De­ni­mová bunda je per­fekt­nou in­ves­tí­ciou v kaž­dom roč­nom ob­dobí. Je šik, pre­čkáš v nej ne­stále po­ča­sie a ho­diť sa ti bude aj v ďal­ších se­zó­nach.

Tento veľmi ob­ľú­bený kú­sok, ktorý na­chá­dzame nie­len v žen­ských šat­ní­koch je na­vyše tak prak­tický a skvelý, ako na­prí­klad biela ko­šeľa či malé čierne šaty – pri­stane kaž­dej žene. Chce to len nájsť dobre pad­núci kú­sok a ši­kovne ho skom­bi­no­vať s tým, čo už máš v skrini. Po­zri sa, ako by si mohla džín­sovú bundu kom­bi­no­vať a vy­s­trie­dať ju tak k via­ce­rým tren­do­vým out­fi­tom.

Do­vo­lím si tvr­diť, že ak sa jedná o de­ni­movú bundu, tak je to je­den na­ozaj kla­sický kú­sok, ktorý by ne­mal chý­bať v žiad­nom šat­níku. Veľ­kou vý­ho­dou je, že ta­kúto bundu mô­žeš kľudne no­siť ako náh­radu vesty, alebo na­opak – na bundu zvo­liť na­prí­klad chl­patú vestu. Tak­tiež vý­borne do­pl­ňuje ele­gantné out­fity a do­dáva im tak re­bel­skejší ná­dych. Vy­be­rať si mô­žeš v ob­cho­doch na­ozaj z ob­rov­ského množ­stva ty­pov, pri­čom veľ­kým tren­dom sa na týchto bun­dách mo­men­tálne stali ná­šivky, tak ak sa ti tento trend páči, kľudne choď do toho.

3d407c4fed664426484934177cf77bd1

pin­te­rest.com

aef46a28ff968e177dff77ec138c2732

pin­te­rest.com

b50794b93213f971f25f3d53489f3bbd

pin­te­rest.com

84bb2abb059d90dc5a614683db1b8e5b

pin­te­rest.com

9ec2e97839fb474d4eec0314c6c2ce15

pin­te­rest.com

e74efc58f9b4b8733a1c88582f6e36a5

pin­te­rest.com

0fc21c025e13d65b796bbf45b3a62d67

pin­te­rest.com

3b12289d5773aa73c5c14c1c398b5558

pin­te­rest.com

38fb21ffb6c53fb91636b9b22113370d

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

Komentáre