vého kriš­táľu na­spre­jo­vaný ka­meň
foto: pulp­tas­tic.com
koberecKúpa ko­berca do va­šej izby môže do­pad­núť aj takto.
foto: pulp­tas­tic.com
macoPo­zor na ply­šo­vého med­veďa bez vý­plne
foto: pulp­tas­tic.com
rifleVeľmi krátke nohy, alebo veľmi dlhé rifle?
foto: pulp­tas­tic.com
satyKeď ne­sedí nič, ok­rem farby.
foto: pulp­tas­tic

bo­red­panda.com


K ob­ráz­kom pri­pá­jam aj vi­deá za­hra­nič­ných mód­nych blo­ge­riek, ktoré sa po­de­lili o svoje úlovky z ebay-u. Nie­ktoré na­ozaj stoja za to. 😛 

Komentáre