Mi­lu­jem, ob­di­vu­jem a vzdá­vam hold že­nám 21. sto­ro­čia, ktoré hrdo vy­stú­pia z radu. Ženy, ktoré majú ná­pad a ne­boja sa ho uká­zať. Ženy, ktoré majú šmrnc a vy­ni­kajú svo­jou ina­kos­ťou. Ženy, ktoré svo­jou je­di­neč­nou a kva­lit­nou tvor­bou zo­dvihnú se­ba­ve­do­mie kaž­dej dáme, ktorá si chce „ule­tieť na kríd­lach mo­týľa“.

Presne ta­kéto ženy sú Petra a Do­mi­nika. Mladé, krásne, s jas­ným cie­ľom a po­hľa­dom na svet, ktorý nám, oby­čaj­ným smr­teľ­níč­kam, po­nú­kajú pro­stred­níc­tvom ich e-shopu Far­fal­la­mia – dám­ske do­pl­nky.

Mo­týľ- sym­bol ra­dosti, vzne­še­nosti a krásy

Far­fal­la­mia, teda v pre­klade môj mo­týľ, mo­men­tálne po­núka všetko, čo môže žene do­tvo­riť vý­sledný out­fit , od če­le­niek, šá­lov a čia­pok až po šatky, ka­belky a prí­vesky. Ale ako a čím to všetko za­čalo?

„Ná­pad , alebo skôr pr­votný pod­net, na­stal pri­bližne dva roky do­zadu, keď som sa roz­hodla uro­biť pre mňa a moju dcérku če­lenky . Mala som doma je­den starý šál, ktorý bol zho­to­vený z úp­letu a vý­borne sa ho­dil na moju če­lenku, o kto­rej som mala svoju pred­stavu, no ne­bola ni­kde do­stupná. Fo­to­gra­fiu s ho­to­vou če­len­kou som pri­dala na Ins­ta­gram a zo­žala úspech. Veľa ko­čiek sa do­py­to­valo, kde som ju kú­pila, a tým sa to celé za­čalo. Do tohto môjho ná­padu som pri­zvala dl­ho­ročnú pria­teľku Do­mi­niku, ktorá moju po­nuku s nad­še­ním pri­jala, a tak sme si spo­ločne za­čali „le­tieť na kríd­lach nášho mo­týľa“, ho­vorí Petra, za­kla­da­teľka Far­fal­la­mii.

Prvá fotka

Petra zá­ro­veň spo­mína na úplne prvú če­lenku, ktorú vy­ro­bili spolu s Do­mi­ni­kou.
„Pa­mä­tám si, ako sme se­deli vedľa seba, v ru­kách sme dr­žali kus látky a ča­ro­vali, pre­mýš­ľali, akú jej dať po­dobu. Za­čiatky boli krásne, ne­za­bud­nu­teľné, no zá­ro­veň aj veľmi ná­ročné. Len naši najb­ližší ve­dia, koľko úsi­lia nás stálo do­stať Far­fallu tam, kde je te­raz.“
Mo­men­tálna po­doba če­le­niek je iná ako tie prvé, pô­vodné, diev­čatá sa ich sna­žili kaž­dým dňom zdo­ko­na­ľo­vať a vy­ho­vieť tak po­žia­dav­kám zá­kaz­ní­čok.

Druhá fotka

Prvé dve če­lenky Far­fal­la­mia, ktoré si Petra s Do­mi­ni­kou ne­chali na pa­miatku.

Ži­vot vo Far­falle

Tím Far­fal­la­mia v pr­vom rade tvo­ria Petra a Do­mi­nika, sta­rajú sa o ná­vrhy, vy­be­rajú, na­ku­pujú, kom­bi­nujú, na­vrhujú a v ne­po­sled­nom rade rie­šia mar­ke­ting, re­klamu a odo­sie­la­nie zá­sie­lok kli­en­tom. V ich tíme sú však aj dve ši­kovné kraj­čírky a dve ši­kovné diev­čatá ako po­mocná sila.

„Sú to také naše pravé ruky a sme za ne ne­smierne vďačné, pre­tože náš tím je skvelý i vďaka nim!“, hrdo roz­práva Petra. Na vý­robu svo­jich pro­duk­tov po­u­ží­vajú len kva­litný ma­te­riál, na kto­rom, ako ho­vorí Petra, si veľmi za­kla­dajú. O tom sa už pre­sved­čilo aj nie­koľko zná­mych osob­ností, ako na­prí­klad Anita Soul, Twi­ins, Diana Há­ge­rová , Zu­zana Vač­ková, Lu­cia Slá­deč­ková, Da­niela a Ivana Chris­tová, Lu­cia Bar­mo­šová, Ag­nes Číra či Je­a­nette Bor­hy­ová, ktoré „mo­tý­lie če­lenky“ s hr­dos­ťou pre­zen­tujú aj na ve­rej­nosti.

„ Spo­lu­pra­cu­jeme vý­hradne s bu­tikmi – znač­kami, ktoré nás oslo­via svo­jim štý­lom, a ktoré nám majú čo po­núk­nuť pre náš roz­voj. Mo­men­tálne máme roz­be­hnu­tých nie­koľko zau­jí­ma­vých spo­lu­prác, na­prí­klad s ko­šic­kým bu­ti­kom SloCz Slo­vak & Czech de­sign, a tiež Su­gar­bird Tr­nava a pri­pra­vu­jeme ďal­šie. Tak­tiež spo­lu­pra­cu­jeme s blo­germi, ktorí upú­tajú našu po­zor­nosť, a ktorí nás zaujmú spô­so­bom , ako vní­majú a na­vo­nok pre­zen­tujú módu“, do­dáva Petra.

Tretia fotka

Ako nám če­lenky zme­nili svet

„Úplne! Sa­moz­rejme v tom najk­raj­šom po­ní­maní, na­koľko sme na­šli vo Far­falle samé seba…to, v čom vy­ni­káme a to, čím vieme ro­biť ľu­ďom ra­dosť. Far­falla je ako naše dieťa, ktoré ras­tie, robí ra­dosť, ale aj sta­rosť, to k tomu patrí. Far­falla je pre nás mož­nosť se­ba­re­a­li­zá­cie, spô­sob, kto­rým vy­jad­ru­jeme svoju lásku k móde. Ži­vot nám ne­zme­nili če­lenky, ži­vot nám zme­nila Far­fal­la­mia ako taká, pre­tože to už dávno nie je len o če­len­kách. Roz­ví­jame sa a už te­raz pra­cu­jeme na vlast­nej ko­lek­cii ob­le­če­nia. Sny sa pl­nia“, ho­vo­ria diev­čatá s is­krami v očiach, s ra­dos­ťou a oča­ká­va­ním, čo ich ešte čaká.

V mód­nom svete, v pod­ni­kaní ako ta­kom a pri práci s ľuďmi majú veľa ra­dost­ných zá­žit­kov i po­zi­tívnu spätnú väzbu. Naj­viac ich po­teší, keď vi­dia ľudí na ulici, v pod­ni­koch či v ob­chod­ných cen­trách no­siť ich do­pl­nky, alebo keď za­zrú ich tvorbu v te­le­ví­zii, či v ča­so­pi­soch. Sa­moz­rejme, každé pre má aj svoje proti a za naj­väč­šiu ne­ga­tívnu skú­se­nosť po­va­žujú zá­visť.

Štvrtá fotka

„Stretli sme sa s množ­stvom zá­vist­li­vých ľudí, ktorí svoj ne­ús­pech pre­ta­vili do zá­visti a zloby, do­konca pri­vlast­ňo­va­nia si na­šich ná­pa­dov a očier­ňo­va­nia nášho mena. A v ne­po­sled­nom rade sme sa stretli s ko­pí­ro­va­ním Far­fally. Pre nás sú to ľu­dia, ktorí ne­majú re­špekt ani úctu a sia­hajú na niečo, čo im ne­patrí a vy­dá­vajú to za vlastné.“

Diev­čatá, zo srdca vám pra­jeme úspech, roz­voj a veľa spo­koj­ných žien, ktoré tvo­ria „Far­fal­la­mia ro­dinu“. Ďa­ku­jeme, že ste do na­šich dám­skych šat­ní­kov vdýchli kú­sok z va­šej ne­oby­čaj­nej tvorby a  ve­ríme, že o vás ešte bu­deme po­čuť, a že vaše ná­pady sa budú roz­ví­jať tým naj­lep­ším sme­rom.

Komentáre