Ahoj pán D., B. či jed­no­du­cho ne­známy,

za­slú­žiš si moju lásku? Za­slú­žim si ja tú tvoju? Ob­čas nad tým pre­mýš­ľam. Každý by mal žiť lás­kou. Láska je dô­le­žitá pre naše by­tie a každý by mal mi­lo­vať a byť mi­lo­vaný. Nie­kedy sa pý­tame sa­mých seba, či sme sku­točne pri­pra­vené na lásku a či ju máme nie­komu „zve­riť“. Sme do­mýš­ľame, pri­veľmi skú­mame a sme ne­tr­pez­livé. Chceme ju odo­vzdať a ča­káme. Chceme ju späť, no musí byť ta­kisto silná a nád­herná. Inak sa ne­cí­time mi­lo­vané. Za­slúži si nie­kto, aby som ho mi­lo­vala?

Za­slúži. Ni­kdy ne­ho­vor o svo­jich ci­toch ako o nie­čom, čo mô­žeš da­ro­vať ho­ci­komu. Chráň si ich, pre­tože sa ne­skôr mno­ho­krát stáva, že sme skla­mané, zni­čené a nech­ceme sa už ni­kdy za­mi­lo­vať. Ak aj sa za­mi­lu­jeme, vy­ža­du­jeme, aby ten druhý viac odo­vzdal a bol ten, ktorý srší lás­kou. Po­tom sa ču­du­jeme, prečo sakra nám tie vzťahy zly­há­vajú.

ef7be0dceadd81a7bfcd0763b0e35ec4

pin­te­rest.com

Mi­luj tak, ako si to on za­slúži. Tak, ako sa k tebe správa. Ako on mi­luje. Ne­se­becky. Úp­rimne. Mi­luj ho preto a odo­vzdaj mu lásku, lebo ťa na­zýva krás­nou, pre­tože ti chce uro­biť ra­dosť a mi­luje ťa bez bez pod­mie­nok. Urob ho šťast­ným, ak ti odo­vzdá lásku.

Mi­luj ho, ak to tak cí­tiš. Mi­luj ho, ak si to za­slúži. Mi­luj vtedy, ak vieš, že tvoja láska bude pri­jatá nád­herne. Mi­luj, ak vieš, že láska nie je len cit, ktorý hneď oslabne. Za­slúži si tvoju lásku, ak ťa robí lep­ším člo­ve­kom. Za­slúži si tvoju lásku, ak ťa chváli za tvoje úspe­chy. Za­slúži si, aby si ho mi­lo­vala, ak ťa pod­po­ruje v tvo­jich snoch. Za­slúži si tvoju lásku, ak sa stará o Vás dvoch. Za­slúži si tvoju lásku, ak chápe tvoje trá­pe­nia, sta­rosti i ná­lady.

Nie­kedy si mys­líme, že ni­kto si ne­za­slúži to, aby sme ho mi­lo­vali. Hlú­posť. Úp­rimná a čistá láska si za­slúži, aby bola pri­jatá. Neh­rajme sa na ne­do­stupné, ktoré nie sú ochotné v dneš­nom svete „da­ro­vať“ nie­komu svoju po­zor­nosť či city. Neh­rajme sa na tie, ktoré v dnešnú lásku ne­ve­dia.  Neh­rajme sa na tie, ktoré ho­vo­ria, že láska už ne­exis­tuje.

Tak, ako si aj ty za­slú­žiš lásku, ta­kisto si nie­kto za­slúži i tú tvoju.

Ten pravý áno. Ten, kto mi­luje úp­rimne, áno. On. Možno nie dnes ani zaj­tra. Možno ne­skôr. Ale za­slúži.

 

Drahý pán Ne­známy. Za­slú­žiš si moju lásku.

Tak, ako ja si za­slú­žim tú tvoju.

Už sa ne­smierne te­ším, keď ju bu­dem pri­jí­mať, ale i dá­vať.

S po­zdra­vom tvoja K.

 

Komentáre