Keď si čí­tam články tra­dič­ných žen­ských ma­ga­zí­nov o chud­nutí, ne­stí­ham pre­vra­cať očami – toľko ne­zmys­lov po­kope a toľko na­iv­ných či­ta­te­liek. Ale ani ja nie som bez viny.

Áno, aj ja som sa v mi­nu­losti na­chy­tala na všetky tie „vaj­cové“, „me­ló­nové“ a „ka­pus­tové“ diety, kde schud­neš 5 kilo za 3 dni. To, že v sku­toč­nosti aku­rát stra­tíš vodu a všetku váhu na­be­rieš späť do 25 se­kúnd po skon­čení diety, to akosi v člán­koch za­budli spo­me­núť.

Dru­hým ty­pom člán­kov sú je­di­nečné cviky na bru­cho, ktoré ti sta­rost­livo zde­for­mujú chr­bát a ne­chajú ťa žiť v pred­stave, že brušné svaly ten tuk okolo pupku pre­ra­zia.

V Od­zadu sme si po­ve­dali dosť a pred­sta­vu­jeme náš prvý vlastný wor­kout, ktorý ti na­ozaj re­álne po­môže schud­núť. Je to po­cho­pi­teľne je­di­nečný a re­vo­lučný prog­ram bu­dúc­nosti…bla bla bla 🙂

Poďme rad­šej na to.

Tento prog­ram ob­sa­huje dva vý­ni­močné cviky, ktoré sa uká­zali ako na­je­fek­tív­nej­šie. Opa­kuj každý deň, až kým po­stava ne­bude podľa tvo­jich pred­stáv.

1. Ký­va­nie hla­vou

Tento jed­no­du­chý cvik ti po­môže ne­na­brať zby­točný tuk DO­SLOVA okam­žite. Vy­stri sa, po­zri sa na člo­veka, ktorý ti práve po­núka jedlo a za­čni otá­čať hla­vou do­prava a do­ľava a do­prava a do­ľava, až kým osoba oproti tebe ne­po­chopí, že si jed­no­du­cho ne­pro­síš.

2. Push stôl

Pre tento cvik si sadni za stôl, uchop prí­bor a vy­chut­naj si svoju ve­čeru. Ako­náhle zješ 2/3 svojho ta­niera, na­sle­duje druhá fáza. Po­lož prí­bor, chyť stôl a od­tlač ho preč, aby si už zby­točne viac ne­jedla.

 

Ok, do­vo­lila som si men­šiu sa­tiru, to však ne­zna­mená, že by si sa člán­kom ne­mala in­špi­ro­vať. No chudé bru­cho sku­točne nie je o hlú­pej diete, ani o re­vo­luč­ných cvi­koch. Mohla si po­čuť o ti­sí­coch prí­stu­pov, no pravda je úplne jed­no­du­chá – ak chceš schud­núť, mu­síš vy­dať viac ka­ló­rií, než si pri­jala.

Ne­kom­pli­kujme si veci, dá­vajme si po­zor na to, čo jeme a ne­je­dzme viac, než je nutné. Uvi­díš, akú „re­vo­lú­ciu“ to s tvo­jim te­lom spraví.

foto: Mat­tia Pe­liz­zari

Komentáre