Alebo, ako sa ne­stra­šiť diag­nó­zami z in­ter­netu a prečo rad­šej nav­ští­viť od­bor­níka.

Každá jedna z nás nie­kedy bola trošku le­nivá zájsť k do­ktorke či do­kto­rovi a naj­me­nej pol­ho­dinu po­čkať v ča­kárni, keď sme mali ne­jaký zdra­votný prob­lém. Rad­šej sme za­pli Go­ogle, so­ciálne siete a opý­tali sme sa. Zo­vša­diaľ na nás od­razu vy­ska­ko­vali rôzne de­sivé diag­nózy, do­máce re­cepty a ná­vrhy na po­do­mácky ro­bené lie­čivá. Z toho, že nám sem tam kvapká z nosa už bola okam­žite ra­ko­vina pan­kre­asu či hru­bého čreva a k prí­zna­kom te­ho­ten­stva pat­rilo už aj to, keď nás po­trá­pila črevná vi­róza.

Prečo by sme teda ne­mali ve­riť rôz­nym diag­nó­zam v in­ter­ne­to­vých dis­ku­siách či ne­bo­daj ko­men­tá­rom z rôz­nych strá­nok Fa­ce­bo­oku?

636026419900894173-1448251486_run

pin­te­rest.com

 • Od­razu je každý le­kár
  – Stačí za­pnúť aký­koľ­vek por­tál, kde sa rôzne žienky (či do­konca aj chlapi) vy­py­tujú, čo zna­me­najú ne­jaké symp­tómy a zrazu je každý veľ­kým od­bor­ní­kom. Od­po­rú­čajú sa lieky, lie­čivá, či do­konca rôzne pro­cesy lie­če­nia. Ta­kéto rady z dru­hej ruky, či už od ano­nym­ných po­u­ží­va­te­ľov, alebo osôb, ktoré osobne ne­po­známe, môžu byť ri­zi­kom. Nie každá rada od ne­zná­meho člo­veka musí za­ru­čene po­môcť.

 

 • Po­zor na „testy psy­chic­kých cho­rôb
  – Hrozný stra­šiak väč­šiny mla­dých žien, či do­konca aj do­spe­lých , ktoré si po dvoch on­line tes­toch zis­tia, že majú veľmi silné dep­re­sie, či so­ciálnu fó­biu a takto ne­môžu dlho pre­žiť. Za­tiaľ síce nie som psy­cho­lo­gička, ale už te­raz viem, pri týchto rôz­nych tes­toch po­ve­dať, že sú ob­rov­skou lžou. To že sa pod ne pod­píše ne­jaký MuDr. Pa­točka Jožko, či iný „od­bor­ník“, ktorý vlastne v sku­toč­nosti ani ne­exis­tuje, ne­zna­mená, že vám z in­ter­ne­to­vého do­taz­níka vie po­ve­dať, že máte psy­chickú cho­robu.

 

 • Symp­tómy na Pin­te­rest-e
  – Možno si v da­nej chvíli uve­do­míte, že ste už týž­deň mali zlú ná­ladu a Pin­te­rest vám po­tvrdí, že tr­píte zá­vrat­nou dep­re­siou, no možno práve ten týž­deň jed­no­du­cho ne­bol dobrý. A to, že dva dni ste spali zle ne­musí hneď zna­me­nať, že ur­čite na 100% máte sa­mov­ra­žedné sklony.

  lying-in-bed

  tum­blr.com

 • Od­po­rú­ča­nie či pre­dá­va­nie an­ti­dep­re­sív a iných lie­kov od zná­meho
  – Ak si už uro­bíte „sa­mo­vy­šet­re­nie“ v po­dobe tes­tov a symp­tó­mov z Wi­ki­pé­die, ni­kdy ne­berte lieky, ktoré ne­máte pred­pí­sané. Psy­cho­lóg, či psy­chia­ter bude asi lep­šie ve­dieť ako vaša ses­ter­nica z dru­hého ko­lena, či vám treba Xa­nax alebo Ro­hyp­nol.

 

 • Ne­deste sa zby­točne
  Vy­rážka na chrbte ne­musí byť hneď ná­do­rom a zlá ná­lada nie je hneď kli­nic­kou dep­re­siou. Stres, či strach vo väč­šej sku­pine ľudí nie je okam­žite so­ciál­nou fó­biou. Veľmi veľa žien či diev­čat sa zby­točne vy­straší pre­čí­ta­ním rôz­nych in­ter­ne­to­vých člán­kov o psy­chic­kých cho­ro­bách, ktoré sa vďaka is­tým ľu­ďom po­do­bajú na oby­čajný smú­tok, zlú ná­ladu či ne­dobrý spá­nok. Po týchto symp­tó­moch si do­konca až na­vo­díte ne­jakú tú fó­biu, čo je ešte oveľa hor­šie.

 

 • Váš prí­buzný či známy nie je špe­cia­lista
  – Sa­moz­rejme, že mô­žete mať v ro­dine do­ktora, no nie­kto kto o cho­ro­bách vie aku­rát tiež z in­ter­netu a sta­noví vám diag­nózu, nie je dô­ve­ry­hodný zdroj. Stále je is­tej­šie zve­riť sa do rúk nie­komu vy­štu­do­va­nému a schop­nému.

 

 • Ne­pý­tajte sa v dis­ku­siách či na rôz­nych pri­zna­niach
  – Nájdu sa ľu­dia, ktorí sa budú sna­žiť po­môcť vám, no ne­dajte na ich slová. Ne­viete či sú sku­točne do­ktormi, le­kármi, špe­cia­lis­tami, a nie­kedy môžu po­ra­diť čosi, čo môže spô­so­biť iba väč­šiu škodu.
  – Po­tom tu exis­tuje ešte druhá sku­pina ľudí, ktorí vás aku­rát vy­smejú, prečo nej­dete za le­ká­rom. A vlastne majú pravdu. 🙂
9kaubgesj5q-llywelyn-nys

foto: thought­ca­ta­log.com

Ak už máte ne­jaké symp­tómy, ktoré vás čo i len tro­chu viac de­sia, jed­no­duch­šie bude ísť za špe­cia­lis­tom a ne­dá­vať svoju dô­veru so­ciál­nym sie­ťam. Vy­hľa­dajte si dob­rého do­ktora, od­bor­níka na danú prob­le­ma­tiku a riešte to s ním. Sa­moz­rejme, že exis­tujú aj zlí do­ktori, av­šak stále máte mož­nosť vý­beru.

Ne­do­mýš­ľajte si svoje diag­nózy, o kto­rých ne­skôr bu­dete ší­riť ho­axy na in­ter­nete. Svo­jich zná­mych zby­točne vy­de­síte kvôli nie­čomu, čo je v re­a­lite iba ba­na­lita.

In­ter­ne­tové symp­tómy vás len vy­stra­šiaod­ra­dia od náv­števy do­ktora, pre­tože sa bu­dete báť pravdy. Áno, môže sa stať, že sa in­ter­ne­tová diag­nóza bude zho­do­vať, no to sa stáva u mi­nima ľudí. Dajte za pravdu le­ká­rovi miesto in­ter­netu, a v prí­pade psy­chic­kých, či fy­zic­kých ne­du­hov sa ob­ráťte najprv na le­kára. 🙂

Zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie – tum­blr.com

Komentáre