Je­seň po­maly, ale isto strieda ho­rúce leto a ok­rem vý­meny ob­le­če­nia na nás čaká i to­pán­kov­ník. Nové trendy sa kaž­do­ročne od­zr­kad­lia aj me­dzi to­pán­kami, preto ak si chceš za­ob­sta­rať ne­jaké nové kúsky, in­špi­ruj sa týmto člán­kom.

Ab­so­lút­nym hi­tom, ktorý na nás vy­ska­kuje na so­ciál­nych sie­ťach sú špi­caté čiž­mičky po členky na pod­pätku. Zo­hnať ich mô­žeš v rôz­nych far­bách, ma­te­riá­loch alebo tva­roch. Ďal­ším ob­ľú­be­ným kús­kom sú tak­tiež člen­kové čiž­mičky na opätku, ale buď s ot­vo­re­nou špič­kou alebo pä­tou. Najk­raj­šie sú tie v ze­mi­tých far­bách. Krok vedľa v sych­ra­vom po­časí ne­spra­víš ani s čier­nymi ko­že­nými to­pán­kami, ktoré však vy­niknú vďaka vy­bí­ja­ným alebo iným ko­vo­vým ap­li­ká­ciám. Aké to­pánky túto je­seň zvo­líš ty?

Komentáre