Dô­vod, prečo ne­máme po­stavy, po akých tú­žime, je naj­čas­tej­šie skrytý v strave. Ur­čite sa nie jedna z vás sto­tožní so mnou, kto­rej naj­väč­ším prob­lé­mom ani tak ne­bola pevná strava, ako sla­dené ná­poje.

Áno, mi­lu­jem ju, za fľašu chla­de­nej Coly by som sa kľudne aj vy­dala. No veľmi dobre si uve­do­mu­jem, čo spô­so­bila môjmu telu a že tie kilá na­vyše majú dô­vod práve tam. Roz­hodla som sa prejsť na ver­zie bez cukru a po­chvá­lila sa ka­moške. A tá sa zhro­zila.

Nie je to o nič lep­šie, pri­be­rieš aj tak, na­vyše do­sta­neš ra­ko­vinu a mig­rény, lebo as­par­tam. Roz­hodla som sa preto pre ve­dou pod­lo­žený pries­kum.

Ak ťa teda trápi, či je v snahe o schud­nu­tie nie­koľ­kých kíl Cola bez cukru v po­riadku, tu je od­po­veď:

Naj­čas­tej­ším ar­gu­men­tom tých, ktorí sú proti, je as­par­tam. Prečo? Pre­tože na zá­klade expe­ri­mentu, kde po­dali la­bo­ra­tór­nym my­šiam čistý as­par­tam zis­tili, že táto látka je ex­trémne škod­livá. Prob­lém je, že telo člo­veka je, vraj, men­šie ako my­šie a tak­tiež ne­pri­jí­mame čistý as­par­tam. V praxi to zna­mená toľko, že člo­vek by mu­sel vy­piť 100 lit­rov denne po dobu 1000 ro­kov, aby sa na ňom ne­ga­tívne pre­ja­vil úči­nok as­par­tamu.

Často sa spo­mína aj fakt, že člo­vek po Cola bez cukru jed­no­du­cho pri­be­rie aj tak. To je, aj nie je pravda. Telo ne­dos­táva cu­kor, no do­stáva po­cit, že pri­jíma cu­kor. Vzniká tak hlad po sku­toč­ných ka­ló­riach. V zá­sade to zna­mená iba toľko, že ak si schopná ukon­tro­lo­vať sa a ne­za­čať sa pre­je­dať, ne­spô­sobí ti Cola bez cukru žiadne prob­lémy a čo sa týka chud­nu­tia, bude to mať po­dobné účinky, ako keby si pila čistú vodu.

Po­cho­pi­teľne, voda je a vždy bude oveľa lep­šou al­ter­na­tí­vou ako Cola, hoc bez cukru. Ak má však nie­ktorá z nás prob­lém s tým, že sa sla­de­ných ná­po­jov ne­do­ká­žeme vzdať, je to dobrá al­ter­na­tíva, resp. krok vpred.

Na zá­ver si však ne­od­pus­tím jednu pod­statnú in­for­má­ciu. Cola do­káže zní­žiť pH v úst­nej du­tine až na 3,1 – 3,2, pri­čom zuby sa ka­zia už vtedy, keď je pH niž­šie ako 5,5. Ne­ut­ra­li­zá­cia pH v úst­nej du­tine po po­hári Coly trvá pri­bližne 30 mi­nút. Nie je teda prob­lém, že Colu le­ješ do hrdla, ale ako dlho sa do­týka tvo­jich zu­bov. Daj si na to veľký po­zor a vždy si po­môž napr. žu­vač­kou, ktorá celý pro­ces urýchli.

foto: Eli­te­daily

Komentáre