Po­znala si nie­kedy vo svo­jom ži­vote člo­veka, pri kto­rom si ve­dela, že nech je ako­koľ­vek do­ko­nalý, rad­šej ho pri sebe bu­deš mať na celý ži­vot ako svojho pria­teľa, na­miesto toho, aby ste spolu pre­žili krátku ro­man­tickú epi­zódu?

Pre­tože za­mi­lo­va­nosť ča­som vy­pr­chá, za­tiaľ čo pria­teľ­stvo ostane večne.

Možno je to tým, že si už za­žila prí­liš veľa ne­po­da­re­ných vzťa­hov. Možno si už bola pri­veľmi skla­maná. Možno si pre­stala ve­riť na lásku, a možno si na ňu sku­točne ni­kdy ani ne­ve­rila. A keď si stretla jeho, cí­tila si sa s ním ako doma. Mala si ten po­cit po­hody a bez­pe­čia, ktorý pre­ží­vaš len s dob­rými pria­teľmi. A tak si ho pri­ro­dzene za­ra­dila do svojho špe­ciál­neho zo­znamu. Do toho, kam sa ne­dos­tane len tak ho­cikto, no ten, kto sa v ňom ocitne, ostane tam už navždy. A nie, nie je to ten typ „frien­dzone“ kam od­pra­ceš nie­koho, kto sa ti ne­páči.

🐶🐶

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Páči sa ti, cí­tiš k nemu blíz­kosť, no vieš, čo so se­bou láska ob­náša. Nech­ceš ska­ziť niečo tak vy­da­rené tým, že do toho za­ple­tieš svoje po­city. A tak sa rad­šej obaja dr­žíte späť. Máte me­dzi se­bou ti­chú do­hodu o tom, že takto to je naj­lep­šie. Do­ká­žete sa te­šiť z úspe­chov toho dru­hého. Do­ká­žete sa pod­po­ro­vať a ute­šo­vať, keď je to po­trebné. Vo va­šom pria­teľ­stve ne­exis­tuje žiar­li­vosť, ne­exis­tujú scény, hádky či dráma o tom, kto čo kedy sľú­bil a po­ve­dal.

Mô­žete si na­vzá­jom ve­riť a po­ve­dať NA­OZAJ všetko. Aj to, čo by si v prí­pade fra­jera, pre dobro oboch rad­šej za­ta­jila. Vo va­šom vzťahu nie sú žiadne vý­čitky…  Ak si je­den z vás nie­koho nájde, po­má­hate si na­vzá­jom a s tým naj­lep­ším úmys­lom vy­be­ráte, či je ho hodný. Chcete pre seba len to naj­lep­šie, bez  rôz­nych po­stran­ných úmys­lov.

@mood_pas­sion 🔥

A post sha­red by ME­N'S JOUR­NAL (@mens_cult) on

Vieš, že pria­teľ­stvo s ním ti dáva toho viac, než by ti dala láska. Pre­tože ona je tá, ktorá nás na konci ne­cháva zlo­mené, skla­mané a opus­tené. Za­tiaľ čo pria­teľ, je člo­vek, ktorý za te­bou príde aj o pol­noci a po­môže ti do­stať sa z nej.

Komentáre