Po­znáš to. Každý okolo teba je v pod­state spo­kojný so svo­jim ži­vo­tom a ak aj možno nie­kedy na­mieta, je to iba do­časné. Ty, dievča sní­va­júce a mi­lu­júce, chceš jed­no­du­cho viac. Uve­do­mu­ješ si, že ži­jeme iba raz, a preto chcem vi­dieť svet, za­žiť veci a chá­pať dô­vody, prečo práve ty. Ne­us­po­ko­jíš sa s na­šim škol­ským sys­té­mom, ne­us­tá­lym le­ňo­še­ním a nič ne­ro­be­ním.

Chceš deň vy­užiť na­plno, vy­pad­núť a vi­dieť svet. Mnohí ťa ne­chápu a ho­vo­ria, že doma je naj­lep­šie. Jasné, že je! Av­šak kým si mladá a ne­máš zá­väzky, chceš pre­ces­to­vať svet. Možno to je to, čo po­tre­bu­ješ do ži­vota. Od­ísť, spoz­nať, na­učiť sa a vrá­tiť sa.

large

pin­te­rest.com

Chceš sa ko­chať ka­nad­skou prí­ro­dou, smiať sa na klo­ka­noch v Aus­trá­lii, piť čaj o pia­tej v Lon­dýne a sur­fo­vať v Ca­li­for­nii. Zdra­vím ťa, slečna! Tiež chcem od ži­vota viac.

Stáva sa často, že si po­ze­ráš le­tenky do ne­ja­kej kra­jiny, hľa­dáš bri­gádu či pre­mýš­ľaš ako rýchlo by si si do­ká­zala zba­liť po­trebné veci do jed­ného ba­toha. Maš lajk­nuté stránky, kde ľu­dia ces­tujú, kde o tom píšu a po­vzbu­dzujú, aby si i ty niečo už ro­bila! Chceš ísť sama pop­rí­pade s naj­lep­šou ka­ma­rát­kou a je ti jedno kam. Chceš hneď te­raz od­ísť. Ne­stačí ti kaž­do­denná ru­tina nu­de­nia sa v škole či v ro­bote. Už aj ví­ken­dové párty be­rieš ako ste­re­otypnú a nič z toho viac nie je ako ranná opica.

large

pin­te­rest.com

Ak si ho­vo­ríš, že máš ďa­ko­vať za to, čo máš, dobre. Ale, čo keď ťa vonku čaká niečo lep­šie? Ak ťa už ne­baví ži­vot tu, chceš zmenu, načo ča­kať? Do­kedy chceš ča­kať? Ak si toto bu­deš stále od­kla­dať, usa­díš sa, tvoje sny ne­budú spl­nené a ty bu­deš ľu­to­vať.

Kedy máš ob­ja­vo­vať svet, ak nie te­raz?

Kedy si máš pl­niť sny, ak nie te­raz?

large-1

we­he­ar­tit.com

Možno práve „vonku“ sa do­zvieš to, čo chceš v ži­vote ro­biť alebo si spl­níš to, po čom tú­žiš. Ne­ho­vor, že sa máš pris­pô­so­biť sys­tému. Ne­ho­vor, že dnes je nor­málne byť ot­ro­kom in­ter­netu, kde sel­fíčka vy­jad­rujú tvoju krásu a kde ne­us­tále po­stu­ješ prí­behy toho, čo ro­bíš, pri­tom sama nie si šťastná. Dnešný svet po­núka toľko mož­ností. Už nie je prob­lé­mom pre­ces­to­vať Európu za rožky či sto­po­vať a do­stať sa do Pa­ríža.

Ak ne­vieš čo ďa­lej, skús zis­tiť svoje mož­nosti. Skús štu­dijné prog­ramy ako Eras­mus, po­zri sa na bri­gády v za­hra­ničí na leto, no dnes zo­že­nieš i lacné le­tenky na­prí­klad do Ber­lína za 10 eur. Do­po­ru­ču­jem tak­tiež film Wild a Into The Wild.

Vždy si sa chcela po­tá­pať na ko­ra­lo­vom útese, skú­siť bun­gee jum­ping a žiť na pred­mestí Ríma? Ne­ho­vor, že to je už iba vo fil­moch a tvo­jím osu­dom je ste­re­otyp. Tvoj osud je v tvo­jich ru­kách a naj­dô­le­ži­tej­šie je za­čať od seba.

Do toho, dievča drahé! 

Dr­žím ti palce!

Komentáre