Aj ty sa ešte stále roz­ho­du­ješ, v kto­rej des­ti­ná­cii strá­viš svoju do­vo­lenku? Čo takto pre­stať mí­nať čas na ne­ko­nečné hľa­da­nie vhod­ného miesta a ne­chať hviezdy roz­hod­núť za teba? Pre­čí­taj si, čo na tvoju do­vo­lenku ho­vorí tvoje zna­me­nie. 

Ba­ran (21.3.-19.4.)

Ba­rany sú dob­ro­družné po­vahy, ktoré jed­no­du­cho ne­ob­se­dia na jed­nom mieste. To je dô­vod, prečo je Maui tá pravá des­ti­ná­cia pre teba. Druhý naj­väčší os­trov Ha­vaja ti po­núka ne­ko­nečné mož­nosti ob­ja­vo­va­nia pro­stred­níc­tvom tu­ris­tiky, nád­herné pláže pre sur­fo­va­nie a mnoho ďal­ších ak­ti­vít pre tých, čo hľa­dajú vzru­še­nie. Čo takto vy­skú­šať taký ki­ting? Me­nej ak­tív­nej­šie po­vahy rady ob­ja­vujú nové miesta zá­bav­nou for­mou – ak ste ešte ne­po­čuli o tzv. Bur­ning Man (teda Ho­ria­com mu­žovi), roz­hodne si ho na­píšte na svoj zo­znam at­rak­cií a za­bo­okujte si vý­let čím skôr 🙂

m

pin­te­rest.com

Býk (20.4.-20.5.)

Býk je mi­lov­ník lu­xusu, ktorý sa vy­žíva v tých faj­no­vej­ších ve­ciach v ži­vote, ako na­prí­klad po­obe­die strá­vené v spa, či na re­la­xač­nej ma­sáži. Býk je tak­tiež zem­ské zna­me­nie, čo zna­mená, že sa rada ob­klo­pu­ješ prí­ro­dou. Skom­bi­nuj tieto dve veci a máš Cat­skill’s Moun­tains v New Yorku, kde mô­žeš po ce­lo­den­nej pre­chádzke po­kojne za­spať v po­hodl­nej po­steli, alebo si dať v re­štau­rá­cii jedno z ich le­gen­dár­nych oce­ne­ných vín.

n

pin­te­rest.com


Blí­ženci (21.5.-20.6.)

 

Keďže blí­žen­com vládne Mer­kúr, pla­néta ko­mu­ni­ká­cie, nie je žiad­nym prek­va­pe­ním, že sa vy­ží­vaš v spo­lo­čen­ských ak­ti­vi­tách. Za­bo­okuj si let do vzru­šu­jú­ceho mesta, akým je na­prí­klad Ber­lín, kde mô­žeš otes­to­vať ja­zy­kové zna­losti, po­ke­cať si s lo­kál­nymi a zo­stať vonku celú noc.

berlin-germany-landscape-wallpaper

tum­blr.com 

Rak (21.6.-22.7.)

Rak je oproti os­tat­ným zna­me­niam do­ma­sed, čiže keď opus­tíš teplo do­mova, hľa­dáš útulné des­ti­ná­cie, kde by si sa cí­tila ako doma. Si tak­tiež vodné zna­me­nie, teda naj­lep­šie sa cí­tiš, keď mô­žeš byť ob­klo­pená mo­rom. Po­kojná plá­žová des­ti­ná­cia nie­kde v blíz­kosti miesta Nan­tuc­ket, je ako stvo­rená pre teba. 

1400-massachusetts-nantucket-hotel-resort-imgcache-rev1390592046953-web

pin­te­rest.com

 

Lev (23.7.-22.8.)

Le­vice sú známe ich úžas­nou osob­nos­ťou a mi­lujú vzru­še­nie a rôzne oslavy. Ak si teda spo­lo­čen­ská po­vaha, za­mi­lu­ješ si miesta ako Ibiza, kde mô­žeš pre­tan­co­vať celú noc. Le­vice sú aj mi­lov­níčky his­tó­rie, čiže ak ťa párty moc ne­láka, po­roz­mýš­ľaj nad ob­ja­vo­va­ním ne­ja­kého sta­rého zámku, na­prí­klad v Ír­sku. Ne­chaj sa svo­jimi krá­ľov­skými čr­tami (Le­vice sú krá­ľov­ské zna­me­nie ho­ro­skopu) a zo­staň v zámku Ash­ford, v ho­teli, ktorý bol do­mo­vom ro­diny Gu­ines­sov­cov.

b

pin­te­rest.com

Panna (23.8.-22.9)

Panny zbož­ňujú ume­nie a mo­derný di­zajn. Uvi­díš, že es­te­ticky mo­derné mestá v ta­kom Ja­pon­sku ťa budú fas­ci­no­vať. Tiež si zem­ské zna­me­nie a si rada keď sa cí­tiš zdravo a fit, tak si na­plá­nuj pár dní mimo mesta a na­dý­chaj sa čerstvého vzdu­chu.

tumblr_static_tokyo_at_night

tum­blr.com

Váhy (23.9. – 22.10.)

Váhy mi­lujú keď môžu byť ob­lo­pené ume­ním a kul­tú­rou (tak­tiež im ne­vadí, keď sú hýč­kané). Po­hľa­daj si teda ex­klu­zívny ho­tel so spa, v meste ako je na­prí­klad Vie­deň, ktoré je plné di­va­diel, mú­zeí a prí­le­ži­tostí roz­maz­ná­vať sa skve­lým jed­lom.

jk

pin­te­rest.com

Škor­pión (23.10 – 21.11.)

Pre škor­pi­ó­nov je to celé o tom hľa­dať nové veci, ktoré za­tiaľ tak­mer ni­kto ne­ob­ja­vil. Po­tre­bu­ješ nájsť nové kúty a štr­binky, ktoré ti kto­rá­koľ­vek do­vo­len­ková des­ti­ná­cia do­káže po­núk­nuť. Rôzne zá­ku­tia Ma­roka ti po­skytnú ho­diny a ho­diny ob­ja­vo­va­nia. A keďže ti ne­vadí di­voký te­rén, zídi z aj tak roz­bi­tých ces­ti­čiek a po­roz­mýš­ľaj nad tým, že zo­pár nocí strá­viš v púšti Ber­ber na Sa­hare. 

kl

pin­te­rest.com

Stre­lec (22.11. – 21.12.)

Keďže si tzv. ho­ro­sko­pová ces­to­va­teľka, zvyk­neš byť ne­po­kojná a ne­us­tále hľa­dáš nové dob­ro­druž­stvá. Kým by si naj­rad­šej na­sko­čila do ka­ra­vanu a ces­to­vala si hore-dole kra­ji­nou, tiež máš rada ces­to­va­nie na rôzne ne­ví­dané miesta. Hlavné je, aby si v nich mala zvláštny fe­e­ling, ako na­prí­klad v Ang­kor Wat v Kam­bo­dži, alebo v chrá­moch Ba­gan v Mjan­mar­sku.

jk

pin­te­rest.com

Ko­zo­ro­žec (22.12 – 19.11.)

Ko­zo­ro­žec je v rámci ho­ro­skopu zna­me­nie, ktoré je naj­viac orien­to­vané na ciele. Si pri­pra­vená zdo­lá­vať aké­koľ­vek nové vý­zvy. Si zem­ské zna­me­nie, rada sa ob­klo­pu­ješ prí­ro­dou, tak si choď za­bi­cyk­lo­vať do Tos­kán­skej prí­rody, alebo skús ísť zlie­zať hory na expe­dí­ciu do Pa­ta­gó­nie (o čom si už prav­de­po­dobne dl­h­šie sní­vala).

kj

pin­te­rest.com

Vod­nár (20.1. – 18.2.)

Tie, ktoré mali tú česť na­ro­diť sa v tomto zna­mení, majú ten­den­ciu byť voľné duše, ktoré zbož­ňujú byť ob­klo­pené ľuďmi. Per­fektne by si za­padla na miesto na vode, s koz­mo­po­lit­ným fe­e­lin­gom a pria­teľ­skými lo­kál­nymi oby­va­teľmi. Syd­ney roz­hodne za­padá do tohto po­pisu.

jk

pin­te­rest.com

Ryby (19.2. – 20.3.)

Ryby sú známe tým, že sa veľmi rady tú­lajú. Uvi­díš, že plá­žová des­ti­ná­cia ako Tru­lum, je pre teba to pravé. Tu mô­žeš unik­núť re­a­lite, buď tré­nin­gom jogy, alebo si vy­čis­tiť hlavu pre­chá­dza­ním sa po krás­nom Me­xic­kom po­brež­nom meste a uží­va­ním si všet­kých krás, ktoré ti po­núka.

jk

pin­te­rest.com

Komentáre