Čo je to vlastne šťas­tie a ako ho do­siah­nuť? Tieto ci­táty vám po­môžu na tieto otázky nájsť od­po­veď.

Ak sa spý­tate 100 ľudí, čo je podľa nich šťas­tie, do­sta­nete 100 rôz­nych od­po­vedí. Šťas­tie to­tiž zna­mená pre kaž­dého niečo iné. V tých naj­ťaž­ších chví­ľach je však nie­kedy ťažké uve­riť tomu, že ho ešte nie­kedy náj­dete. Práve vtedy vám môže po­môcť naša zbierka 100 najk­raj­ších ci­tá­tov o šťastí, ktorá vám dodá po­trebnú dávku mo­ti­vá­cie, od­hod­la­nia a od­vahy na pre­ko­na­nie tých naj­ťaž­ších chvíľ.

#1: „Ak chcete šťas­tie na ho­dinu, zdriem­nite si. Ak ho chcete na deň, choďte na ry­bačku. Ak ho chcete na rok, ob­javte ho. No ak ho chcete na celý ži­vot, po­má­hajte dru­hým ľu­ďom.“ ~ Čín­ske prí­slo­vie


#2: „Sku­točné šťas­tie je uží­vať si prí­tom­nosť bez obáv z toho, čo pri­ne­sie bu­dúc­nosť.“ ~ Se­neca


#3: „Šťas­tie nie je niečo, čo k vám príde samé. Po­chá­dza z va­šich vlast­ných či­nov.“ ~ Da­laj­láma


#4: „Keď sa jedny dvere za­tvo­ria, druhé sa vzá­pätí ot­vo­ria. Nie­kedy však na tie za­tvo­rené dvere hľa­díme tak dlho, že si to vô­bec ne­všim­neme.“ ~ He­len Kel­ler


#5: „Naše šťas­tie zá­leží len na nás“ ~ Aris­to­te­les


#6: „Šťas­tie je pri­ja­tie“ ~ Ne­známy au­tor


#7: „Ta­jom­stvo šťas­tia ne­spo­číva v tom, že bu­dete ro­biť, čo máte radi ale v tom, že bu­dete mať radi to, čo ro­bíte.“ ~ Ja­mes M. Bar­rie


#8: „Ži­vot je v sku­toč­nosti veľmi jed­no­du­chý, to len my tr­váme na tom, aby bol kom­pli­ko­vaný.“ ~ Kon­fu­cius


#9: „Nech sa roz­hod­nete pre čo­koľ­vek, uis­tite sa, že vás to spraví šťast­ným.“ ~ Ne­známy au­tor


#10: „K šťas­tiu toho po­tre­bu­jete na­ozaj málo. Všetko zá­visí len od spô­sobu, akým pre­mýš­ľate.“ ~ Mar­cus Au­re­lius An­to­ni­nus

 

pexels.com

pe­xels.com

#11: „Šťas­tie je niečo, čo do na­šich ži­vo­tov vstu­puje cez dvere, pri kto­rých sme za­budli, že sme ich ne­chali ot­vo­rené.“ ~ Rose Lane


#12: „Naj­lep­šie roky vášho ži­vota na­stanú vtedy, keď si uve­do­míte, že všetky prob­lémy sú len a len vaše. Pre­sta­nete ob­vi­ňo­vať svoju matku, eko­ló­giu, či pre­zi­denta a uve­do­míte, že ste stroj­com svojho vlast­ného osudu.“ ~ Al­bert El­lis


#13: „Na­učte sa ne­chať vecí ísť. To je kľú­čom ku šťas­tiu.“ ~ Buddha


#14: „Re­cept na šťas­tie? Vy­hnúť sa pri­dl­hému pre­mýš­ľa­niu nad mi­nu­los­ťou.“ ~ An­dre Mau­rois


#15: „Na svete je toľko dô­vo­dov, prečo byť šťast­ným…“ ~ Ne­známy au­tor


#16: „Uží­vajte si svoj ži­vot bez toho, aby ste ho po­rov­ná­vali so ži­vo­tom nie­koho iného.“ ~ Ma­rquis de Con­dor­cet


#17: „Opti­miz­mus je mag­ne­tom na šťas­tie. Ak bu­dete mys­lieť po­zi­tívne, pri­tiah­nete si do ži­vota ďal­šie dobré veci a skve­lých ľudí.“ ~ Mary Lou Re­tton


#18: „Na­sle­dujte svoje šťas­tie a ne­bojte sa, prí­le­ži­tosť sa vám zväčša ukáže tam, kde by ste ju vô­bec ne­ča­kali.“ ~ Jo­seph Camp­bell


#19: „Šťas­tie ob­ja­víte vtedy, keď bu­dete žiť každý deň tak, ako by to bol prvý deň va­šich me­do­vých týž­dňov a po­sledný deň va­šej do­vo­lenky.“ ~ Lev Ni­ko­la­je­vič Tols­toj


#20: „Väč­šina ľudí je tak šťastná, ako to do­volí svo­jej mysli.“ ~ Ab­ra­ham Lin­coln


#21: „Byť šťast­ným ne­zna­mená, že všetko vo va­šom ži­vote bude do­ko­nalé. Zna­mená to, že ste sa roz­hodli po­zrieť sa za hra­nice ne­do­ko­na­losti.“ ~ Ne­známy au­tor


#22: „Ak sa roz­hod­nete celý ži­vot strá­viť ča­ka­ním na búrku, ni­kdy si ne­uži­jete sl­nečné dni.“ ~ Mor­ris West


#23: „Takto o dvad­sať ro­kov bu­dete viac ľu­to­vať veci, ktoré ste ne­spra­vili, tiež tie, ktoré ste uro­bili.“ ~ Mark Twain


#24: „Nie­kedy je zdro­jom vášho úsmevu ra­dosť, no rov­nako úsmev môže byť nie­kedy zdro­jom va­šej ra­dosti.“ ~ Thich Nhat Hanh


#25: „Hviezdy sú možno ot­vormi v nebi, cez ktoré na nás prúdi láska na­šich mi­lo­va­ných zo­snu­lých – aby nám dali na­javo, že sú šťastní.“ ~ Es­ki­mácke prí­slo­vie

pexels.com

pe­xels.com

#26: „Byť lás­ka­vým ku všet­kým, mať rád mno­hých a nie­koho mi­lo­vať, byť chce­ným a po­treb­ným pre tých, kto­rých ľú­bime – to je jedna z naj­lep­ších ciest k do­sia­hnu­tiu šťas­tia.“ ~ Mary Stu­art


#27: „Kľú­čom ku šťas­tiu je ve­dieť roz­lí­šiť, čo vo svo­jom ži­vote po­ne­chať a čo ne­chať od­ísť.“ ~ Do­din­sky


#28: „To, čo za­berá vašu my­seľ, ovláda váš ži­vot“ ~ Ne­známy au­tor


#29: „Exis­tuje len je­diný spô­sob, ako do­siah­nuť šťas­tie: ne­ro­biť si sta­rosti o veci, ktoré ne­do­ká­žete ni­jak ovplyv­niť.“ ~ Epik­te­tos


#30: „Za­bú­dame na to, že šťas­tie ne­pri­chá­dza ako niečo, čo ne­máme, ale ako uve­do­me­nie si nie­čoho, čo máme už dávno.“ ~ Fre­de­rick Ke­onig


#31: „Úspech nie je kľú­čom ku šťas­tiu, to šťas­tie je kľú­čom k úspe­chu. Ak mi­lu­jete to, čo ro­bíte, ur­čite bu­dete úspešní.“ ~ Her­man Cain


#32: „Dô­vo­dom, prečo je také ťažké nájsť šťas­tie je to, že mi­nu­losť vi­díme lep­šiu, než v sku­toč­nosti bola, sú­čas­nosť vi­díme hor­šiu, ako na­ozaj je a bu­dúc­nosť vi­díme ako prob­le­ma­tic­kej­šiu, než bude.“ ~ Mar­cel Pag­nol


#33: „Šťas­tie je ume­nie ne­dr­žať si v mysli veci, ktoré síce boli ne­prí­jemné, no už po­mi­nuli.“ ~ Ne­známy au­tor


#34: „Ak chcete byť šťast­ným, ne­robte si obavy o dru­hých“ ~ Al­bert Ca­mus


#35: „Je­di­ným dob­rom je šťas­tie. Čas, kedy byť šťast­ným, je te­raz. Miesto, kde byť šťast­ným, je tu. Spô­sob, ako byť šťast­ným, je spra­viť šťast­nými dru­hých.“ ~ Ro­bert Green In­gre­soll


#36: „Šťas­tie nie je niečo, čo si mô­žete od­lo­žiť pre bu­dúc­nosť. Je to niečo, čo tvo­ríte práve te­raz.“ ~ Jim Rohn


#37: „Šťas­tie nie je sta­nica, kam do­ra­zíte. Je to spô­sob, ako sa k nej do­sta­nete.“ ~ Mar­ga­ret Lee Run­beck


#38: „Kaž­dou mi­nú­tou vášho hnevu strá­cate 60 se­kúnd šťas­tia.“ ~ Ralph Waldo Emer­son


#39: „Ak bu­dete ne­us­tále pre­mýš­ľať nad zmys­lom ži­vota, ni­kdy ne­bu­dete žiť na­plno.“ ~ Al­bert Ca­mus


#40: „Ro­biť, čo chcete je slo­boda. Mi­lo­vať, čo ro­bíte je šťas­tie.“ ~ Ne­známy au­tor


#41: „Ne­mô­žete byť šťastný, ak nie­kedy bý­vate ne­šťastný.“ ~ Lau­ren Oli­ver


#42: „Zo všet­kých dru­hov opatr­nosti je prav­de­po­dobne opatr­nosť v láske naj­väč­šou pre­káž­kou k šťas­tiu.“ ~ Ber­trand Rus­sell


#43: „Úspech je len jedna zložka šťas­tia. Mnohí ľu­dia si ju však vy­kú­pia všet­kými os­tat­nými zlož­kami, len aby ju zís­kali – aj keď ich to vy­jde po­riadne draho.“ ~ Ber­trand Rus­sell


#44: „Ne­plačte, pre­tože sa to skon­čilo. Smejte sa, pre­tože sa to stalo.“ ~ Dr. Se­uss


#45: „Všetci sme v prie­kope, no nie­ktorí z nás sa na­priek tomu po­ze­rajú na hviezdy.“ ~ Os­car Wilde


#46: „Pe­si­mista vidí prob­lém v kaž­dej prí­le­ži­tosti, za­tiaľ čo opti­mista vidí prí­le­ži­tosť v kaž­dom prob­léme.“ ~ Wins­ton S. Chur­chill


#47: „Na tomto svete stále exis­tuje ne­jaké dobro a bo­jo­vať sa zaňho ur­čite oplatí.“ ~ J.R.R. Tol­kien


#48: „Aj tá naj­tem­nej­šia noc sa raz skončí a opäť vy­jde slnko.“ ~ Vic­tor Hugo


#49: „Je­den z naj­šťast­nej­ších mo­men­tov vo va­šom ži­vote na­stane, keď ne­cháte od­ísť to, čo ne­mô­žete zme­niť.“ ~ Ne­známy au­tor


#50: „Sú­streďte sa len na to dobré.“ ~ Ne­známy au­tor

pexels-photo-227335

pe­xels.com

#51: „Žite, aby ste boli šťastní, nie preto, aby ste zau­jali.“ ~ Ne­známy au­tor


#52: „Bez­peč­nosť je väč­ši­nou len mý­tom. V prí­rode ne­exis­tuje… V ži­vote jed­no­du­cho mu­síte byť od­vážni.“ ~ He­len Kel­ler


#53: „Mô­žeme sa sťa­žo­vať, pre­tože ruže majú tŕne, alebo sa ra­do­vať, pre­tože tŕne majú ruže.“ ~ Alp­honse Karr


#54: „Ne­buďte na seba takí prí­sni. Všetko predsa ro­bíte naj­lep­šie, ako viete.“ ~ Ne­známy au­tor


#55: „Šťas­tie, opti­miz­mus, lás­ka­vosť, re­špekt – to všetko je len vaša voľba. Vaše voľby vás však for­mujú. Vy­be­rajte si múdro.“ ~ Roy T. Ben­nett


#56: „Ži­vot je prí­liš krátky na to, aby ste ve­no­vali čas ľu­ďom, ktorí vás ne­reš­pek­tujú a ne­vá­žia si vás.“ ~ Roy T. Ben­nett


#57: „Keď sa bu­dete po­ze­rať len na­dol, ni­kdy ne­uvi­díte dúhu.“ ~ Char­lie Chap­lin


#58: „Na­učte sa vá­žiť si sa­mých seba, to zna­mená bo­jo­vať za svoje šťas­tie.“ ~ Ayn Rand


#59: „Plačte. Od­pus­tite. Po­učte sa. Ne­chajte vaše slzy, aby za­liali se­mienka, z kto­rých vy­ras­tie vaše nové šťas­tie.“ ~ Steve Ma­ra­boli


#60: „Vý­ho­dou zlej pa­mäte je to, že člo­vek si nie­koľ­ko­krát užíva tie naj­lep­šie veci a teší sa z nich, ako by ich pre­ží­val po pr­vý­krát.“ ~ Fried­rich Nietzs­che


#61: „Jed­ným z kľú­čov pre šťastný ži­vot je zlá pa­mäť.“ ~ Rita Mae Brown


#62: „Deň bez smie­chu je zby­točný.“ ~ Ni­co­las Cham­fort


#63: „Šťas­tie nie je zá­vislé od toho, čo máte alebo kým ste. Zá­leží len od toho, na čo práve mys­líte.“ ~ Buddha


#64: „Ne­mys­lím na všetko to zlé, ale na krásu, ktorá stále pre­tr­váva.“ ~ Anna Fran­ková


#65: „Po kaž­dom daždi opäť vy­jde slnko. Taký je ži­vot. Rov­nako po bo­lesti vždy príde ra­dosť.“ ~ Walt Dis­ney


#66: „Ra­dosť k nám ne­príde sama, mu­síme sa pre ňu roz­hod­núť. Toto roz­hod­nu­tie mu­síme zo­pa­ko­vať každý deň.“ ~ Henri J.M. Nou­wen


#67: „Ko­re­ňom ra­dosti je vďač­nosť. Nie ra­dosť nás robí vďač­nými, to vďač­nosť nás robí ra­dost­nými.“ ~ Da­vid Ste­indl-Rast


#68: „Ovlád­nite svoju my­seľ, inak ovládne ona vás.“ ~ Buddha


#69: „Buďte vďační ľu­ďom, ktorí vás ro­bia šťast­nými. Sú to ča­ro­vní záh­rad­níci, vďaka kto­rým kvitne vaša duša.“ ~ Mar­cel Proust


#70: „Bez ohľadu na to, ako sa cí­tite vstaňte, ob­lečte sa, spo­maľte a ne­vzdá­vajte sa.“ ~ Ne­známy au­tor


#71: „Sta­rosti ni­kdy ne­ovp­lyv­nia zaj­traj­šok, berú len ra­dosť z vášho dnešku.“ ~ Leo Bus­cag­lia


#72: „Ob­klopte sa ľuďmi, ktorí za to stoja.“ ~ Ne­známy au­tor


#73: „Šťas­tie, ktoré si ne­cháte pre seba je se­mien­kom. Šťas­tie, ktoré zdie­ľate je kve­tom.“~ John Har­ri­gan


#74: „Aj tá naj­men­šia zmena v uhle po­hľadu môže pri­niesť ob­rov­ské uzdra­ve­nie.“ ~ Jos­hua Kai


#75: „Úsmev je šťas­tím, ktoré máte rovno pod no­som.“ ~ Tom Wil­son

pexels-photo-206542

pe­xels.com

#76: „Dobre vy­vi­nutý zmy­sel pre hu­mor je tým, čo vám dodá rov­no­váhu, keď sa bu­dete pre­chá­dzať po lane ži­vota.“ ~ Wil­liam Art­hur Ward


#77: „Zmena vášho ná­zoru môže zme­niť aj vás sa­mot­ných.“ ~ George Ale­xiou


#78: „Šťas­tie nie je to, že ne­máte žiadne prob­lémy. Je to len schop­nosť zvlá­dať ich.“ ~ Steve Ma­ra­boli


#79: „Hlúpy člo­vek hľadá šťas­tie v diaľke, múd­remu ras­tie priamo pod no­hami.“ ~ Ja­mes Oppen­heim


#80: „Vaše skutky vám nie vždy pri­nesú šťas­tie, no niet šťas­tia bez pred­chá­dza­jú­ceho skutku.“ ~ Ben­ja­min Dis­ra­eli


#81: „Ak chcete dať svetlo dru­hým, najprv mu­síte za­pá­liť is­kru v sebe.“ ~ Ne­známy au­tor


#82: „Keď prší, hľa­dajte dúhu. Keď je tma, hľa­dajte hviezdy.“ ~ Ne­známy au­tor


#83: „Mnoho ľudí bude rad­šej žiť v is­tote a budú ne­šťastní, než by mali ris­ko­va­ním zís­kať svoje šťas­tie.“ ~ Ro­bert Ant­hony


#84: „Ne­šťastný člo­vek sa teší z ne­šťas­tia dru­hých.“ ~ Ezop


#85: „Máme dosť veľkú šancu byť šťastní, ak šťas­tie zá­visí aj od ta­kých ma­lič­kostí, akými sú na­prí­klad dobré ra­ňajky, kvety vo dvore, či zdriem­nu­tie si.“ ~ Andy Ro­oney


#86: „Úspech je do­stať to, čo chcete. Šťas­tie je chcieť, čo do­sta­nete.“ ~ Dale Car­ne­gie


#87: „Zís­ka­nie bo­hat­stva ne­od­stráni vaše prob­lémy, len ich zmení.“ ~ Se­neca


#88: „Šťas­tie ne­zá­visí od toho, koľko toho máme. Je dané tým, ako veľmi sa do­ká­žeme te­šiť aj z mála.“ ~ Char­les Spur­geon


#89: „Vždy si náj­dite čas na to, aby ste spra­vili svoju dušu šťast­nou.“ ~ Ne­známy au­tor


#90: „Dobrý ži­vot vám ne­zak­lope na dvere. Aj šťas­tie je len tvrdou prá­cou.“ ~ Li­onel Sh­ri­ver


#91: „Každý člo­vek si musí prejsť trá­pe­ním, aby do­ká­zal oce­niť sku­točné šťas­tie.“ ~ Me­gan Hart


#92: „Zmeňte svo­jím úsme­vom svet, no ne­do­voľte, aby vám ho svet z tváre vzal.“ ~ Ne­známy au­tor


#93: „Ume­nie byť šťastný spo­číva v schop­nosti na­chá­dzať šťas­tie v oby­čaj­ných ve­ciach.“~ Henry Ward Be­e­cher


#94: „Nie ste do­ko­nale upra­vení, kým si ne­na­sa­díte úsmev.“ ~ Evan Esar


#95: „Naj­šťast­nejší ľu­dia ne­majú to naj­lep­šie zo všet­kého, ale ve­dia zo všet­kého uro­biť to naj­lep­šie.“ ~ Ne­známy au­tor


#96: „Láska, to je šťas­tie, ktoré si na­vzá­jom dá­vame.“ ~ An­to­ine de Saint-Exu­péry


#97: „Pre lásku nie je dô­le­žité, aby sa k sebe ľu­dia ho­dili, ale aby boli spolu šťastní.“ ~ Bri­gite Bar­dot


#98: „Ra­dosť nie je vo ve­ciach. Je v nás.“ ~ Wil­helm Ri­chard Wag­ner


#99: „Ne­plačte, keď sa vaše sny roz­bijú na črepy. Črepy predsa pri­ná­šajú šťas­tie.“ ~ John Len­non


#100: „To, že nie vždy do­sta­nete, čo chcete, je nie­kedy ob­rov­ské šťas­tie.“ ~ Da­laj­láma

102

li­fe­hack.com

Komentáre