Leto je tu. No ne­zú­faj, ešte stále máš  na for­mo­va­nie po­stavy a od­strá­ne­nie ne­dos­tat­kov čas. Sa­moz­rejme mali by sme byť spo­kojné samy so se­bou, ale čo keď nie sme? Na to sa dá po­ve­dať len jedno.

„Zdvihni za­dok a bež niečo ro­biť.“ Roz­hodne sa nič ne­stane, ak bu­deme se­dieť doma pri te­le­ví­zii, jesť čo­ko­ládu a na­dá­vať na to, že ne­máme ide­álnu po­stavu.

Mám pre vás je­den tip.

Dlho som hľa­dala ne­jaký šport, ktorý by ne­bol nudný a fádny, kedy by som ne­mu­sela dví­hať zá­va­žia a nú­tiť sa do ďal­šej náv­števy fitka. A na­ko­niec som na­šla.


Dámy, už ste po­čuli o hite toh­to­roč­ného leta? Ak nie, roz­hodne ne­pres­tá­vajte čí­tať. Je to fit­box. Iste, sme dámy a taký druh športu sa k nám ne­hodí, predsa nie sme tak krehké kve­tinky ako si o nás nie­ktorí muži mys­lia z vlast­nej skú­se­nosti viem, že ob­čas musí každá z nás upus­tiť paru a ak u toho mô­žeme pris­pieť k lep­šej fy­zic­kej a psy­chic­kej kon­dí­cii, tak ja som roz­hodne za! Každá z nás si iste pred­staví miesto to­temu (do toho sa bije) tvár ne­ja­kej „mi­lo­va­nej“ osoby, ktorá by si to za­slú­žila.


Fit­box je ae­róbne cvi­če­nie, ktoré slú­žia na vy­tvo­re­nie kon­dí­cie a jej udr­ža­nie. Za jednu 60tich mi­nú­tovú lek­ciu spá­lite až 2500KJ čo je mno­ho­ná­sobne viac než pri iných for­mách cvi­čení. No nie je to bomba? 
Pra­vi­del­ným tré­nin­gom si vy­tva­ru­jeme našu vy­sní­vanú po­stavu a ešte k tomu zo seba do­sta­neme stres a hnev, ktorý sa v nás ko­pia.


Ne­bu­dem vám kla­mať, je to ma­kačka, ale ak sa ne­bo­jíte potu a chcete si na­ozaj do nie­čoho buc­hnúť, tak fit­box je pre vás tou ide­ál­nou voľ­bou.

Komentáre