Po­zri sa na Tvo­jich ro­di­čov. Aj po ro­koch sa bez­pod­mie­nečne mi­lujú, lásku si do­ka­zujú ma­lič­kos­ťami, bez­výh­radne si dô­ve­rujú a ich vzťah je po­sta­vený na úp­rim­nosti. Pat­ria ku ge­ne­rá­cii, ktorá vie, že je­dine úp­rim­nos­ťou sa dá zís­kať dô­vera. A bez dô­very nie je možné vy­bu­do­vať dl­ho­dobý a sta­bilný vzťah.

Ak sa po­kú­sim po­rov­nať našu ge­ne­rá­ciu s tou pre­doš­lou, náj­dem nie­koľko zá­sad­ných roz­die­lov. Iste, spo­loč­nosť sa mení, okol­nosti sa me­nia, me­nia sa aj pod­mienky a s nimi aj ľu­dia. To, čo tvorí zá­klad šťast­ného a spo­koj­ného ži­vota by však malo ostať ne­zme­nené.

Možno nás tak veľmi zme­nili so­ciálne siete. Je omnoho jed­no­duch­šie kla­mať cez na­pí­sané slová, ako keď po­ze­ráme pria­te­ľom a ro­di­čom priamo do očí. In­ter­net a so­ciálne siete nám umož­ňujú vy­tvá­rať si svet plný klam­stiev, lží a ne­úp­rim­nosti. Umož­ňujú nám ne­re­a­go­vať a ne­od­po­ve­dať, ak sa nám otázka ne­páči. Do­vo­lia nám vy­ma­zať zo ži­vota nie­koho jed­no­du­chým klik­nu­tím. Ak by sme ži­vot po­sta­vili viac na osob­nom kon­takte, možno by sme lep­šie roz­umeli je­den dru­hému.

foto: pexels.com

foto: pe­xels.com

Možno nás zme­nila túžba byť do­ko­na­lými. Bo­jíme sa odo­kryť svoj vnú­torný svet, pri­pus­tiť si nie­koho k telu a preto rad­šej svoje sku­točné JA za­odie­vame do klam­stiev. Pod tla­kom spo­loč­nosti sa sna­žíme byť per­fekt­nými a kla­meme často aj sa­mých seba. Na­vo­nok sa sna­žíme pô­so­biť ako silní a se­ba­ve­domí ľu­dia, v sku­toč­nosti však často bo­ju­jeme sami so se­bou. Ni­kto ale nie je do­ko­nalý a každý člo­vek má aj slabé miesta, kto­rých ak sa nie­kto dot­kne, tak to za­bolí.

foto: pixabay.com

foto: pi­xa­bay.com

A nie­kedy je možno prob­lé­mom len to, že sa bo­jím prí­liš­nou úp­rim­nos­ťou ub­lí­žiť. Pravda ob­čas za­bolí a nie vždy je prí­jemné ju po­čú­vať. Vý­ni­močne sa stáva, že prí­lišná úp­rim­nosť vy­tvorí me­dzi dvomi ľuďmi prie­pasť. Po tom, ako po­vieme ne­prí­jemnú pravdu môže na­stať chvíľa smútku a trá­pe­nia. Z dl­ho­do­bého hľa­diska však po­silní vzťah a po­máha vy­bu­do­vať dô­veru.

Každý vzťah v ži­vote by mal ob­sa­ho­vať nie­koľko in­gre­dien­cií. Tou zá­klad­nou, na kto­rej by však mal byť po­sta­vený je dô­vera. A tá sa dá vy­bu­do­vať, len ak sa na­učíme vy­hý­bať klam­stvám, aj za cenu ne­prí­jem­nej pravdy.

Komentáre