Po­znáš to. Všetko sa zdá byť úplne v po­riadku a zrazu, akoby sa roz­trhlo vrece prob­lé­mov. A ty so svo­jím per­fekt­ným ži­vo­tom ne­vieš, čo skôr. Buum. Zlé známky, hádky s ro­dičmi či pria­teľmi, cí­tiš sa ako opus­tená. Všetci ti ho­vo­ria, že bude lep­šie. Lenže kedy?

Pre­čí­tajte si roz­ho­vor s mo­jimi 5 najb­liž­šími, kto­rým som po­lo­žila tú istú otazku a ve­rím, že ich od­po­vede po­cho­píš a bude ti lep­šie..

macro-1854102_960_720

Prečo sa mi v ži­vote ne­darí tak, ako by som chcela?

foto:pi­xa­bay.com

Ma­mina: „Vieš, an­je­lik, všetko je to len o uhle po­hľadu. Možno si mys­líš, že celý svet je proti tebe. Ne­mysli si to. Tí naj­dô­le­ži­tejší budú pri tebe, aj keby si po­ka­zila všetko. Je to len zlé ob­do­bie. Za­čni si ve­riť. Keď niečo chceš, choď za tým. Bude veľa pre­ká­žok, lenže si silná, zvlád­neš to. Vždy tu bu­dem pre teba – v dob­rom aj v zlom. Spolu zvlád­neme všetko. Lenže je to tvoj ži­vot a ja ne­mô­žem zaň roz­ho­do­vať. Ne­mô­žem ti ho­vo­riť toto urob, to je správne. Sľu­bu­jem, že ťa bu­dem pod­po­ro­vať vo všet­kom, čo ro­bíš. Ľú­bim ťa. To si za­pa­mä­taj, dobre?

Ses­tra: „Ži­vot je už raz taký. Raz si hore, raz dole. Ale keď si náj­deš ten zlatý bod, tú hla­dinu me­dzi tým, bude dobre. Bola som presne ako ty. Mys­lela som si, že všetko ide proti mne, že ni­komu na mne ne­zá­leží. Ne­ve­dela som ako ďa­lej. Za­čala som ro­biť veci, ktoré som ne­skôr oľu­to­vala. Ni­kto sa ne­ve­del vžiť do mo­jej si­tu­ácie. Stra­tená v svete pl­ného zla.  Ne­smieš ni­komu do­vo­liť, aby sa te­šil z tvojho utr­pe­nia. O to ľu­ďom ide. Uro­bia všetko preto, len aby ťa uvi­deli na dne. Za­čni mys­lieť po­zi­tívne. Viac sa usmie­vaj. Ne­tráp sa nad ma­lič­kos­ťami.  A ob­rov­ská rada pre teba. Ne­chaj mi­nu­losť mi­nu­los­ťou. Čo bolo, bolo. Už to ne­vrá­tiš.“large

foto:we­he­ar­tit.com

 

Starká: „Len preto, že nie všetko ide podľa pred­stáv ne­zna­mená, že máš zlý ži­vot. Áno, ži­vot je ne­spra­vod­livý. Ale všetko zá­visí od teba. Máš toho toľko pred se­bou. Si len na za­čiatku. Od ma­lička si ma fas­ci­no­vala. Bola si úplne iná ako os­tatné deti v tvo­jom veku. Ve­rila si na šťastné konce, ale od­su­dzo­vala si prin­cezné. Prečo? Ni­kdy si nech­cela byť ako oni. Chcela si žiť podľa seba a zís­kať všetko svo­jimi ru­kami.  Ani si ne­vieš pred­sta­viť, akú silu si mi do­dala, keď mal ži­vot pre mňa ďal­šie skúšky. Chy­tila si ma za moju ruku a usmiala si sa so slo­vami : „Starká, je to len ži­vot. Ne­pa­ni­kár.“ Bola si moja mo­ti­vá­cia a ja ti ve­rím. Zvlád­neme to, spolu!

 

Brat­ra­nec (8 ročný!) : „Vy do­spe­láci ste strašní. Ste ner­vózni, keď sa vám niečo po­kazí. Prečo? Veď sa svet ne­zrúti. Je to iné ako lego. Ten je aj s ná­vo­dom. Vy si ten ná­vod vy­tvá­rate sami. A aj keď ne­náj­deš tú správnu sú­čias­tku, tak náj­deš inú alebo hľa­daj znova. Mu­síš to lego sta­vať s kľu­dom a všetko pôjde ako má.“

lego-1629073_960_720

foto:pi­xa­bay.com

Ka­ma­rátka: „Ve­ľa­krát si veci pred­sta­vu­ješ inak, ako by si si mala. Podľa mňa sa stačí po­zrieť na veci alebo ži­vot kú­sok opti­mis­tic­kej­šie a po­ve­dať si, že môže byť aj lep­šie a ne­uva­žo­vať nad ve­cami, že to proste nejde. Ty si naše sl­niečko, ale keď ťa niečo zraní, tak ťa to po­značí – až veľmi. Aj keď vieš, že všetko zlé je na niečo dobré, a tak to ide aj v ži­vote. Je mnoho ob­dobí, kedy ti je naj­hor­šie, ale zase sú aj tie dobré, ktoré ťa po­sú­vajú do­predu. A čo tým chcem vlastne po­ve­dať? Ak sa bu­deš na všetko čo sa okolo teba deje po­ze­rať po­zi­tív­nej­šie a aj re­ál­nej­šie, tak sa ti bude viac da­riť. Pre­tože so zdra­vím roz­umom a šťast­ným sr­dieč­kom sa ľu­dom viac darí.

ĎA­KU­JEM MO­JEJ ÚŽAS­NEJ RO­DINE! 

co­ver foto:we­he­ar­tit.com

Komentáre