V čase, kedy vy­ze­rajú stromy ako vo svo­jej je­seni ži­vota a tvoj dych sa po­maly, ale ur­čite mení na paru vieš, že už je tu je­seň a zima vy­kúka hneď za ro­hom. Pô­sobí to aj na našu ná­ladu. Šero, ktoré vi­díš z vý­hľadu okna sa pre­náša aj do tvo­jej duše. Vonku sú síce krásne žlto-oran­žové stromy a na­pa­dané lís­tie, ale čo keď všade ok­rem par­kov a ja­zier je to vonku pre­važne sfar­bené do 50. od­tie­ňov še­dej? Ako sa vy­rov­nať s tým, že naša ná­lada po­čas dňa za­kúsi 50 rôz­nych od­tie­ňov depky? Je to ťažké, pre­ko­nať toto ob­do­bie bez ujmy. Z bez­sta­rost­ného leta a slnka, po­há­ri­kov pri ba­zéne a ho­rú­cich nocí na­stáva stre­sové ob­do­bie v škole a všetko zrazu vy­zerá tak márne. Z toho aké to bolo bez­sta­rostné, je to zrazu sta­rostné až prí­liš. Naj­rad­šej by si len se­dela doma pod de­kou a po­ze­rala celý deň se­riály a filmy. Sa­moz­rejme s nu­tel­lou v ruke.

Processed with VSCO with m5 presetbed Foto : we­he­ar­tit.com

Znie to na­ozaj zú­falo a dep­re­sívne, ale čo s tým keď je to tvoja mo­men­tálna re­a­lita? Ne­os­táva nič len si tieto dni ne­jako pre­ská­kať. Alebo nie?

cozeFoto : we­he­ar­tit.com

Pre­ží­vala som krásne ob­do­bie. Sep­tem­ber vždy pat­ril me­dzi me­siace, ktoré boli moje šťastné… Spre­vá­dzal ho po­cit, že sa práve za­čína akési nové ob­do­bie môjho ži­vota. Tento rok sa toho dialo v sep­tem­bri na­ozaj veľa, ne­jaké tie su­per okol­nosti to po­tiahli ďa­lej ako to bolo zvy­kom. Kom­pli­ká­ciam som sa ne­mohla vy­hnúť, ale ne­ja­kým zvlášt­nym spô­so­bom to na mňa ne­vp­lý­valo. Po­ci­ťo­vala som, že sú tu, ale bola som prí­liš vy­soko nad ze­mou, aby sa ma mohli dot­knúť.

windowaurumnFoto : we­he­ar­tit.com

Pred­stav si scénu v ne­ja­kom filme, dej sa vy­víja pekne, po­stavy sú šťastné. Keď zrazu na­stane sek, čierna tma a na ob­ra­zovke to zrazu vy­zerá úplne inak… Tak, tak ne­jak to vy­ze­ralo aj u mňa.. Pre­citla som všetky ne­ga­tívne po­city, ktoré som si zbie­rala po­čas mo­jich ruš­ných dní a uve­do­mila si, že som os­tala smutná. Ne­mala som na to žia­den pod­statný dô­vod len asi ti­síc ma­lých, ktoré mi zrazu prišli strašne mocné… Do toho som sa po­zrela von ok­nom a vi­dela, ako sa to celé “zje­se­nieva” a tkzv. depka bola na svete. Čo stým ?!

bookFoto : we­he­ar­tit.com

Veľa som pre­mýš­ľala prečo som taká os­tala a vždy som to dala za vinu po­ča­siu. Ko­niec­kon­cov mi to tak aj ho­vo­rili ľu­dia na­okolo.. Pri ďal­šej fáze môjho zis­ťo­va­nia v čom to pra­mení mi na­padlo, že je­seň a jar, pre­chodné ob­do­bia, v mo­jom ži­vote pred­sta­vo­vali vždy akúsi skúšku. Sa­moz­rejme sú­visí to so zme­nou, mu­síš sa pris­pô­so­biť všet­kým tým ve­ciam, ktoré sa okolo teba dejú aj keď nech­ceš. Je­seň a jar tu boli vždy pre mňa na to či vy­tr­vám. Vy­tr­vám v tom, čo som si sta­no­vila v lete či v zime. V lete sú práz­dniny, do­vo­lenky a člo­vek zís­kava veľa no­vých snov a plá­nov, ako by mo­hol zme­niť svoj ži­vot. V zime po­známe naše úžasné pred­sav­za­tia do no­vého roku, ktoré vy­dr­žia ob­vykle ma­xi­málne týž­deň. Je­seň bola vždy tým ob­do­bím kedy sa uká­zalo čo bolo v lete sku­točné a čo nie, v čom vy­tr­vám, ako bu­dem po­kra­čo­vať. Znie to de­sivo, ale mi­ni­málne po­lo­vica vecí, ktoré si takto sta­no­víme ne­do­dr­žíme. Možno práve ta­kéto ob­do­bia nás for­mujú, za­ce­ľujú a zá­ro­veň dep­ri­mujú.. Zis­ťu­jeme o sebe viac a to sa nám nie až tak páči.focusFoto : we­he­ar­tit.com

Áno, je po­cho­pi­teľné ak si aj ty os­tala apa­tická a smut­nej­šia ako ob­vykle. Ako si sa mohla do­čí­tať vyš­šie aj ja 😀 ! Toto ob­do­bie však vní­mam aj ako ob­do­bie, kedy sa mô­žem viac za­hĺbiť do seba a pre­mýš­ľať o tom ako chcem, aby veci vy­ze­rali. Stre­tá­vam sa s ľuďmi, ktorí sú pre mňa sku­točne dô­le­žití, pre­tože kto by chcel ísť von do tej zimy len tak však? Prí­liš veľa po­zi­tív ma však bo­hu­žiaľ ne­na­padá.. Ospra­vedl­ňu­jem sa, že nie som stále po­zi­tívna. Te­ším sa z toho, že mô­žem strá­viť celé dni v po­steli s kni­hou a vy­chut­ná­vať si tú at­mo­sféru, ale na moju psy­chiku to bo­hu­žiaľ dobre ne­vp­lýva. V ne­po­sled­nom rade týmto nech­cem ura­ziť ni­ja­kých mi­lov­ní­kov je­sene, celá tá at­mo­sféra okolo toho je ne­sku­točná, sna­žím sa len vy­jad­riť po­city, ktoré mi pri­náša.

Ne­sús­treď sa na to, že o chvíľu príde leto, pre­tože je prí­liš ďa­leko, sú­streď sa na to čo je te­raz, má to ne­jaký vý­znam. Možno o chvíľu po­cho­píme aký 😉 …
V po­sled­nom rade by sme to všetko ne­mali há­dzať na krásnu prí­rodu, pre­tože je to vonku nád­herne me­lan­cho­lické.autumnZdroj : we­he­ar­tit.com 

Komentáre