Na­pí­sala som via­ce­rým ľu­ďom jed­no­du­chú po­žia­davku. „De­fi­nuj mi lásku.“

Vo via­ce­rých prí­pa­doch bola prvá re­ak­cia: „Fúú to je ťažké. Ne­mô­žeš sa ma opý­tať na niečo iné?“

Nie, ne­mô­žem. Chcem ve­dieť ako vní­mate lásku. Chcem ve­dieť, čo pre mno­hých toto slovo zna­mená.

pi­xa­bay.com

A: Podľa mňa je to stav, keď sa cí­tiš taká ne­svoja, han­bíš sa  pred ním, čer­ve­náš sa. Si schopná po­ve­dať čo­koľ­vek, lebo ne­vieš roz­mýš­ľať a po­tom si váš roz­ho­vor pre­hrá­vaš v hlave, a zrazu ťa na­padnú úplne iné veci, ktoré si mu mohla po­ve­dať. Vy­hľa­dá­vaš si­tu­ácie, aby sa s ním mohla stret­núť a vi­dieť ho. Keď tam nie je, tak ťa to ani ne­baví  a zrazu ne­máš ná­ladu, tam byť. V jeho prí­tom­nosti sa sna­žíš byť, čo naj­viac prí­ťaž­livá. Často aj hlas­nej­šie roz­prá­vaš, len aby si ťa vši­mol. Tá veľká, na­ozaj­stná láska vzniká vtedy, ak si sad­nete a spoz­náte sa, ako dvaja oby­čajní ľu­dia. Žiadne správy na fa­ce­bo­oku, žiadne sm­sky. Láska je to, ak to me­dzi vami is­krí aj po ro­koch, čo ste spolu. Stále, keď ti zloží kom­pli­ment sa za­čer­ve­náš, ob­čas sa pred ním aj za­han­bíš. Oči ti žia­ria. Cí­tiš sa tak ako na za­čiatku vášho vzťahu.

B: Zrazu tá osoba pre vás zna­mená všetko. Je to po­cit dať svo­jej po­lo­vičke svoj čas, zá­žitky, mo­menty, kú­sok seba. Nie­kedy to však ne­vy­chá­dza, ale ni­kdy to ne­pres­tane fun­go­vať, ak to isté platí aj na dru­hej strane.

unsp­lash.com

C: Láska vzniká mo­týľmi v bru­chu. Ten člo­vek sa stane tvo­jím naj­lep­ším ka­ma­rá­tom. Pri­ťa­huje ťa na všet­kých ro­vi­nách. Vieš, že sa na neho mô­žeš v ži­vote spo­ľa­hnúť. A čo je naj­hlav­nej­šie, po čase vieš,  že je to člo­vek, s kto­rým si vieš pred­sta­viť bu­dúc­nosť a vy­cho­vať novú ge­ne­rá­ciu.

D: Keď malé med­vieďa pr­vý­krát vy­kročí z jas­kyne bez mat­kinho do­zoru a os­tý­cha sa kras oko­li­tej prí­rody, po­čuje zur­čiaci po­tok nad mla­dou če­reš­ňou s pr­vým kve­tom, vidí aj červa po­žie­ra­jú­ceho list mla­dej pú­pavy, v diaľke ču­júc ví­chor, ale boji sa. Čoho sa boji ? Veď sú to krásne veci, tak prečo med­vieďa cíti strach? Pre­tože je to zem ne­poz­naná a taká je aj láska. Spo­čiatku sa člo­vek bojí. Kam sa schová pred ne­poz­na­ným? Nech­tiac padá do po­toka, v kto­rom pre­padá bez­ná­deji čo ďa­lej. To je pr­votné za­mi­lo­va­nie opan­ta­nie zmys­lov so všet­kým re­ál­nym, čo v jeho okolí je. Po­maly pri­chá­dza  vá­nok hla­diac gaš­ta­nové vlasy mla­dej diev­činy, krad­nú­cej mi srdce. Je­diné, čo ma sc­hla­dzuje sú moje nohy v po­toku. To je vy­triez­ve­nie zo za­mi­lo­va­nia a tu, po­maly, a predsa zhurta, med­vie­ďatko ťapne la­bou do kmeňa če­re­šienky roz­behne sa k vyš­ším bra­lám. Ňu­chá, behá, báda a… mi­luje. Ta­káto je láska. Ne­ko­nečná cesta po­zna­nia a spoz­ná­va­nia so štip­kou stra­chu strá­ca­júc sa v opore.

E: O čom láska vô­bec je? O čom ten po­cit ma byť? Ne­viem. Mám po­cit, že lásku vo mne vy­vo­láva moja ro­dina a môj pes. To je pre mňa asi vý­znam lásky. A zo strany par­tnera? Mám po­cit, že v tomto prí­pade si to ne­do­ká­žem pred­sta­viť. Už presne ne­viem, čo presne by toto slovo malo spĺňať. Aký by malo mať vý­znam. Slovo láska už pre mňa pár me­sia­cov nemá  taký vý­znam ako pred ro­kom.

F od­po­ve­dal/a jed­ným je­di­ným slo­vom: Obeta.

unsp­lash.com

Sa­moz­rejme, že ak by odo mňa nie­kto chcel de­fi­ní­ciu lásky, tiež by som ne­ve­dela od­po­ve­dať. Možno je to z jed­nej časti obeta. Z jed­nej časti is­kra. Opora a spoz­ná­va­nie toho dru­hého. Re­špek­to­va­nie toho dru­hého. Pri­jať jeho ne­dos­tatky a ne­bo­jo­vať proti nim. A možno to nie je iba o slo­vách, ale hlavne o či­noch. Možno je to toto všetko, možno nič z toho. Každý vníma lásku inak a pre kaž­dého môže zna­me­nať niečo iné.

„Čo je láska? Láska nie je o krás­nych za­čiat­koch, pr­vot­ných vzru­še­niach, krás­nej po­stave či do­ko­na­lom člo­veku. Láska je roz­hod­nu­tie na celý ži­vot. Je to ne­us­tála práca na tom, aby sme boli spolu šťast­nejší ako každý sám.“ 

A te­raz sa skús za­mys­lieť ty. Čo je podľa teba láska? Ako by si ju de­fi­no­vala? Čo pre teba láska zna­mená? A po­tom sa túto otázku skús opý­tať svojho par­tnera. Možno do­sta­neš zau­jí­mavú od­po­veď a ko­nečne po­cho­píš…

Komentáre