Jar je už v pl­nom prúde, a tak sme sa roz­hodli in­špi­ro­vať ťa out­fitmi na­šich ši­kov­ných mód­nych blo­ge­riek, ktoré sa roz­hodne ne­boja fa­rieb! Každá má svoj štýl a podľa nás im to veľmi sekne. Čo po­vieš?

Ivanka  

Blog: www.swe­et­la­dy­lol­li­pop.com

Nie­ktoré dni sú lep­šie, nie­ktoré hor­šie. Tento ví­kend pat­ril k tým naj­lep­ším. S @p.bo­hov­sky sme po­fo­tili skvelé fotky a ne­viem sa doč­kať, kedy Vám ich uká­žem na blogu. Som na neho veľmi hrdá, ne­smierne sa od fo­te­nia k fo­te­niu zlep­šuje 😚🙈 Na blogu uvi­díte aj tento out­fit, chcela som Vám ho však uká­zať už dnes, keďže je vonku tak hnusne a ve­rím, že trošku sl­niečka z fotky za­hreje. 😊 Kúsky sú z @pre­mium­fas­hi­onb­rands bu­tiku We­e­kend Max Mara z Euro­vea, ktorý sa pre mňa stal srd­cov­kou. ❤️ #swe­et­la­dy­lol­li­pop #slo­va­kia #da­nu­biana #bra­ti­slava #dnes­no­sim #no­simpfb #we­e­kend­ma­xmara

A post sha­red by Ivanka Pet­ru­šová (@swe­et­la­dy­lol­li­pop) on

Za­mi­lo­vať sa mô­žete do čo­ho­koľ­vek. Ja som ob­čas pre­lie­tavá, chvíľku sa mi páči to, po­tom zase ono, no sú veci, kto­rým bu­dem verná vždy. Láska k inému člo­veku, láska k slad­kos­tiam a láska k do­movu. Keď som bola te­raz po dl­hom čase doma, uve­do­mila som si, že už mám do­movy dva. Je­den sladký, ten prvý a ni­čím ne­na­hra­di­teľný, ktorý vo­nia vždy rov­nako. Je pod Tat­rami, v krás­nom ti­chu a po­koji. Po­väč­šine s pl­nou chlad­nič­kou, uroz­prá­va­ným Jur­kom (brat) a na­šimi na­te­še­nými zvie­rat­kami. A sa­moz­rejme, s ná­ru­čou, o ktorú sa mô­žem vždy oprieť – ma­mi­nou. Ten druhý mám tu v Bra­ti­slave. Vo väč­šine je „za­pra­taný“ ob­le­če­ním, koz­me­ti­kou a po­riad­nou dáv­kou ru­žo­vej, no cí­tim sa tu dobre. Aj keď som tu po­väč­šine sama, keďže Pet­rík si rieši svoje veci doma vo Svite, mi­lu­jem to tu. A ty čo mi­lu­ješ? 😇 O mod­ro­tlači a #ootd na blogu! 😎😘 #swe­et­la­dy­lol­li­pop #dnes­no­sim #ma­de­in­slo­va­kia #parta #mod­rot­lac #ma­tej­ra­bada #no­vesta #re­mix #ka­ta­ri­na­ziak #slo­va­kia #out­fit #fas­hion #blog #blog­ger

A post sha­red by Ivanka Pet­ru­šová (@swe­et­la­dy­lol­li­pop) on

Linda

Blog: www.lap­kinn.com

…pri ná­stupe do lie­tadla sa moja ra­dosť z letu ešte viac stup­ňuje. Som ne­sku­točne rada, že sa mi po­da­rilo zo­hnať lacné le­tenky a na­miesto osem ho­di­no­vej cesty do Prahy ma čaká ho­di­nový let. Tro­cha ma však sklame, že som na­ko­niec cez on­line check – in "ne­chy­tila" miesto pri okienku. Po­slušne si sa­dám do uličky ako mám uve­dené na le­tenke. Po­maly sa ku mne pri­bli­žuje Špa­niel, ktorý má miesto v mo­jom rade pri okne. Už som si v hlave pri­pra­vo­vala vetu po špa­niel­sky, či by som sa mohla s ním vy­me­niť, keď zrazu…vstane a pre­sadne si na iné miesto, prav­de­po­dobne k svo­jej par­tnerke. Veľmi sa te­ším, že mám zrazu hneď tri miesta voľné. Rýchlo si pre­sa­dám k oknu a vy­chut­ná­vam si po­hľad na le­tisko. Ešte nie­koľko bez­peč­nost­ných opat­rení pred od­le­tom a mô­žeme ísť. Ni­kdy som sa ne­te­šila viac zo stú­pa­nia ako te­raz. Vždy som mala pred ním veľký re­špekt a bola to spolu s pri­stá­va­ním moja naj­ne­ob­ľú­be­nej­šia časť ce­lého letu. No te­raz som sa ne­ve­dela vy­na­dí­vať na pre­bú­dza­júce sa Ko­šice a celé Slo­ven­sko z vtá­čej per­spek­tívy. Pop­ri­tom som si všetko na­tá­čala a uží­vala vý­hľady a vý­chod slnka… VIAC O VČE­RAJ­ŠOM LETE S NO­VÝM OUT­FI­TOM A FOT­KAMI OD @lo­sosp­hoto PRÁVE NA BLOGU 😉 priamy link je v pro­file👆🏻

A post sha­red by LINDA BA­BU­ŠÍK ADAM­ČÍ­KOVÁ (@lap­kinn) on

…zvoní o 6:00. V po­lo­spánku po ňom buch­nem a oto­čím sa na druhú stranu. O 6:10 sa znovu ozve. Zase ho zru­ším, keďže chcem ešte spať. Druhé zvo­ne­nie bu­díka okam­žite vy­užíva naša ma­čička Jac­kie. Ladne sa ku mne pri­bli­žuje a ná­sledne ma svo­jím oli­zo­va­ním vy­zýva vstať z po­stele. Na­roz­diel odo mňa je už dávno pre­bu­dená. Od štvr­tej ráno stihla po­na­há­ňať všetky alo­ba­lové gu­ličky a hračky v byte. Čaká, kým sa pre­bu­dím, pre­tože je hladná a dúfa, že ma svo­jím po­hľa­dom pre­svedčí ísť jej na­pl­niť misku pa­pa­ním. Sna­žím sa ju ig­no­ro­vať. Za­tvá­ram oči, no v tom sa ohlási tre­tie zvo­ne­nie. Bu­dík hlási 6:15. Uve­do­mu­jem si, že je to moje po­sledné na­sta­vené zvo­ne­nie a ak te­raz ne­vs­ta­nem, tak de­fi­ni­tívne za­spím do práce. V hlave si zase raz vy­čí­tam, prečo sa ne­do­ká­žem zo­bu­diť na prvé bu­dí­kové hlá­se­nie a mu­sím si ho vždy na­sta­vo­vať na tri­krát. Ospa­tým kro­kom sme­ru­jem do kú­peľne a za mnou ví­ťa­zo­slavne beží Jac­kie. Spre­vá­dza ma pri všet­kých ran­ných ak­ti­vi­tách a za kaž­dým na mňa há­dže pro­sí­kavý "ku­kuč", aby som s ňou ko­nečne šla do ku­chyne. Keď sa tam po x mi­nu­tách (ich po­čet pri mo­jom spo­ma­le­nom ran­nom tempe ne­viem spo­čí­tať) do­sta­nem, naša ma­čička ide od ra­dosti vy­sko­čiť. Doč­kala sa ďal­šej por­cie čerstvého mäska. Rýchlo sa pri­blíži k miske, zje pár kús­kov a spo­kojne od­chá­dza do svo­jej "vy­hliad­ko­vej veže". …VIAC O MO­JOM DNEŠ­NOM RÁNE ALE AJ O #OOTD A ČE­REŠ­NIACH PRÁVE NA BLOGU 😉 LINK V PRO­FILE 😌👆🏻

A post sha­red by LINDA BA­BU­ŠÍK ADAM­ČÍ­KOVÁ (@lap­kinn) on

Becca

Blog: www.sty­le­of­becca.com

 

Komentáre