Každá žena by si mala uve­do­miť, že je krásna. Je krásna, keď má na sebe make- up, ktorý jej za­krýva aj tú naj­men­šiu ne­do­ko­na­losť, či keď je úplne od­lí­čená. Je krásna chudá, ale aj s pár ki­lami na­viac. Jed­no­du­cho stále je krásna taká, aká je. Pri­ro­dzená. Bude to znieť ako klišé, ale krásna si aj v si­vých tep­lá­koch a vy­ťa­ha­nom tričku, stra­patá a s kruhmi pod očami.

Ak som ťa do­te­raz ne­pre­sved­čila o tom, že o sebe mô­žeš po­kojne po­ve­dať, že si pri­ro­dzene krásna, dám ti zo­pár rád, ktoré ti do­kážu, že si nád­herná.

unsp­lash.colm

1.Do­žič si as­poň osem ho­dín spánku.

Spá­nok je dô­le­žitý pre tvoje zdra­vie,telo i my­seľ. Ale tiež ti po­môže vy­ze­rať čo naj­lep­šie. Ni­kto predsa nechce vy­ze­rať ako po fláme.

2. Každý deň po­u­ží­vaj čis­tiace vody na tvár.

Kaž­do­denné čis­te­nie a kré­mo­va­nie pleti ťa ochráni pred čier­nymi bod­kami a mast­no­tou tvo­jej pleti. Tiež po­má­hajú rôzne sc­ruby alebo prí­rodné mydlá. Pleť krásne osvie­žia a ochrá­nia.

3.  Sta­raj sa o svoj zvo­ňaj­šok. 

Sa­moz­rejme, vzhľad nie je všetko. Ale ur­čite sa cí­tiš se­ba­ve­do­mej­šie keď máš čerstvo umyté vlasy,vy­tr­hané obo­čie, spra­vené nechty a ne­pop­ras­kané pery. Ver mi, sú to ma­lič­kosti ktoré by mali byť sa­moz­rej­mos­ťou.

unsp­lash.com

4. Nájdi si TEN out­fit. 

Každá z nás ma v šat­níku out­fit ktorý nám pri­dáva se­ba­ved­mie a cí­time sa v ňom úplne skvelo. Se­ba­ve­domý out­fit je tvoja prvá voľba stále, keď po­tre­bu­ješ kú­sok toho se­ba­ve­do­mia do­dať. A ešte pri­daj tie správne do­pl­nky a bu­deš hviezda.

5. Sta­raj sa o svoje zdra­vie 

Nie, nech­cem aby si si za­čala rá­tať ka­ló­rie alebo cvi­čila každý deň. Je to na tebe aký re­žim si vy­be­rieš. Ide hlavne o to aby si sa cí­tila čo naj­lep­šie. Vy­hý­baj sa tuč­ným jed­lám po­kiaľ ťa štve tvoja po­stava, rad­šej si upred­nostni niečo zdrav­šie z čoho sa ne­bu­deš cí­tiť ako slon, cvič doma alebo v po­sil­ňovni, sama alebo s ka­ma­rát­kou. Je to na tebe. Hlavne sa o seba sta­raj, zdra­vie máš len jedno.

Na zá­ver to naj­dô­le­ži­tej­šie:  

„Sta­raj sa o svoju vnú­tornú, du­ševnú krásu. Tá sa od­razí na tvo­jom zvo­ňajšku.“ – Do­lo­res del Rio

Komentáre