Ex­tro­vert, či in­tro­vert, mala by si si nájsť čas na seba. Tro­chu sa­moty môže mať podľa ved­cov pre teba via­cero vý­hod. Bu­deš me­nej dep­re­sívna, šťast­nej­šia a tvoje vzťahy vzrastú na kva­lite.

Dať ob­čas pries­tor osa­me­losti v tvo­jom na­bi­tom prog­rame nie je stra­tou času. Čím viac si to­tiž za­nep­ráz­dnená, tým bude čas strá­vený osa­mote pre teba vzác­nejší a zá­ro­veň pros­peš­nejší. Aké vý­hody ti podľa ved­cov môže pri­niesť?

1. Zvy­šuje em­pa­tiu

Prav­de­po­dobne si zvyk­nutá na ur­čitý okruh ľudí alebo ko­le­gov, s kto­rými trá­viš naj­viac svojho času. Máš k nim blízko, a preto je po­cho­pi­teľné, že tieto vzťahy vní­maš ako „my ver­zus oni“. Ak však trá­viš čas aj osa­mote, do­ká­žeš byť em­pa­tic­kej­šia aj vo vzťahu k os­tat­ným ľu­ďom, ktorí ne­pat­ria do okruhu tvo­jich najb­liž­ších. To, že strá­viš ne­jaký čas sama, ti môže tiež po­môcť viac oce­niť ľudí v tvo­jom okolí a vy­bu­do­vať si s nimi kva­lit­nej­šie vzťahy.

2. Zvy­šuje pro­duk­ti­vitu

Mnohé firmy sa sto­tož­nili s „open of­fice“, ktoré sa im zdajú efek­tívne z dô­vodu ne­ob­me­dze­nej ko­mu­ni­ká­cie. Štú­die však tvr­dia, že hoci je člo­vek tvor spo­lo­čen­ský, ne­us­tála prí­tom­nosť ko­le­gov za­bíja pro­duk­ti­vitu. Preto ape­lujú na za­cho­va­nie ur­či­tého sú­kro­mia pri práci, kedy ľu­dia do­kážu do­siah­nuť lep­šie vý­sledky. Po eli­mi­ná­cii ru­ši­vých ele­men­tov a rozp­tý­lení, sa bu­deš ve­dieť lep­šie sú­stre­diť a uro­biť viac práce v krat­šom čase.

zdroj: pe­xels.com

3. Pod­po­ruje kre­a­ti­vitu

Po­znáš ten po­cit, keď sa po­tre­bu­ješ na niečo sú­stre­diť, ale v spo­loč­nosti ľudí sa ti to ne­darí? Je to po­cho­pi­teľné a via­cero ľudí má rov­naký „prob­lém“. Sa­motní umelci ve­dia, prečo sa v čase ich kre­a­tív­nej chvíľky utiahnu na od­ľah­lej­šie miesto. Sa­mota to­tiž dáva mozgu väčší pries­tor pre tvorbu no­vých alebo ino­va­tív­nych myš­lie­nok.

4. Štú­dium ti pôjde od ruky

Hoci mi­lu­ješ ko­lek­tív a chceš do neho čo naj­lep­šie za­pad­núť, nie vždy je to vhodné z hľa­diska tvo­jej sve­do­mi­tosti. Vedci tvr­dia, že do­sia­hnu­tie čo naj­lep­ších zná­mok a pros­pe­chu je spo­jené s ob­čas­nou izo­lá­ciou, ktorá ti umožní lep­šie sa kon­cen­tro­vať.

Toto tvr­de­nie pod­po­rili aj dve od seba ne­zá­vislé štú­die vy­ko­nané na Uni­ver­zite v New Yorku a Uni­ver­zite vo Vir­gí­nii, z kto­rých vy­ply­nulo, že uče­nie sa o sa­mote zlep­šuje tvoju schop­nosť vstre­bá­vať in­for­má­cie, a ná­sledne ich re­pro­du­ko­vať na skúš­kach. Po­u­ka­zujú na škod­li­vosť a ne­ga­tívny do­pad rozp­tý­le­nia zo strany oko­lia.

5. Po­máha po­sil­niť men­tálnu odol­nosť

Čas, ktorý strá­viš osa­mote, ti môže ne­skôr vy­bu­do­vať lep­šiu schop­nosť zvlá­dať stre­sové si­tu­ácie, ba do­konca pris­pieť ku zmier­ne­niu prí­pad­ných po­ci­tov dep­re­sie. Zis­te­nia štú­dií sa v tomto prí­pade za­me­ria­vajú skôr na do­spie­va­jú­cich je­din­cov, u kto­rých síce čas strá­vený osa­mote ne­bude asi pat­riť k tým ob­ľú­be­ným, av­šak vý­sledný efekt bude stáť za to. Vedci tvr­dia, že je po­trebné zvo­liť si zlatú strednú cestu – byť osa­mote nie prí­liš veľa, ale ani prí­liš málo.

6. Po­núka ti prí­le­ži­tosť na­plá­no­vať si vlastný ži­vot

Ur­čite často plá­nu­ješ – do­vo­lenku, svadbu, či party. Ale kedy si náj­deš čas na na­plá­no­va­nie si svojho vlast­ného ži­vota? Práve tro­chu ti­cha, kedy bu­deš len sama so se­bou, ti umožní pop­re­mýš­ľať o svo­jich ži­vot­ných cie­ľoch alebo prí­pad­ných zme­nách, ktoré si tvoj do­te­rajší ži­vot vy­ža­duje.

zdroj: pe­xels.com

7. Spoz­náš seba sa­mého

Kto vlastne som? Na túto otázku do­sta­neš naj­lep­šiu od­po­veď práve v čase, kedy ho trá­viš sama. Tvoje po­zna­nie a myš­lienky ne­budú ovplyv­nené zvonka a táto sku­toč­nosť ti umožní, aby si sa cí­tila sama se­bou viac ako ke­dy­koľ­vek pred­tým.

Zdroj: for­bes.com / bustle.com

Komentáre