Všetky sme boli mladé, a všetky sme mali tak­mer rov­naké sta­rosti. Vtedy sme si však mys­leli, že naše te­e­na­ger­ské prob­lémy sú naj­hor­šie na svete a ni­kto nás ne­chápe. 

Z toho cha­lana, ktorý sa na teba len usmial a ty si sa hneď za­mi­lo­vala sa vy­kľul bl­bec. A ten plač pred zrkad­lom kvôli po­stave sa te­raz zdá byť smiešny. Ak by si v tom veku mohla po­slať svojmu star­šiemu ja radu, ur­čite by to bola jedna z týchto!

1. Zly­ha­nie môže byť skvelé

Ro­biť chyby či ne­us­pieť nie je prí­jemné. Av­šak všetko zlé, je na niečo dobré. V tomto prí­pade ti pri­nesú po­nau­če­nie do ži­vota. Je lep­šie byť do­spie­va­jú­cou, ktorá sa as­poň po­kúša, ako do­spe­lou, ktorá zly­háva. Zo svo­jich zly­haní sa po­u­číš a pre­me­níš ich na silné stránky.

2. Najprv sa sta­raj o seba

Nie, nejde o se­bec­kosť. Ne­mô­žeš sa ve­dieť po­sta­rať o iných, ak ne­vieš o seba. Nauč sa na­sta­vo­vať si li­mity, do­bí­jať ener­giu, fil­tro­vať ľudí zo svojho ži­vota, piť do­sta­točné množ­stvo vody… Zdravý, šťastný a vy­rov­naný stav ti pri­ne­sie ten správny ži­vot.

3. „Cool“ deti v sku­toč­nosti také nie sú

Na stred­nej a možno aj vy­so­kej škole si sa mohla stret­núť s mno­hými typmi ľuďmi. Vždy sa nájdu cool cha­lani a per­fektné baby, ktoré sa tvá­ria ako králi. V sku­toč­nosti je to ich ob­ranný me­cha­niz­mus, kvôli rôz­nym osob­ným prob­lé­mom či kom­ple­xom. Krása ve­kom po­mi­nie a škol­ský fra­jeri už ne­budú mať kde vlád­nuť.

4. Stredná aj vy­soká škola sú pre­ce­ňo­vané

Vzde­la­nie je sku­točne dô­le­žité. Ale zdô­raz­ňo­va­nie toho, že čím vyš­šie, tým lep­šie je pre­hnané. Ak nech­ceš byť ved­ky­ňou či le­kár­kou, ne­mu­síš sa po­čas ce­lého štú­dia trá­piť. Pra­cuj na tom, čo ťa baví a v čom si dobrá.

5. Budú tu aj iní

Pre­ko­náš to. Bez ohľadu na to, či ide o vzťah s chlap­com alebo pria­teľ­stvo, ktoré skon­čilo. Ži­vot ide ďa­lej. Osoba, ktorá ti zo ži­vota od­išla ťa niečo na­učila, vezmi si to a pri­prav sa na ďal­šiu lek­ciu. Ľu­dia stále pri­chá­dzajú a od­chá­dzajú. Me­nia sa tak, ako ži­vot sám.

6. Do­spie­va­nie ti nedá všetky od­po­vede

Bu­deš rov­nako bez­radná bez ohľadu na to, či máš 16, 25 alebo 30 ro­kov. Pre­tože v ži­vote sú rôzne typy bez­rad­nosti. Vzťahy, ka­ri­éra, plány do bu­dúc­nosti. Ne­mysli si, že do­spe­los­ťou sa všetko vy­rieši.

7. Tvoje po­stoje sa zme­nia

Tvoja my­seľ sa zmení mno­ho­krát. Či už ide o po­li­tiku, hudbu alebo ži­votné ná­zory. Tie ktoré máš v 17-tich už o 5 ro­kov mať ne­mu­síš. Ne­zna­mená to, že sa vzdáš svo­jich prin­cí­pov, iba sa sta­neš fle­xi­bil­nej­šou. Bu­deš schopná nie­len vy­jad­riť vlastné po­stoje, ale pri­jať a to­le­ro­vať ná­zory iných.

8. Vy­uži prí­le­ži­tosti

Ako te­e­na­gerka mô­žeš trá­viť vše­tok čas na so­ciál­nych sie­ťach či s pria­teľmi. Alebo mô­žeš vy­užiť čas na zís­ka­nie skú­se­ností z prí­le­ži­tostí, ktoré ti ži­vot pri­ne­sie. Chcú ísť vaši na spo­ločnú do­vo­lenku? Úžasné! Bri­gáda po­čas leta? Su­per! Za každú vy­užitú prí­le­ži­tosť bu­deš raz veľmi vďačná.

9. Vždy si daj de­zert

Stačí ak­cep­to­vať fakt, že tvoje telo ne­bude ni­kdy do­ko­nalé – pre­tože do­ko­na­losť ne­exis­tuje. Ide len o po­stoj. Ak bu­deš mať rada samú seba, jesť zdravé jedlo, piť veľa vody a mať do­sta­točný spá­nok, tvoje telo ti bude vďačné. A aj keby si ne­mala veľ­kosť S, se­bais­tota je dô­le­ži­tej­šia. Takže, vždy si do­praj menší de­zert, bu­deš šťast­nej­šia.

10. Mo­týle v bru­chu ne­zna­me­najú lásku

Všetko to čer­ve­na­nie sa, chi­cho­ta­nie a mo­týle v bru­chu nie sú sku­toč­nou lás­kou. Aj keď je to skvelý po­cit, ide o emó­cie a hor­móny, teda len ché­miu. Sku­točná láska je vo všet­kých skut­koch do­spe­lých ľudí. Ne­mys­lím len vek, ale aj schop­nosť ro­biť roz­hod­nu­tia a byť za ne zod­po­vedná. Láska a chtíč sú dve roz­dielne veci.

11. Aj tvoji ro­di­čia boli mladí

Ak si si mys­lela, že tvoji ro­di­čia ti ro­bia vo všet­kom na­priek, ne­za­budni, že aj oni boli mladí. To zna­mená, že si za­žili rov­naké veci a chcú ťa chrá­niť od chýb, ktoré tak­tiež spra­vili. Na­miesto hnevu sa ich po­kús po­cho­piť.

 

Zdroj: bright­side.me

Komentáre