Ad­riana je nie­len spí­kerka v rá­diu E2, ale aj ak­tívna in­štruk­torka jogy. A z tejto po­zí­cie sa v na­šom vi­deu za­mýšľa nad nie­koľ­kými otáz­kami, sú­vi­sia­cimi s tré­ner­stvom a cel­ko­vou fi­lo­zo­fiou ak­tív­neho špor­tovca a tré­nera.

Je tré­ner­stvo „dream job“? Aký má byť kva­litný tré­ner?

Možno na prvý po­hľad je pre mno­hých tré­ner­stvo „dream job“. Na ten druhý vidí Ad­riana za touto prá­cou veľa driny, cie­ľa­ve­do­mosti, em­pa­tie, ni­kdy ne­kon­čiace vzde­lá­va­nie a osobný vklad do práce s kaž­dým kli­en­tom. Čo sa na­vzá­jom ne­vy­lu­čuje s ozna­če­ním „práca snov“. Ale keď chce byť tré­ner na­ozaj dobrý, ne­stačí byť iba tré­ne­rom. Vždy je tro­chu aj psy­cho­ló­gom, ka­ma­rá­tom, te­ra­pe­utom. Kva­litný tré­ner podľa Ad­riany musí svoju prácu v pr­vom rade mi­lo­vať, stále na sebe pra­co­vať a odo­vzdá­vať zo seba všetko, čo sa len dá.

Aj Ad­riana má svoje vzory. Jej vzor musí mať dobrú ener­giu. Do cvi­če­nia jogy musí dá­vať po­hy­bovú kul­túru, ale aj du­chovný roz­mer. Vtedy je prí­nos cvi­če­nia kom­pletný.

Keď to všetko zhr­nieme, takto ne­jako si pred­sta­vuje aj ví­ťaza sú­ťaže FIT LE­A­DER.

Celé vi­deo si mô­žete po­zrieť tu:

Ste tré­ner/ka? Pri­hláste sa do sú­ťaže FIT LE­A­DER – naj­lepší tré­ner na Slo­ven­sku a zís­kajte pre­stížne ? oce­ne­nie, ktoré si za­slú­žite. www.fit­le­a­der.sk/re­gis­tra­cia

hlasovanie

Komentáre