Dnešný prob­lém. Ak­cep­tu­jeme iba tú lásku, ktorú si mys­líme, že si za­slú­žime. Upa­dáme do vzťa­hov, kde sme šťastné, av­šak niečo v na­šom vnútri nám ho­vorí opak. Mi­lu­jeme. No mi­luje i on? Váži si našu lásku? Váži si to, že sto­jíme pri ňom v dob­rom aj v zlom? Váži si našu snahu a ochotu?

Ne­ho­vo­rím o ob­do­biach v ži­vote, kedy je nie­komu ťažko a ne­re­a­go­val by, ani keby k nemu príde ti­síc ľudí. Každý máme ob­do­bie, kedy ne­vi­díme lásku toho dru­hého a naše srdce je za­tr­pk­nuté. Ja však ho­vo­rím o mu­žovi, ktorý tvoju snahu a lásku ne­bude vi­dieť ni­kdy. Ni­kdy ju ne­ocení. Ni­kdy.

Nájdi vo svo­jej ži­vote nie­koho, kto si bude vá­žiť tvoju lásku.

Bez pod­mie­nok.

pe­xels.com

Dú­fam, že náj­deš nie­koho, kto si ťa bude vá­žiť ako rov­no­cennú osobu.

Dú­fam, že náj­deš nie­koho, kto bude s te­bou i v ťaž­kých ča­soch.

Dú­fam, že náj­deš nie­koho, kto bude vi­dieť, ako veľmi ho mi­lu­ješ.

Dú­fam, že náj­deš nie­koho, kto si bude ce­niť tvoju lásku.

Dú­fam, že náj­deš nie­koho, pre koho bude ra­dos­ťou byť po tvo­jom boku.

Dú­fam, že náj­deš nie­koho, pre koho bu­deš úžasná, mi­lu­júca žena.

Dú­fam, že náj­deš nie­koho, kto bude chcieť pre­žiť s te­bou celý ži­vot.

pe­xels.com

Dú­fam, že náj­deš nie­koho, kto bude chcieť roz­ma­zať tvoju rúž, nie mas­karu.

Dú­fam, že náj­deš nie­koho, pre koho bu­deš ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou ži­vota.

Dú­fam, že náj­deš nie­koho, kto po­chopí tvoje ná­lady a ťažké ob­do­bia.

Dú­fam, že náj­deš nie­koho, kto si ťa bude vá­žiť, pre to, aká si.

Dú­fam, že náj­deš nie­koho, kto po­chopí tvoje túžby.

Dú­fam, že náj­deš nie­koho, kto bude pod­po­ro­vať tvoje sny a plány.

Dú­fam, že náj­deš nie­koho, kto ti bude sku­točne do­ka­zo­vať lásku.

Dú­fam, že náj­deš nie­koho, kto ťa chytí za ruku a bude krá­čať s te­bou ces­tou ži­vota.

 

Dú­fam, že tvoje srdce bude na­pl­nené ra­dos­ťou z lásky. Že bu­deš osla­vo­vať lásku a pod­po­ro­vať jeho. Toho, kto sku­točne vie, čo je to láska. Kto si ťa za­slúži. Kto si ťa bude vá­žiť. Drahá moja, dr­žím ti palce na ceste lásky. 

Komentáre