Ne­za­slú­žiš si lásku nie­koho, kto si ne­za­slúži tú tvoju.

Za­slú­žiš  si viac. Za­slú­žiš si prí­jemné ve­čery, kedy bu­deš sama se­bou a bu­deš len tak krá­čať po meste a uží­vať si po­hodu. Za­slú­žiš si, aby bol k tebe milý, aby ťa pod­po­ro­val v tvo­jich snoch a aby sa k tebe cho­val úc­tivo a lás­kavo. Za­slú­žiš si jeho po­zor­nosť, za­slú­žiš si jeho krásne slová.

Drahá, ak si ho­vo­ríš, že ne­rie­šiš to, aký bude tvoj bu­dúci muž, ro­bíš ob­rov­skú chybu. Tvoj ži­vot je aj o ľu­ďoch okolo teba a preto si ich vy­be­raj zod­po­vedne. Buď dob­rou a hr­dou že­nou. Buď po­kor­ným diev­ča­ťom, no aj mi­lu­jú­cou oso­bou, ktorá si uve­do­muje svoju hod­notu.

Za­slúž si muža, ktorý si za­slúži teba. Aby si mohla mať dob­rému muža, kto­rého si mu­síš vá­žiť a za­slú­žiť, buď dob­rou že­nou.

„Ne­vezmi si člo­veka, o kto­rom si mys­líš, že s ním mô­žeš žiť. Vezmi si toho, o kto­rom si mys­líš, že ne­mô­žeš žiť bez neho.“

Ja­mes C. Dob­son

wall­pa­per­swide.com

Drahá, ne­za­slú­žiš si muža, ktorý si ťa ne­bude vá­žiť.

Ne­za­slú­žiš si nie­koho, kto te­bou bude opo­vr­ho­vať a ma­ni­pu­lo­vať.

Ne­za­slú­žiš si nie­koho, kto nie je hodný tvojho úsmevu, lásky, sta­rost­li­vosti, sta­rostí a nád­her­ných oka­mi­hov v tvo­jej prí­tom­nosti.

Za­slú­žiš si omnoho viac.

Dobrý muž si za­slúži tvoj čas. Za­slúži si mo­menty, ktoré by pre­žil po tvo­jom boku. Za­slúži si lásku, ktorú mu dáš. Za­slúži si ve­dieť, ako sa máš a ako sa práve cí­tiš. Za­slúži si píp­nu­tie ran­nej ese­mesky, kde mu za­že­láš krásne ráno.

wall­pa­per­swide.com

Jedno srdce! Tak málo, tak málo, jedno srdce treba mi na zemi, čo by pri mo­jom lás­kou sa za­chvelo, a bol by som spo­kojný me­dzi spo­koj­nými.

 Adam As­nyk

Ne­ho­vor si, že nik pre teba nie je dobrý a každý muž je hlu­pák. Nie. Si mi­lo­vaná každý deň. Možno ti to nie je vždy po­ve­dané ani do­ká­zané, no je tu nie­kto, kto na teba myslí. Je tu nie­kto, kto by ťa práve te­raz chcel ob­jať. Je tu nie­kto, kto mi­luje tvoj hu­mor a tvoj smiech. Je tu nie­kto, kto by sa te­raz chcel s te­bou pre­chá­dzať noč­ným mes­tom.

Je tu nie­kto, koho si za­slú­žiš. Je tu nie­kto, kto si ťa za­slúži. Ver mi.

Komentáre